Regulamin e-dziennika - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin e-dziennika

Dokumenty szkoły
                         
Regulamin funkcjonowania
i korzystania z dziennika elektronicznego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej
im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki
w Starej Wsi
Spis treści  
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM  
ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM
ROZDZIAŁ 4. ADMINISTRATOR WIZJANET
ROZDZIAŁ 5. ADMINISTRATOR SZKOŁY
ROZDZIAŁ 6. DYREKTOR SZKOŁY
ROZDZIAŁ 7. WYCHOWAWCA KLASY
ROZDZIAŁ 8. NAUCZYCIEL
ROZDZIAŁ 9. KONTA ADMINISTRACYJNE
ROZDZIAŁ 10. RODZIC
ROZDZIAŁ 11. UCZEŃ
ROZDZIAŁ 12. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII
ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    W szkole, za pośrednictwem strony www.spstarawies.mobidziennik.pl, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
2.   Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
3.    Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) wraz z późn. zm.
4.    Na podstawie powyższego rozporządzenia oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęć, oceny śródroczne i końcowo-roczne są wpisywane w dzienniku elektronicznym.
5.   Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170 z późn. zm.).  
6.    Na podstawie powyższego rozporządzenia oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęć, oceny śródroczne i końcowo-roczne są wpisywane w dzienniku elektronicznym.
7.    Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie, przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.
8.   Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na początkowych godzinach wychowawczych, zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego.
9.   Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w Statucie Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi oraz w przedmiotowych systemach oceniania.
10.  Statut dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.zsp.stara-wies.pl.
11. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną dostarczającą system dziennika elektronicznego, a placówką szkolną. Dostęp do dziennika elektronicznego dla rodziców oraz uczniów jest bezpłatny.  

ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM  

1.    Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada.  
2.   Hasło musi być zmieniane co 30 dni z wyjątkiem rodziców oraz uczniów gdzie zmiana może być dokonywana co 90 dni. Hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków oraz składać się z co najmniej jednej małej litery, co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego spośród zestawu: !,@,-,$,^ oraz *. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od Administratora, służy tylko do pierwszego zalogowania. Konstrukcja systemu wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła.
3.   Użytkownik jest zobowiązany stosować do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu, które poznał na szkoleniu (Nauczyciele na radzie pedagogicznej, Rodzice na zebraniu, Uczniowie na zajęciach).
4.    Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik (Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca Oddziału, Nauczyciel, Rodzic, Uczeń) utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.
5.   W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Administratora Dziennika Elektronicznego. Dane kontaktowe Administratora Dziennika Elektronicznego dostępne są w sekretariacie szkoły i można uzyskać je także telefonicznie.
6.    W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia:
7.    Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z „Instrukcją” dostępną po zalogowaniu się na swoje konto.
8.  Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz administratorskich mogą zostać zmienione przez Administratora Dziennika Elektronicznego. Aktualna lista uprawnień publikowana jest w dokumentacji Systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz Administrator Dziennika Elektronicznego.

ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM  

1.    W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI,  moduł KALENDARZ oraz moduł KOMUNIKATY dostępny dla kont dyrektor oraz administrator.
2.    W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z nauczycielami).
3.    Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub odpowiedzi na pytanie oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób np. uczniom tylko jednego oddziału.
4.    Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy odnośnie szkolnej dokumentacji.
5.  Odczytanie informacji przez, rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.
6.    Za pomocą KALENDARZA można powiadamiać uczniów i rodziców o zebraniach z rodzicami, liście obowiązujących lektur czy terminach sprawdzianów. Moduł ten należy wykorzystywać, gdy nie potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub nadesłanie na nią odpowiedzi.  

ROZDZIAŁ 4. ADMINISTRATOR WIZJANET  

Po stronie firmy jest wyznaczona osoba zwana Administratorem WizjaNET, która jest odpowiedzialna za kontakt ze szkołą. Jej zakres działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i Dyrektorem Szkoły.

ROZDZIAŁ 5. ADMINISTRATOR SZKOŁY (Administrator Dziennika Elektronicznego)

1.    Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest Administrator Dziennika Elektronicznego.
2.   Wszystkie operacje dokonywane na koncie Administratora Dziennika Elektronicznego powinny być wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad funkcjonowania szkoły.  
3.    Do obowiązków Administratora Dziennika Elektronicznego należy:
1)     Zapoznać użytkowników z przepisami i zasadami użytkowania sytemu;
2)     Informacje o nowo utworzonych kontach Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek przekazać bezpośrednio ich właścicielom lub wychowawcom klas;
3)    Administrator Dziennika Elektronicznego, ma obowiązek co 30 dni zmieniać hasło. Hasło musi się mieć przynajmniej 8 znaków oraz składać się z co najmniej jednej małej litery, co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego spośród zestawu: !,@,-,$,^ oraz *;
4)    Do obowiązków Administratora Dziennika Elektronicznego należy systematyczne sprawdzanie WIADOMOŚCI na swoim koncie i jak najszybsze odpowiadanie na nie;
5)    Promowanie wśród wszystkich użytkowników wykorzystywania możliwości danego systemu, stosowania modułów mogących usprawnić przepływ informacji w szkole.
4.   Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie zajęć i szkoły, Administrator Dziennika Elektronicznego może dokonać po omówieniu tego z dyrekcją szkoły.
5.    Raz w roku Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek zarchiwizowania całego dziennika szkoły w formacie XML oraz zapisania go na płycie CD lub DVD wraz z programem umożliwiającym odczyt i dostarczenia do sekretariatu szkoły. Kopia ta powinna być przechowywana w szkolnym sejfie. Płyta powinna być opisana z podaniem zawartości i daty utworzenia archiwum.
6.    Administrator Dziennika Elektronicznego raz na pół roku ma obowiązek sprawdzić wszystkie komputery w szkole wykorzystywane do obsługi dziennika elektronicznego, zwracając szczególną uwagę na względy bezpieczeństwa.
7.    Jeśli nastąpi zablokowanie konta Nauczyciela, Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek:
1)      Skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady;
2)      W razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą, poprzez wysłanie informacji do Administratora WizjaNET;
3)      Sprawdzić wraz z nauczycielem aktualną zawartość jego konta z tworzonymi kopiami bezpieczeństwa i jeśli jest taka potrzeba przywrócić do prawidłowej zawartości;
4)      Wygenerować i przekazać nowe jednorazowe hasło dla nauczyciela.
8.    Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, poza Szkolnym Administratorem Sieci Komputerowej, żadnych danych konfiguracyjnych szkolnej sieci komputerowej, mogących przyczynić się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa.  

ROZDZIAŁ 6. DYREKTOR SZKOŁY  

1.    Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.
2.  Do 30 września Dyrektor Szkoły sprawdza wypełnienie przez wychowawców oddziałów wszystkich danych uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego.
3.    Dyrektor Szkoły jest zobowiązany:
1)      Systematycznie sprawdzać statystyki logowań;
2)      Kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli;
3)      Systematycznie odpowiadać na wiadomości, nauczycieli, rodziców i uczniów;
4)      Bezzwłocznie przekazywać uwagi za pomocą WIADOMOŚCI;
5)      Generowania odpowiednich statystyk np. zbiorczych dla nauczycieli, a następnie ich wynik i analizę przedstawiać na radach pedagogicznych;
6)      Dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa.
4.    O sprawdzeniu dziennika elektronicznego Dyrektor Szkoły powiadamia wszystkich nauczycieli szkoły za pomocą WIADOMOŚCI.
5.    System daje możliwość tworzenia wielu różnych statystyk. Dyrektor Szkoły ma obowiązek szczegółowo określić, które, w jakim odstępie czasu i w jaki sposób, powinny być tworzone.  
6.    Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy również zapewnienie szkoleń dla:
1)      Nauczycieli szkoły;
2)      Rodziców, którzy chcą usprawiedliwiać swoje dzieci przez Internet;
3)      Nowych pracowników szkoły;
4)      Uczniów na pierwszych organizacyjnych lekcjach z Informatyki;
5)      Pozostałego personelu szkoły (konserwatorzy, panie sprzątające, woźna, administracja itp.) pod względem bezpieczeństwa.  

ROZDZIAŁ 7. WYCHOWAWCA ODDZIAŁU

1.    Dziennik elektroniczny danego oddziału prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Szkoły Wychowawca Oddziału. Każdy Wychowawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego swojego oddziału w zakresie opisanym w poniższym rozdziale.
2.   Wychowawca oddziału powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł Edycja Danych Uczniów. Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku świadectw, powinien również wypełnić pola odnośnie telefonów komórkowych rodziców oraz jeśli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni odznaczyć ten fakt w odpowiednim miejscu.
3.   Jeśli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany np.: zmiana nazwiska, Wychowawca oddziału ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego, za których wprowadzanie bezpośrednio odpowiada, wykonując to ze szczególna uwagą lub poprosić o pomoc Sekretariat lub Administratora Dziennika Elektronicznego.
4.    Do 20 września w dzienniku elektronicznym, Wychowawca uzupełnia lub sprawdza już uzupełnione dane uczniów swojego oddziału.
5.    Oceny z zachowania wpisuje Wychowawca oddziału według zasad określonych w Statucie.
6.    W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub oddziału, Wychowawca zgłasza ten fakt Administratorowi Dziennika Elektronicznego lub w Sekretariacie poprzez wysłanie WIADOMOŚCI lub osobiście. Na podstawie takiej informacji Administrator Dziennika Elektronicznego może przenieść go do innego oddziału lub wykreślić z listy uczniów.
7.    Na koniec roku szkolnego wychowawca oddziału w module ŚWIADECTWA dokonuje uzupełniania i zatwierdzania ocen oraz generuje świadectwa uczniów, sprawdza ich poprawność, zapisuje wygenerowane świadectwa. Po odebraniu świadectw, wychowawca po raz kolejny ma obowiązek sprawdzenia ich poprawności.
8.    Wychowawca oddziału przegląda frekwencję za ubiegły tydzień i dokonuje odpowiednich zmian np. usprawiedliwień itp. Jeśli nauczyciel błędnie zaznaczył nieobecność ucznia, choć uczeń utrzymuje że był na lekcji, Wychowawca oddziału jest zobowiązany do ustalenia z nauczycielem stanu faktycznego i ewentualnie wyegzekwowania od niego poprawy statusu obecności temu uczniowi.  Częstotliwość tych czynności (zwłaszcza usprawiedliwień) nie może być mniejsza niż raz na dwa tygodnie.
9.      W dniu zebrania z rodzicami wychowawcy mogą drukować z systemu dziennika elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, Wychowawca oddziału nie ma obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego.
10.    Wychowawca nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie, w której jest wychowawcą poza przedmiotem którego uczy.
11.    Na początkowych godzinach wychowawczych nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.
12.   Na pierwszym zebraniu z rodzicami Wychowawca ma obowiązek osobiście rozdać rodzicom loginy i hasła do ich kont. Wręcza je tylko tym rodzicom którzy faktycznie przybyli na zebranie. Na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym jak korzystać z dziennika elektronicznego i wskazuje gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze (Instrukcja dostępna po zalogowaniu na dziennik)
13.    Fakt otrzymania loginów, haseł oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole, rodzic potwierdza podpisując się osobiście na specjalnej liście.

ROZDZIAŁ 8. NAUCZYCIEL  

1.    Każdy nauczyciel w oddziałach w których prowadzi zajęcia, według zasad określonych w Statucie, jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego:
1)      Ocen cząstkowych;
2)      Prognoz ocen okresowych i końcoworocznych;
3)      Ocen okresowych i końcoworocznych;
4)      Frekwencji ucznia;
5)      Tematu lekcji z rozkładu materiału nauczania powiązanego z podstawa programową.
2.   Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza i wpisuje bezpośrednio do dziennika elektronicznego, nieobecności jak i obecności uczniów na zajęciach oraz temat lekcji. W trakcie trwania zajęć uzupełnia inne elementy np. oceny uzyskane przez uczniów.
3.  W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel ma obowiązek dokonywać zaznaczeń według zasad określonych w systemie dziennika elektronicznego.
4.    Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Administratora Dziennika Elektronicznego dla każdego nauczyciela są obowiązkowe.
5.    Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalania grup ocen i ich wagi. Wagi ocen ustalone są według zasad określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
6.   Ocena wpisana do dziennika elektronicznego nie może być usuwana ani zmieniana bez podania przyczyn takiego postępowania. Jeśli nauczyciel pomyli się wprowadzając błędną ocenę lub nieobecność, powinien jak najszybciej dokonać korekty poprzez skreślenie oceny czy poprawę obecności i za pomocą Wiadomości powiadomić o tym fakcie danego Ucznia. W szczególnych przypadkach ocenę może usunąć tylko Administrator Dziennika Elektronicznego.  
7.    Każdy nauczyciel ma obowiązek w dniu pracy co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie WIADOMOŚCI oraz systematyczne udzielać na nie odpowiedzi. W tym zakresie Nauczyciel jest kontrolowany przed Dyrektora Szkoły oraz Administratora Dziennika Elektronicznego.
8.   Najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie okresowej lub końcoworocznej rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen okresowych lub końcoworocznych w dzienniku elektronicznym.
9.    Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje o każdej pracy klasowej w module SPRAWDZIANY klasy, której ta praca klasowa dotyczy.
10.  Na w/w podstawie przekazywania informacji, wszyscy nauczyciele w szkole mają obowiązek tak planować swoje sprawdziany, aby nie zostały naruszone zasady opisane w Statucie.
11.  Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.
12.   Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi takie same konsekwencje jak w przypadku przepisów odnośnie szkolnej dokumentacji.
13.   Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera z którego loguje się do dziennika elektronicznego, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do komputera.
14.  Po każdym zalogowaniu się do dziennika nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność informacji o ostatniej wizycie w dzienniku elektronicznym, która będzie widoczna zaraz po zalogowaniu się na swoje konto.
15.  W razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora Dziennika Elektronicznego odpowiedzialnego za dziennik elektroniczny. Po zakończeniu pracy nauczyciel musi pamiętać o wylogowaniu się z konta.
16.   Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie.
17.    Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy sprzęt nie został
w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiedniego Administratora Dziennika Elektronicznego.
18.   Nauczyciel powinien dbać by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecich.  
19.    Zabrania się odchodzenia od komputera, gdy nauczyciel jest zalogowany na swoje konto.
20.     Zabrania się zapamiętywania danych logowania w przeglądarce internetowej.

ROZDZIAŁ 9. KONTA ADMINISTRACYJNE  

1.    Osoby pracujące w administracji szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów w szczególności do nie pododawania haseł do systemu drogą nie zapewniającą weryfikacji tożsamości osoby (np. drogą telefoniczną).
2.    Pracownicy administracji szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego lub zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, Administratorowi Dziennika Elektronicznego
.
ROZDZIAŁ 10. RODZIC  

1.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
2.  Na początku roku szklonego rodzic dostaje login i hasło do swojego konta. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku jego nieobecności na zebraniu, rodzic ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie szkolnym. Dane logowania rodzic może odebrać tylko osobiście.
3.    Rodzic na swoim koncie ma możliwość zmiany hasła.
4.    Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem Szkoły.
5.    Rodzic jeśli chce usprawiedliwiać nieobecności swojego podopiecznego za pomocą modułu USPRAWIEDLIWIENIA w dzienniku elektronicznym.
6.    Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nie udostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
7.    Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych w Statucie Szkoły.

ROZDZIAŁ 11. UCZEŃ  

1.    Na początkowych zajęciach z wychowawcą uczniowie będą zapoznani przez nauczyciela z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.
2.    Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen w szkole dostępnymi w INSTRUKCJI dostępnej po zalogowaniu się na swoje konto.

ROZDZIAŁ 12. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII  

1.    Postępowanie Dyrektora Szkoły w czasie awarii:
1)      Dyrektor Szkoły ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie procedury odnośnie zaistnienia awarii są przestrzegane przez Administratora Dziennika Elektronicznego.
2)      Dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu;
3)      Zabezpieczyć środki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu.
2.    Postępowanie Administratora Dziennika Elektronicznego w czasie awarii.
1)      Obowiązkiem Administratora Dziennika Elektronicznego jest niezwłoczne dokonanie naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu;
2)     O fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy, Administrator Dziennika Elektronicznego powinien powiadomić Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli;
3)     Jeśli usterka może potrwać dłużej niż jeden dzień Administrator Dziennika Elektronicznego powinien wywiesić na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim odpowiednią informację;
4)     Jeśli z powodów technicznych Administrator Dziennika Elektronicznego nie ma możliwości dokonania naprawy, powinien w tym samym dniu powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
3.    Postępowanie Nauczyciela w czasie awarii.
1)      Każdą awarię systemu dziennika elektronicznego, komputera, nauczyciel ma obowiązek zgłosić fakt do Administratora. Po przywróceniu działania dziennika elektronicznego nauczyciel ma obowiązek w możliwie najkrótszym czasie przeniesienia danych dokonać wpisu do dziennika;
2)    Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania, mają być zgłaszane osobiście w dniu zaistnienia jednej z wymienionych osób:
a.       Administratorowi Dziennika Elektronicznego,
b.      Pracownikowi sekretariatu szkoły.
3)    Zalecaną formą zgłaszania awarii jest użycie Wiadomości w systemie dziennika elektronicznego, jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się następujące powiadomienia:
a.       Osobiście,
b.      Telefonicznie,
c.       Za pomocą poczty e-mail,
d.      Poprzez zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły, który jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie odpowiedniego pracownika szkoły.
4)      W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych.   

ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.    Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z elektronicznego dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub ukradzenie, według zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji Użytkowania Systemu Informatycznego obowiązującego w szkole.
2.    Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np: haseł, ocen, frekwencji itp, rodzicom i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną identyfikację drugiej osoby.
3.    Możliwość edycji danych ucznia mają; Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy oraz upoważniony przez Dyrektora Szkoły.
4.    Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.
5.    Szkoły mogą udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.
6.    Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.
7.    Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli wymaga tego potrzeba zobowiązują się do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
8.    Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub DVD z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.
9.    Komputery używane do obsługi dziennika elektronicznego powinny spełniać następujące wymogi:
1)      Na komputerach wykorzystywanych w szkole do dziennika elektronicznego musi być legalne oprogramowanie;
2)      Wszystkie urządzenia i systemy stosowane w szkole powinny być ze sobą kompatybilne;
3)      Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru;
4)      Oprogramowanie i numery seryjne powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu;
5)      Nie wolno nikomu pożyczać, kopiować, odsprzedawać itp. licencjonowanego oprogramowania będącego własnością szkoły.
10.     Informacje które nie zostały uwzględnione w Zasadach Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego reguluje inna dokumentacja szkolna t.j. Statut Szkoły, Polityka Bezpieczeństwa Informacji.  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego