Przedmiotowe Ocenianie - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Przedmiotowe Ocenianie

Dokumenty szkoły

Przedmiotowe ocenianie w roku szkolnym 2017/2018
w Szkole Podstawowej w Starej Wsi


1. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ucznia ujęte w wymaganiach programowych, a każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Wykaz umiejętności i wiadomości (z uwzględnieniem poziomu wymagań programowych) podany jest do wiadomości uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.

3. W szkole stosowane są następujące formy oceniania bieżących osiągnięć edukacyjnych ucznia:
a) praca klasowa –  w formie pisemnej, mająca na celu rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, obejmujące duże partie materiału lub zaplanowane na co najmniej 1 godzinę lekcyjną;
b) kartkówka – działanie, w formie pisemnej, mające na celu rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, mających związek z tematyką ostatnich trzech lekcji lub z zadaną pracą domową;
c) odpowiedź – działanie, w formie ustnej, mające na celu rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności mających związek z tematyką ostatnich trzech lekcji;
d) praca domowa – działanie, w formie pisemnej, wykonywane samodzielnie przez ucznia poza szkołą, mające na celu rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w zakresie ustalonym przez nauczyciela.

4. Praca domowa ucznia powinna zostać wykonana w ustalonym terminie. Przyjmuje się, że jeżeli nie został ustalony inny termin wykonania pracy domowej, jest nim następna lekcja. W przypadku braku zadania nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku zapisem: bz. Uczeń ma obowiązek wykonać zaległe zadanie na następną lekcję. Niewykonanie pracy domowej po raz drugi skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

5. Zadania domowe, obejmujące program nauczania opracowany i powtórzony na lekcji, mogą być zadawane uczniom  proporcjonalnie do omówionego tematu, co zostaje przez ucznia odnotowane w zeszycie lekcyjnym. Uczeń musi mieć możliwość samodzielnego (!) wykonania zadanej pracy domowej. Zadana praca domowa musi (!) się odnosić do opracowanego na lekcji materiału, co jest udokumentowane zapisem notatek w zeszycie, ćwiczeniach lub w innej formie (np. karty pracy).

6. Zadania domowe nie mogą być zadawane na okres dłuższej przerwy w nauce (np. ferie, wakacje) oraz na weekendy – tylko w przypadku zadania pracy domowej z piątku na poniedziałek.

7. Oceny cząstkowe wpisywane są do dziennika z adnotacją, czego dotyczą.

8. Ilość ocen cząstkowych w semestrze z danego przedmiotu nie powinna być mniejsza niż ilość godzin lekcyjnych z danego przedmiotu przewidziana w tygodniowym planie zajęć danej klasy + jedna ocena.

8. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, przed zajęciami z danego przedmiotu, tylko w uzasadnionych przypadkach, a nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku znakiem „np.” Uczeń ma prawo zgłoszenia braku przygotowania do zajęć bez wyciągania wobec niego konsekwencji 2 razy w ciągu jednego półrocza.

9. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania w przypadku wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu lub kartkówki.

10. Wiadomości i umiejętności ucznia ocenia się według sześciostopniowej skali ocen, (przy czym dopuszczamy znaki „+” i "-".

11. Uczniowie mają prawo poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy pisemnej, w ustalonym przez nauczyciela terminie. Daną ocenę z pracy poprawiać można tylko jeden raz, a każda nowa ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.

12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole w dniu sprawdzianu, gdy ta nieobecność trwa więcej niż jeden dzień, uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w okresie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły (na zasadach ustalonych z nauczycielem).

13. Zeszyty przedmiotowe, sprawdziany, kartkówki i inne prace pisemne ucznia są dokumentem, dlatego niegrzeczne, niestosowne czy lekceważące uwagi czy rysunki zamieszczane w nich przez ucznia skutkują oceną niedostateczną za całość pracy/zeszytu.

14. Dla prac pisemnych z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się kryteria procentowe
0%- 29% - ocena niedostateczna
30%- 50% - ocena dopuszczająca
51% - 74% - ocena dostateczna
75%- 89% - ocena dobra
90% - 99% - ocena bardzo dobra
100% - ocena celująca.
11. Uczeń odmawiający odpowiedzi ustnej lub pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną.

12. Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych przez nauczyciela, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy.

13. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej (co najmniej tygodniowej) nieobecności.

14. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Ocena roczna jest średnią ocen z całego roku.

15. Dla ustalenia średniej ważonej określa się wagę na poziomie:

1) 3,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z pracy klasowej,
2) 3,0 dla oceny bieżącej uzyskanej za wysokie osiągnięcie w konkursie pozaszkolnym,
3) 2,0 dla oceny bieżącej uzyskanej za udział w przygotowaniach do konkursu przedmiotowego,
4) 2,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z kartkówki,
5) 2,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z odpowiedzi,
6) 1,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z pracy domowej,
7) 1,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z tytułu innej formy aktywności ucznia.

16 . Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i klasyfikacyjnej rocznej z ocen bieżących stosuje się następuje przedziały średniej:

1) dla oceny niedostateczny - 0,00 – 1,64;
2) dla oceny dopuszczający - 1,65 – 2,64;
3) dla oceny dostateczny - 2,65 – 3,64;
4) dla oceny dobry - 3,65 – 4,64;
5) dla oceny bardzo dobry - 4,65 – 5,50;
6) dla oceny celujący - 5,51 – 6,00
17. Jeżeli nieobecności ucznia na zajęciach przekroczą 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, to uczeń jest nieklasyfikowany.

18. Prace klasowe ucznia są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego w celu możliwości wglądu w nie przez osoby zainteresowane.

19. O proponowanych ocenach niedostatecznych za I półrocze i na koniec roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani zgodnie ze statutem szkoły.

20. Zasady prowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych są zgodne z regulaminami oceniania, klasyfikowania i promowania znajdującymi się w statucie szkoły.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego