Regulamin okreslający zasady korzystania z żywienia - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin okreslający zasady korzystania z żywienia

Informacje dla Rodziców
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STAREJ WSI:
w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki oraz Przedszkolu Publicznym w Dankowicach
 
Podstawa Prawna: Art.67a, ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256/poz.2572 z późn. zmianami).
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą organizacji żywienia dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi – Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi oraz Przedszkola Publicznego w Dankowicach. 
§2
Za prawidłową organizację oraz jego sprawne funkcjonowanie odpowiedzialność ponoszą: dyrektor, z-pca dyrektora oraz intendentka i kucharka w ZSP w Starej Wsi.
§ 3
1. W obiekcie Przedszkola w Dankowicach z-pca dyrektora organizuje blok żywieniowy składający się z:
a.) pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków – kuchnia,
b.) pomieszczeń do spożywania posiłków przez dzieci-sale,
c.) pomieszczeń magazynowych.
2. W obiekcie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi dyrektor organizuje żywienie w punkcie wydawania posiłków w jadalni szkolnej.
3. Za właściwy stan sanitarny bloku żywieniowego i stosowania procedur HACAP odpowiada dyrektor,  z-pca dyrektora, intendent, kucharka i pomoc kuchenna. Natomiast za bezpieczeństwo dzieci w czasie spożywania posiłków odpowiada wychowawca grupy.
4. Z-pca  dyrektora oraz intendentka ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie właściwego stanu gospodarki żywieniowo-magazynowej, stosowanie obowiązujących przepisów, prowadzenie obowiązującej dokumentacji i prawidłowe rozliczanie się.
5. Za prawidłowy stan w punkcie wydawania posiłków w Starej Wsi i jego funkcjonowanie odpowiadają dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi i wydająca posiłki pomoc kuchenna.
6. Za bezpieczeństwo osób przebywających w punkcie wydawania posiłków w Starej Wsi odpowiada wyznaczony w tym celu przez dyrektora ZSP nauczyciel dyżurujący na jadalni.
7. Za właściwy stan sanitarny pomieszczeń w punkcie wydawania posiłków w Starej Wsi odpowiada dyrektor Zespołu, sprzątaczka, woźna.
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z ŻYWIENIA
§4
1. W przedszkolu kuchnia przygotowuje 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
2. Z posiłków przygotowywanych w przedszkolu mogą korzystać:
a.) dzieci uczęszczające do przedszkola,
b.) pracownicy przedszkola.
3. Osoby wymienione w pkt.2b mogą korzystać z posiłków za pełną odpłatnością po złożeniu pisemnej deklaracji.
4. Z obiadów  w punkcie wydawania posiłków w Starej Wsi mogą korzystać:
a.) grupy przedszkolne w szkole podstawowej w Starej Wsi,
b.) uczniowie szkoły podstawowej w Starej Wsi,
c.) pracownicy szkoły.
5. Osoby wymienione w pkt.4c mogą korzystać z obiadów w punkcie wydawanych posiłków w Starej Wsi również po złożeniu pisemnej deklaracji.
6.Jednorazowo w czasie organizowania dla nauczycieli i pracowników szkoleń lub warsztatów metodycznych w ramach WDN można skorzystać z zakupu obiadu z wcześniejszym tygodniowym zamówieniem zgłoszonym do dyrektora, z-pcy lub intendentki.
7. Cena obiadu dla osób dorosłych w każdym roku szkolnym wyliczana jest w oparciu o kalkulację uwzględniającą wydatki rzeczowe ponoszone w budżecie ZSP w Starej Wsi na utrzymanie bloku żywieniowego.
§ 5
Dyrektor ZSP w Starej Wsi lub jego z-pca zawiera z rodzicem dziecka zapisanego do przedszkola i szkoły na każdy rok szkolny pisemną umowę dotyczącą żywienia, określającą ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystać, zasady żywienia oraz miesięczną wysokość odpłatności za żywienie.
§ 6
1. Posiłki wydawane są według ustalonego harmonogramu w Przedszkolu w Dankowicach:
a/ śniadanie                                      - godz. 9.00
b/ obiad                                              - godz. 12.00
c/ podwieczorek                             - godz. 14.00
2. Podczas wydawania posiłków w sali mogą przebywać wyłącznie dzieci spożywające posiłek oraz personel przedszkola.
3. Posiłki wydawane i spożywane przez dzieci są tylko w obecności nauczyciela – wychowawcy grupy.
4. Posiłki dla dzieci roznoszone mogą być wyłącznie do stolików przez personel kuchni, w razie konieczności – intendentkę.
5. Obiady w punkcie wydawania posiłków w Starej Wsi są podawane w następującym czasie:
a/ grupy przedszkolne                  - godz.12.00 do 12.30
b/ uczniowie szkoły                       - godz. 11.30 do 11.45   
6. Obiady na stołówce szkolnej wydawane są tylko w obecności nauczyciela pełniącego dyżur.
7. Uczniowie  z klas IV-VI korzystający ze stołówki szkolnej ustawiają się w jednej kolejce przy okienku w którym wydawane są posiłki. Natomiast uczniom z klas I-III obiady podawane są do stolika przez osobę wydającą obiad. 
8. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego miejsca.
9. Wszystkie osoby, korzystające ze stołówki szkolnej obowiązane są do zachowania ładu i porządku na jadalni.
 
III. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI
 
§ 7
1. Koszt przygotowania posiłku uwzględnia koszt surowca tzw. Wsad do kotła.
2. Opłata za posiłek wnoszona przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola w Dankowicach i grup przedszkolnych w Starej Wsi wynosi:
a/ śniadanie                      1 zł
b/ obiad                              2 zł
c/ podwieczorek             1 zł
3. Koszt 1 obiadu dla uczniów szkoły podstawowej w Starej Wsi wynosi 2.70 zł.
 
 
§ 8
 Cena obiadu w każdym roku szkolnym może ulec zmianie, ze względu na kalkulację kosztów i wydatki na żywienie ponoszone w budżecie ZSP w Starej Wsi.
 
§ 9
1. Na podstawie zawartej umowy  rodzice dzieci i uczniów dokonują wpłat za żywienie za dany miesiąc w terminie od 10 do 15 –tego danego miesiąca.
2. Opłaty rodzic wnosi:
a.) w formie przelewu bankowego na podany przez dyrektora lub jego zastępcę numer bankowy i w okręconej formie „tytułu przelewu”,
b.) w wyjątkowych sytuacjach gotówką w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły przez upoważnionego pracownika,
c.) wysokość ponoszonych opłat będzie naliczana każdego miesiąca roku szkolnego 2014/2015. Powodem są potrącenia za nieobecności.
 
IV.  UWAGI KOŃCOWE
 
§10
Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 4 września 2014 roku.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego