Przejściowe przepisy - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Przejściowe przepisy

Informacje dla Rodziców


 INFORMACJA DLA RODZICÓW - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY OBOWIAZUJĄCE OD 23 STYCZNIA 2016 r.
 
1.Prawo dziecka  w wieku 3 do 7 r. ż. do korzystania z wychowania przedszkolnego.
2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie.
3. Obowiązek szkolny  od 7 r. ż.
4. Prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 r. ż. na wniosek rodziców pod warunkiem:
a.) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
b.) posiadania opinii PPP o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole w przypadku dziecka urodzonego od 1 września do 31 grudnia. Opinia PPP w tym przypadku jest obligatoryjna.
5. Możliwość odroczenia obowiązku szkolnego przez dziecko 7-letnie. Rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczony o 1 rok szkolny, jeżeli dziecko posiada opinię PPP, z której wynika potrzeba odroczenia.   Wprowadzono możliwość odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9 r. ż.
6. Możliwość kontynuowania w roku szkolnym 2016/2017 nauki w klasie I przez dziecko 7 –letnie, które rozpoczęły edukację  w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 jako 6 – latek na wniosek rodziców  złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r. W przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promocji do klasy II, a także nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.
7. Dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II na wniosek rodziców złożony do dyrektora do 31 marca 2016r. będą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I.  W przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promocji do klasy III, a także nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    INFORMACJA DLA RODZICÓW – NOWA REFORMA W OŚWIACIE


        Dyrektor ZSP w Starej Wsi pragnie podzielić się z rodzicami wiedzą na temat zmian w oświacie, w związku z tym przekazuje drogą elektroniczną ważne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły podstawowej po reformie.
      Wiele jest obecnie dyskusji na temat planowanej od 1.IX.2017r. reformy oświaty. Każda reforma wprowadzająca zmiany rodzi u jednych niepokój, u drugich zadowolenie. Nikt nie może zaprzeczyć, że jest potrzebna. W założeniach reformy wprowadzającej gimnazja planowano, żeby była to szkoła programowo związana ze szkołami ponadgimnazjalnymi,  jako I stopień kształcenia średniego, a nie zespolona ze szkołą podstawową. Tak się jednak nie stało. Uczelnie wyższe zmuszone były otwierać tzw. ”rok zerowy” chcąc przygotować absolwentów 3-letniego liceum do studiowania na odpowiednim poziomie.
        Od 1.IX.2017r. klasa VI pozostanie w klasie VII i będzie kontynuować naukę w 8-klasowej szkole podstawowej. 8-letnia podstawówka zgodnie z nowymi założeniami będzie kładła nacisk na naukę języków obcych, od klasy VII zostanie wprowadzony drugi język obcy i kontynuowany będzie język angielski /od  I do VIII klasy/.Promowana będzie znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnej i matematyki. Uczeń kończący 8-klasową szkołę podstawową ma również mieć świadomość, że największą wartością jest język ojczysty, rodzima kultura i tradycja z całym jej historycznym dziedzictwem.
         Nowy ustrój szkolny:
- 8-letnia szkoła podstawowa
- 4-letnie liceum ogólnokształcące
-  5-letnie technikum
- 3-letnia branżowa szkoła I stopnia
- 2-letnia branżowa szkoła II stopnia
- 3-letnia szkoła specjalna przyspasabiająca do pracy
- szkoła policealna
       Wygaszanie gimnazjów rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie po ukończeniu gimnazjum będą się kształcić w systemie dotychczasowym czyli 3-letnie liceum i 4-letnie technikum. Natomiast uczniowie klasy VIII rozpoczną naukę już w 4-letnim liceum i 5-letnim technikum. Dlatego wiele gimnazjów musi się przekształcić, albo   w szkołę podstawową, albo w liceum ogólnokształcące i technikum, bądź w szkołę branżową I stopnia.
     Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w roku 2018/2019 w nowym systemie i obejmie j. polski, j. obcy i matematykę. A od roku 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy jeden do wyboru: historia, chemia, fizyka, biologia, geografia. Przyroda jako przedmiot będzie realizowana tylko w klasie IV. Natomiast od klasy         V będą wprowadzone samodzielne przedmioty – biologia i geografia a od VII klasy – chemia i fizyka. Wyniki tego egzaminu będą jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej i pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy. Uczniowie będą mieli możliwość dobrowolnie, w celu rozwijania społecznej aktywizacji realizować zadania z zakresu wolontariatu. Będą się uczyć kreatywności, podstaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu gospodarczym.
      Podręczniki i materiały ćwiczeniowe będą finansowane z budżetu państwa.
W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole ponadpodstawowej spotkają się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Obie grupy uczniów będą jednak realizowały odrębne programy nauczania,  dlatego nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie . W roku szkolnym 2019/2020 naukę    w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjum , a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.
Egzamin maturalny będzie inny dla uczniów 3-letniego liceum – na dotychczasowych zasadach. Ci, którzy skończą 4-letnie liceum będą zdawali nowa maturę.
 
 
 
 

 
                                                      WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
do klasy I   Szkoły Podstawowej im. ks.kan.Stefana Wojtyłki w Starej Wsi
w roku szkolnym  2017/2018


                    Data złożenia wniosku: …………………………………..

                    I. DANE OSOBOWE DZIECKA

1.Imię pierwsze …………………………………………………. drugie ……………………………………….. 
            nazwisko dziecka ……………………………………………………………………..
2.  Data urodzenia……………………………… miejsce urodz. ……………………………………………..
3.PESEL ………………………………………………………………
 
                   II. ADRES  ZAMIESZKANIA DZIECKA
 
1. Województwo …………………………………………..   2. Powiat ………………………………….
3. Gmina ………………………………………………………   4. Miejscowość……………………………..
5.  Ulica ……………………………………………………….   6. Numer domu……………………………
7.   Kod pocztowy …………………………………….
 
                  III. WYBRANE PLACÓWKI WG PREFERENCJI RODZICÓW
                    ( kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)             
 

 
 LP.
Nazwa Szkoły
 Adres Szkoły
1. Pierwszego wyboru


2. Drugiego wyboru


3. Trzeciego wyboru         
                IV.  DANE MATKI DZIECKA/OPIEKUNKI PRAWNEJ

1.       Imię i nazwisko……………………………………………………………………….
2.       Adres zamieszkania:
a)      Województwo…………………………………..
b)      Powiat……………………………………………….
c)       Gmina………………………………………………..
d)      Miejscowość……………………………….
e)      Ulica……………………………………………
f)       Numer domu………………………………
g)      Kod pocztowy……………………………..
3.       Telefon kontaktowy………………………….
4.       Adres e-mail   …………………………………………..

                V. DANE OJCA DZIECKA/OPIEKUNA PRAWNEGO

1.       Imię i nazwisko……………………………………………………………………..
2.       Adres zamieszkania:
a)      Województwo…………………………………..
b)      Powiat………………………………………….
c)      Gmina……………………………………………
d)      Miejscowość……………………………….
e)      Ulica…………………………………
f)       Numer domu……………………………..
g)      Kod pocztowy………………………………..
3.      Telefon kontaktowy…………………………….
4.      Adres e-mail    ………………………………………….
 


……………………………………………………                                             ……………………………………………………….
        ( podpis matki dziecka )                                                                     ( podpis ojca dziecka )

UWAGA: Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2017roku do godz. 15.00 w szkole pierwszego wyboru

 
……………………………………………………..                                                    ……………………………………………………..
       data złożenia wniosku                                                                            podpis przyjmującego wniosek
 


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego