Regulamin działalności RR - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin działalności RR

Informacje dla Rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. KAN. STANISŁAWA WOJTYŁKI
W STAREJ WSI
 
Rozdział I
Nazwa reprezentacji rodziców
§ 1
1.Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. z 26.01. 1982r. z późn.zm. /, reprezentacja rodziców Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi przyjmuje nazwę i posługuje się pieczątką Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi.
2. Rada Rodziców jest statutowym organem Szkoły.
 
Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców
§ 2
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1.Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Ks. Kan. Stefana Wojtylki w Starej Wsi.
2. Statucie – należy przez to rozumieć Statutu Szkoły.
3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły.
4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły.
5. Oddziałowej Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych.
6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku, członku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego  Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Sekretarza Rady, Skarbnika Rady, Członka Rady.
7. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady.
8. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady.
9. Konto główne – konto do prowadzenia wpłat i wypłat dotyczących Rady Rodziców.
§ 3
1.Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, do organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
2.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły – reprezentacja rodziców uczniów zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły zakresie tych spraw.
3. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej funkcji Szkoły:
a.) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i dzieci realizowanych przez nauczycieli,
b.) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c.) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
d.) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
e.) opiniowanie zestawu podręczników, wprowadzenia zajęć dodatkowych,
f.) uchwalanie regulaminu swojej działalności.
3. Ponadto zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
a.) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
b.) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalenie zasad wykorzystywania tych funduszy,
c.) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły wpływu na działalność Szkoły:
- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych w Szkole,
- uzyskania w wyznaczonym przez wychowawcę terminie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce i zachowaniu,
- znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły,
- uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły, a przede wszystkim określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców,
- wyrażania opinii na temat pracy wszystkich nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
- uczestniczenia przynajmniej jednego przedstawiciela w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,
- wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela Szkoły,
- decydowania o podjęciu działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
- współpraca z organami nadzorującymi i prowadzącymi działalność szkoły.
 
Rozdział III
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców
§ 4
1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły jest zebranie klasowe.
2. Na pierwszym zebraniu rodziców w poszczególnych oddziałach wybierany jest przedstawiciel do Rady Rodziców.
3. Przedstawiciele Oddziałowych Rad rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:
a.) Prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ pracy,
b.) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców,
c.) Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora, innych organów szkoły, oraz na zewnątrz.
5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 5 członków, wybierając spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członka Prezydium.
7. Dopuszcza się powołanie Skarbnika spoza członków Rady Rodziców, wymagane jest wówczas podjęcie oddzielnej Uchwały, która upoważnia taką osobę do pełnienia tej funkcji. Funkcja ta jest wykonywana nieodpłatnie. Osoba ta jest pozbawiona głosowania.
8. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub trzech osób, wybierając spośród siebie: Przewodniczącego  i Członków Komisji.
9. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców lub innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza Szkoły – jako ekspertów dla wykonania określonych zadań.
10. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz Szkoły. Wiceprzewodniczący Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności – może pełnoprawnie reprezentować Przewodniczącego Rady na zewnątrz Szkoły. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację i protokołowanie posiedzeń. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę.
11. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Oddziałowej Rady Rodziców z pełnionej funkcji na jego miejsce wybierany jest nowy na najbliższym zebraniu rodziców oddziału. Skład Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców z zachowaniem zasad określonych w Rozdziale IV § 6.
§ 5
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od dnia pierwszego spotkania rodziców z wychowawcami na początku każdego roku szkolnego, aż do dnia pierwszego spotkania rodziców z wychowawcami na początku kolejnego roku szkolnego.
 
Rozdział IV
Wybory do organów Rady Rodziców
§ 6
1.Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci wyrażają ustne lub pisemne – jeżeli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym, swoją zgodę na kandydowanie.
2. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
3. Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.
4. Wybory do organów Rady Rodziców odbywają się podczas pierwszego spotkania roboczego na początku każdego roku szkolnego.
5. Porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców – pierwsze spotkanie robocze na początku każdego roku szkolnego, ustala się podczas zebrania inauguracyjnego. Ustalony porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego musi uwzględniać:
- wybór Komisji Skrutacyjnej
- wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków Prezydium,
- przyjęcie sprawozdania finansowego za poprzedni rok i udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców, najpóźniej do 30 października bieżącego roku szkolnego,
- zatwierdzenie lub uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców,
- uchwalenie planu finansowego Rady Rodziców,
- uchwalenie wstępnego kalendarza spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym,
- uchwalenie wniosków do planu pracy nowo powołanej Rady Rodziców na najbliższą kadencję,
- wolne głosy i wnioski.
 
Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy
§ 7
1.Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły i jej organów w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 5 członków Rady Rodziców.
3. Na wniosek co najmniej jednej osoby głosowanie może być tajne.
4. Głosowanie musi być jawne – z wpisem do protokołu, gdy uchwały dotyczą spraw finansowych.
5. Ustalenie quorum oraz prawomocność decyzji zebrania ustala każdorazowo Przewodniczący.
6. Teksty Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza.
 
Rozdział VI
Plan pracy Rady Rodziców i jej organy
§ 8
1.Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców w każdym czasie z co najmniej 1 klasy, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej. Wymienione szkolne organy składają wniosek do Prezydium Rady Rodziców za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
3. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed posiedzeniem Rady Rodziców, na którym prezentowane jest roczne sprawozdanie. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Oddziałowej Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły.
4. Przedstawiciel Rady Oddziałowej wraz z wychowawcą wyznacza kolejno rodziców z każdej klasy do organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych w ciągu roku szkolnego.
 
Rozdział VII
Fundusze Rady
§ 9
1.Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala Rada w planie budżetowym.
2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają ze Statutu Szkoły.
 
§ 10
 Pisemne wnioski o środki z funduszu mogą składać:
1)      Dyrektor
2)      Nauczyciele i wychowawcy
3)      Pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści
4)      Pielęgniarka szkolna
5)      Opiekun Samorządu Szkolnego
§ 11
1.Rada ma wydzielone konto bankowe zwane kontem głównym, do którego upoważniony jest Skarbnik i Przewodniczący.
2. Środki finansowe z konta wydawane są na podstawie uchwał podejmowanych przez Prezydium Rady Rodziców z podaniem informacji do Rady Rodziców na najbliższym zebraniu.
3. W sytuacjach szczególnych Prezydium Rady może podjąć uchwałę o wydaniu środków z konta  bez konieczności zwoływania zebrania Rady Rodziców.
§ 12
1.Rada Rodziców gromadzi fundusze na koncie z następujących źródeł:
a.) dobrowolne składki rodziców,
b.) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji do których zwróci się Prezydium Rady Rodziców,
c.) z innych źródeł
2. Wysokość składki od rodziców podlega indywidualnemu zadeklarowaniu przez każdego rodzica podczas zebrań klasowych.
3. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie opracowanego przez Radę Rodziców, na początku każdego roku szkolnego, planu wydatków.
4. Środki pochodzące ze składek rodziców mogą być wydatkowane na następujące cele:
a.) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, międzyszkolnym, klasowym – olimpiady, konkursy, festyny, okolicznościowe uroczystości szkolne i inne,
b.) nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
c.) zakup książek, materiałów dydaktycznych i sprzętu do pracowni przedmiotowych, w celu ich wykorzystania na zajęciach lekcyjnych,
d.) pomoc dla dzieci w sytuacjach szczególnych,
e.) wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem rachunkowości Rady Rodziców.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 13
1.W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły, Prezydium Rady Rodziców może zaprosić na swoje posiedzenie Dyrektora oraz kierownictwo pozostałych organów Szkoły.
2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
3. W przypadku nie respektowania przez Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną lub pracowników administracji szkoły posiadanych uprawnień Rady Rodziców, Prezydium RR może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi w terminie do 14 dni.
4. Członkowie Oddziałowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.
 
§ 14
1.Uczestniczenie w zebraniach Rady Rodziców osób innych niż jej członkowie może nastąpić:
a.) w zamian za członka Rady Rodziców na pełnych prawach i obowiązkach jego pełnomocnik po okazaniu upoważnienia i poinformowaniu o tym fakcie członka Prezydium Rady Rodziców przed zebraniem,
b.) pełnomocnictwo wystawia członek Rady Rodziców, którego reprezentuje pełnomocnik,
c.) informacje o uczestnictwie pełnomocnika, przekazuje wnioskujący członek Rady Rodziców do członka Prezydium Rady Rodziców przed zebraniem drogą mailową lub osobiście.
2. Rodzic nie będący członkiem Rady Rodziców może uczestniczyć w zebraniu Rady Rodziców, bez prawa głosu, po wcześniejszym zawiadomieniu i akceptacji jednego z członków Prezydium Rady Rodziców.
§ 15
 
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego