Regulamin świetlicy - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin świetlicy

Świetlica
 


 
Regulamin Świetlicy Szkolnej
 
Szkoły Podstawowej
 
im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi
 
 
 
Na podstawie:
 
§  art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 
§  § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2001 r. z późn. zm.);
 
§  § 10 Statutu Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.
 
§1
 
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 
 
1.      Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest jednostką organizacyjną Szkoły i pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą w działalności Szkoły. W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształcące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
 
2.      Cele i zadania świetlicy:
 
a)    Świetlica prowadzi pozalekcyjną działalność wychowawczo-opiekuńczą organizowaną zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.
 
b)    Praca świetlicy ma na celu:
 
1)     zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;
 
2)     rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zamiłowań i zdolności;
 
3)     właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach;
 
4)     kształtowanie nawyków higienicznych oraz kultury osobistej;
 
5)     kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi uczniami, szacunku dla każdego człowieka oraz przygotowanie do życia społecznego;
 
6)     pomoc w przygotowaniu zadań szkolnych oraz utrwalanie wiadomości zdobytych w Szkole;
 
7)     współdziałanie z rodzicami i domem rodzinnym w zakresie spraw wychowawczych.
 
c)     Świetlica jest bezpłatna.
 
 
 
§2
 
ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
 
 
1.      Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie Szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w Szkole.
 
2.      Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku.
 
3.      Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców.
 
4.      Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacjach z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.
 
3.      Do świetlicy są przyjmowani uczniowie:
 
1)     dojeżdżający do Szkoły;
 
2)     przebywający dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców;
 
3)     wymagający zapewnienia opieki w Szkole.
 
4.      Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.
 
5.      Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.
 
6.      Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 
7.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 
8.      Świetlica jest czynna od 8:00 do 15:00.
 
 
§3
 
ZADANIA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY
 
 
1.    Do zadań nauczyciela świetlicy należy w szczególności:
 
1)     zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;
 
2)     prowadzenie zajęć zgodnie z zatwierdzonym planem pracy szkoły;
 
3)     organizowanie dzieciom różnorodnych zajęć w tym rekreacyjnych, sportowych oraz rozwijających zainteresowania ucznia.
 
4)     zapewnienie warunków i pomoc w odrabianiu zadań domowych;
 
5)     bieżąca współpraca z wychowawcami, pedagogiem i innymi nauczycielami;
 
6)     współpraca z rodzicami;
 
7)     kształcenie kultury życia codziennego;
 
8)     współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 
9)     dbanie o wystrój świetlicy;
 
10) prowadzenie dokumentacji świetlicy.
 
2.      Dokumentacja pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy obejmuje:
 
1)     plan pracy wychowawczo-opiekuńczej;
 
2)     dziennik zajęć świetlicy;
 
3)     rejestr uczniów korzystających ze świetlicy;
 
4)     karty przyjęć dzieci.
 
 
§4
 
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY
 
 
1.      Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte dzienniku zajęć świetlicy.
 
2.      Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.
 
3.      Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do:
 
§  zgłoszenia faktu przyjścia na zajęcia lub opuszczenia zajęć nauczycielowi,
 
§  dbania o porządek,
 
§  poszanowania sprzętu świetlicowego,  rzeczy własnych i kolegów,
 
§  wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy,
 
§  odrabiania zadanych lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych,
 
§  brania  udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 
4.      W czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza.
 
5.      Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i  zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców i kolegów.
 
6.      Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje porządek i czystość podczas zajęć w świetlicy.
 
 
§5
 
WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO:
 
 
1.      Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 
2.      Życzliwego traktowania.
 
3.      Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.
 
4.      Ciepłej i życzliwej atmosfery.
 
5.      Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 
6.      Poszanowania godności osobistej.
 
7.      Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 
8.      Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów.
 
9.      Wyrozumiałości i cierpliwości.
 
 
§6
WYCHOWAWCA OCZEKUJE NA ZAJĘCIACH:
 
 
1.      Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami.
 
2.      Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku.
 
3.      Udziału w zajęciach.
 
4.      Współpracy z całą grupą.
 
5.      Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
 
6.      Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki.
 
7.      Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali.
 
8.      Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych.
 
9.      Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
 
 
§7
 
OBOWIĄZKI RODZICA/ OPIEKUNA
 
 
1.      Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 
2.      Zgłoszenia faktu odbioru dziecka lub jego nieobecności na zajęciach nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe.
 
3.      Informowania pisemnego  nauczyciela o  wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
 
4.      Poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły do domu.
 
 
Regulamin został przyjęty uchwałą  Nr 14/2014/2015 w dniu 22.06.2015r.
i  wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
 
 
 
Ważne informacje
 
1.      Świetlica jest czynna od godziny 8:00 do 15:00.
 
2.      Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 
3.      Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 
4.      Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie nauczycielowi swojego przyjścia na świetlicę.
 
5.      Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane  jest do przestrzegania  zasad zachowania na świetlicy oraz czynnego udziału w zajęciach.
 
6.      Odbierać dziecko mogą jego rodzice/ opiekunowie lub osoby wskazane  przez rodzica w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 
7.      Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest ten fakt zgłosić wychowawcy.
 
8.      Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy.
 
9.      Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
 
10.  O wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców pisemnie (z datą i podpisem).
 
 
Oświadczam, że akceptuję w/w ustalenia
 
 
…………………………………………….
 
Podpis rodzica/opiekuna
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego