Zasady zwolnień z wychowania fizycznego - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Zasady zwolnień z wychowania fizycznego

Informacje dla Rodziców
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM – SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. KAN. STEFANA WOJTYLKI   W STAREJ WSI


Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991. o systemie oświaty.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843 ).
3. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi.
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Zwolnienia doraźne:

1.W wyjątkowych sytuacjach  ( chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe ) uczeń na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego/ zał. nr 1 Decyzję o zwolnieniach podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego.
2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela wf-u.
3. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja uczeń może być zwolniony do domu na pisemną prośbę rodziców/ zał. nr 2/. W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”.
 
Zwolnienia długoterminowe:

1.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia wydanej przez lekarza.
2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
3. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia  z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego.
4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc należy złożyć wraz z podaniem    w sekretariacie szkoły/zał. nr 3/ . W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii                o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń przez ucznia.
5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego półrocza lub całego roku szkolnego w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń przez ucznia.
6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice, prawni opiekunowie składając podanie do dyrektora szkoły w sekretariacie /zał. nr 3 / do którego załącza się zaświadczenia lekarskie.
7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, nie później jednak niż:
a.) w przypadku zwolnienia z I półrocza lub całego roku szkolnego do 30 września danego roku szkolnego,
b.) w przypadku zwolnienia z II półrocza do 28/29 lutego danego roku szkolnego,
c.) w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice lub prawni opiekunowie składają podania poza ustalonymi wyżej terminami niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.
8. Zaświadczenia lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą będą respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
9. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie  szkoły.
10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję / zał. nr 4 / o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń na podstawie opinii lekarza            w terminie do 7 dni od daty wpływu. Rodzice lub prawni opiekunowie odbierają dyrektora w sekretariacie szkoły.
11. W przypadku decyzji odmownej rodzice lub prawni opiekunowie mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Śląskiego Kuratora Oświaty.
12. O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego poinformowany zostaje nauczyciel wf-u oraz wychowawca. Fakt przyjęcia informacji potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
13. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawą do wystawienia oceny to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.
14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć przez całe półrocze w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
15. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela wf-u.
16. W szczególnych przypadkach , gdy lekcje są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu uczeń może być zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna      / zał. nr 5 / złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wf-u oraz wychowawca.
17. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma zaznaczoną w dzienniku „nieobecność usprawiedliwiona”.
 
Postanowienia końcowe:

1.Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje ucznia z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, a rodziców wychowawca podczas pierwszego zebrania rodziców  w nowym roku szkolnym.
2. Dokumentacja dotycząca zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego jest przechowywana   w sekretariacie szkoły.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Załącznik nr 1                                                                                                  Stara Wieś,………………………………………
 
 
 
 
               
Proszę o zwolnienie mojego/mojej,  syna/córki………………………………………………………………………
ucznia/uczennicy klasy……………………………z czynnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego w dniu………………………………………………………..                                     z powodu………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
                                                                                              ……………………………………………………………………….
                                                                                                    /podpis rodzica, prawnego opiekuna/
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2                                                                                  Stara Wieś,………………………………………..............
 
 
 
 
 
 
                Proszę o zwolnienie mojego/mojej  syna/ córki………………………………………………………………………
ucznia/uczennicy klasy…………………………………………. z czynnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego w dniu…………………………………………………….                          z dpowodu………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki w tym czasie poza terenem szkoły.
 
 
 
 
                                                                                                              …………………………………………………………………
                                                                                                              / podpis rodzica, prawnego opiekuna/
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3                                                                                                  Stara Wieś,………………………………………
 
 
…………………………………………………………….
/imię i nazwisko rodzica, opiekuna/
…………………………………………………………….
/adres zamieszkania, telefon/
 
 
 
                                                                                 DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
        W STAREJ WSI
 
 
 
 
PODANIE
o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
 
 
 
                Proszę o zwolnienie mojego/mojej, syna/ córki ………………………………………………………………………
urodzonego/urodzonej…………………………………………ucznia/uczennicy klasy………………………………………….
z zajęć wychowania fizycznego od dnia…………………………………….. do dnia…………………………………………….
 
 - na okres I lub II półrocza roku szkolnego……………………………………………………………………………………………
- na okres roku szkolnego……………………………………………………………………………………………………………………..
z powodu…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.
 
 
 
 
                                                                                                              ………………………………………………………………………
                                                                                                                  /podpis rodzica, prawnego opiekuna/
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 4                                                                                                  Stara Wieś,………………………………………
 
 
 
 
 
DECYZJA NR………………
W SPRAWIE  ZWOLNIENIA  UCZNIA  Z  NAUKI  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 
 
                Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                             i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminu i sprawdzianów w szkołach publicznych a także na podstawie opinii lekarza                                             z dnia……………………………………………….. o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach
ZWALNIAM
 
ucznia/uczennicę klasy…………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                             / imię i nazwisko/
 
z nauki wychowania fizycznego w okresie od dnia…………………………………… do dnia…………………………….
Podczas trwania lekcji z wyżej wymienionego przedmiotu uczeń/uczennica ma obowiązek uczestniczenia w nich w raz z całą klasą ( nie oceniany za osiągnięcia ).
 
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty.
 
 
 
 
 
                                                                                                                             ………………………………………………………….
                                                                                                                                   /podpis dyrektora szkoły/
 
 
Podpisy:
1.Nauczyciel wychowania fizycznego…………………………………………..
2. Wychowawca klasy………………………………………………………………….
 
 

 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5                                                                                                  Stara Wieś,……………………………………….
 
 
……………………………………………………………………………
/ imię i nazwisko rodzica, opiekuna/
……………………………………………………………………………
/ adres zamieszkania, telefon/
 
 
 
                                                                              DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
                                                                                                                             W STAREJ WSI
 
 
                W związku ze zwolnieniem syna/córki……………………………………………………………………………………..
ucznia/uczennicy klasy……………………………………………………w okresie od …………………………………………… do dnia……………………………………………………… z zajęć wychowania fizycznego zwracam się z prośbą         o zwolnienie syna/córki z obowiązku obecności na zajęciach  w dniach gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ w wymienionych dniach tygodnia, w godzinach zajęć/
 
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo syna/córki w tym czasie poza terenem szkoły.
 
 
 
                                                                                                                             ………………………………………………………….
                                                                                                                             /podpis rodzica, prawnego opiekuna/
 
 
 
 
DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody
 
 
………………………………………………………
                                                                                                                                  / podpis dyrektora szkoły/
 
Potwierdzam odbiór:
1.Rodzice, prawni opiekunowie………………………………………………………..
2. Nauczyciel wychowania fizycznego……………………………………………….
3. Wychowawca………………………………………………………………………………….
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego