Program Wychowawczo-Profilaktyczny - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Dokumenty szkoły
 
PROGRAM
 WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 IM. KS. KAN. STEFANA WOJTYŁKI W STAREJ WSI
 NA LATA 2017-2020 
 
 
Wstęp

 
Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Szkoła, zaraz po rodzinie, jest drugim najważniejszym środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży. Oddziałuje na uczniów przez wiele lat i to w okresie, który wywiera istotny wpływ na kształtowanie się postaw i przekonań młodego człowieka. Wg nowej definicji wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania właściwych decyzji.

 
Specyfika czasów, w których żyjemy, to przyspieszone tempo przemian, nie zawsze harmonijnych. Zwiększyła się liczba czynników destrukcyjnych oddziałujących na młode pokolenie, które staje wobec wyborów i decyzji bardzo złożonych i skomplikowanych. Obserwujemy poważny kryzys funkcjonowania dzieci i młodzieży, będący w dużym stopniu odzwierciedleniem kryzysu ludzi dorosłych. Tempo życia, pośpiech, stres, bezrobocie, osłabienie więzi społecznych oraz umiejętności komunikowania się z dziećmi, wpływ środków masowego przekazu, zagrożenia wypływające z cyberprzestrzeni, uzależnienia - to tylko część negatywnych zjawisk oddziałujących na przebieg procesu wychowania dzieci i młodzieży. Skutkiem tego stale wzrasta liczba uczniów przejawiających dysfunkcje rozwojowe oraz poszukujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, konieczne jest podejmowanie na terenie szkoły wielopoziomowych działań wychowawczo – profilaktycznych, gdyż szkoła:
 
 • wypełnia znaczną część aktywnego życia dzieci i młodzieży,
 • jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej,
 • jest miejscem działalności zadaniowej uczniów, a więc ujawnia lub wręcz wyzwala trudności dzieci i młodzieży związane z przyjmowaniem odpowiedzialności za własne życie,
 • jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia,
 • pozwala na łatwy dostęp do środowiska dzieci i młodzieży i sprawną organizację prowadzonych oddziaływań.
 
 
 

 
     Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienia człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych jako zachowanie ryzykowne. Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażanie swoich potrzeb, emocji i opinii.
 
Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia, promują zdrowie psychiczne dostosowane do potrzeb indywidualnych uczniów. Mają one również na celu kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji takich jak środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne.
 
Działania profilaktyczne w szkole powinny obejmować także: przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej a także doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.
 
Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny to program, w którego realizacji uczestniczy całe środowisko szkolne.


 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA

 
 
   
 • Ustawa z      14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art.1      pkt 3, art. 10      ust. 1 pkt 5,art. 26      ust. 2, art. 78, art.      98-99.
 •  
 • Rozporządzenie      Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form      prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności      wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu      przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 •  
 • Rozporządzenie      Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy      programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej      kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z      niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,      kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego      dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego      dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 •  
 • Rozporządzenie      Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej      organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.
 •  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9      sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy      psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i      placówkach (Dz.U. z2017 r. poz. 1591).
 •  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9      sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych      społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r, poz.      1578).

 
 
 
 
 
 
Diagnoza

 
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłko, która należy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, usytuowana jest przy ulicy Dolnej 12. Obiekt składa się z piętrowego budynku, w którym znajdują się dwie sale zajęć oddziału przedszkolnego, trzy sale nauczania zintegrowanego (w jednej z nich po lekcjach funkcjonuje świetlica szkolna)  oraz cztery sale dla klas starszych (w tym jedna z pracownią komputerową na pierwszym piętrze oraz trzy nowe, nowocześnie wyposażone sale na poddaszu oddane do użytku od września 2017r), gabinet pedagoga i logopedy, biblioteka, stołówka, trzy piony sanitarne dla oddziału szkolnego i przedszkolnego. Niemal równolegle do szkoły usytuowana jest sala gimnastyczna z pełnym zapleczem socjalnym, połączona z budynkiem zasadniczym parterowym łącznikiem.
 
Po rozbudowie (zagospodarowaniu poddasza na 3 nowe sale lekcyjne i sanitariaty) warunki lokalowe szkoły umożliwiają znacznie lepszą organizację zajęć, w tym również działań wychowawczo-profilaktycznych. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną dzięki czemu nie ma już potrzeby organizacji nauki na zmiany i jest miejsce na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. W związku z reformą oświatową rozszerzającą czas nauki do VIII klasy i wprowadzającą przedmioty, których nie było w sześcioletniej szkole podstawowej, ważnym zadaniem na najbliższe lata będzie wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakupienie sprzętu TIK.
 
Dyrektor zarządza pracą szkoły, dbając o bezpieczeństwo uczniów, co sprzyja działaniom profilaktycznym. Wszyscy nauczyciele i specjaliści szkolni posiadają kompetencje zawodowe rozwijane poprzez dodatkowe doskonalenie się. Szkoła współpracuje z PPP i innymi placówkami pomocowymi (GOPS, OSP wraz z orkiestrą STAROWSIANKA, GOK, Policja, TKKF Victoria, Fundacja FENIKS, lekarz rodzinny, Parafia w Starej Wsi, Bank Spółdzielczy), a przede wszystkim z rodzicami jako partnerami w działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Środowisko, w którym funkcjonuje placówka jest środowiskiem wiejskim, zróżnicowanym pod względem ekonomicznym i intelektualnym. Bardzo ważnym aspektem uwzględnionym w Programie a wpływającym na specyfikę SP w Starej Wsi jest duża grupa uczniów wymagających specjalistycznych oddziaływań wychowawczych ze względu na różnego rodzaju dysfunkcje. Zasoby szkoły w postaci wykwalifikowanej kadry pedagogicznej pozwalają zaspakajać potrzeby w/w grupy oraz dbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia bez względu na deficyty rozwojowe czy inne trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Istnieje jeszcze zapotrzebowanie na nauczyciela – pedagoga specjalnego - socjoterapeutę, doradcę zawodowego i nauczyciela WDŻ.
 
Prace nad Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły zostały poprzedzone diagnozą potrzeb środowiska uczniowskiego, nauczycieli oraz rodziców. Dokument opracowano na podstawie wyników ewaluacji, ankiet, wywiadów, obserwacji, wniosków i analiz zespołów przedmiotowych, wniosków uczniów i rodziców, wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły oraz ewaluacji wcześniejszego Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.
 
Na podstawie ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w SP w Starej Wsi w roku szkolnym 2016/2017 dotyczącej respektowania norm społecznych, wyłonione zostały mocne i słabe strony oraz wnioski stanowiące priorytetowe kwestie dla konstruowania nowego programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
 
W oparciu o analizę wyników i wniosków z przeprowadzonych badań w klasach młodszych sformułowano odpowiedzi na pytania kluczowe w formie mocnych i słabych stron oraz rekomendacje do dalszej pracy.

 
MOCNE STRONY:

 
1.     Zdecydowana większość rodziców i uczniów uważa, iż szkoła jest bezpiecznym miejscem dla dzieci i wysoko oceniają ich  poczucie bezpieczeństwa w szkole.
 
2.     Dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne czyli właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad, wiedzą jakich zachowań oczekuje się od nich w szkole. Informacje te uzyskują od dyrektora, wychowawców, rodziców, nauczycieli i innych uczniów.
 
3.     Uczniowie i rodzice wiedzą, jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują zasady zachowania i bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.
 
4.     W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. Jednocześnie i uczniowie i rodzice dostrzegają potrzebę niwelowania wśród niektórych uczniów zachowań zagrażających poczuciu bezpieczeństwa.
 
5.     Zdaniem  uczniów i rodziców nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania uczniów, reagują na zachowania niepożądane, odwołują się do kontraktów klasowych i systemów motywacyjnych z zachowania.
 
6.     Rodzice mają możliwość rozmawiania z nauczycielami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz dzielenia się swoimi opiniami na temat pracy szkoły.
 
7.     Nauczyciele odnotowali wiele pozytywnych efektów swoich działań służących poprawie zachowania poprawie bezpieczeństwa w szkole.
 
8.     W szkole dobrze działa system nagród i kar oraz systemy motywacyjne z zachowania. Nauczyciele chwalą pozytywne zachowania, a ganią nieodpowiednie. Efektem tych działań są wpisy w e-dzienniku, w zeszycie wychowawczym, pochwały na apelu i na forum klasy oraz odpowiednie naklejki w systemach motywacyjnych.
 
9.   W klasach drugich diagnozuje się zachowania uczniów i wykorzystuje wyniki do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej np. poprzez rozmowy z uczniami, odwoływanie się do kontraktów, indywidualną pracę z uczniem, rozwiązywanie problemów w klasowym kręgu, systematyczne ocenianie zachowania, współpracę z rodzicami, zachęcanie uczniów do włączania się do akcji charytatywnych, organizowanie konkursów plastycznych o tematyce bezpieczeństwa.
 
10. W klasach drugich dużą wagę przywiązuje się do integracji uczniów,  w tym celu organizowane są wspólne wycieczki, programy artystyczne, wyjazdy do kina, teatru, zabawy i konkursy.

 
SŁABE  STRONY:

 
1.     Nie wszyscy uczniowie przestrzegają norm i zasad obowiązujących        w szkole, mimo iż znają konsekwencje niewłaściwego zachowania.
 
2.     Najczęściej pojawiające się problemy, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa według uczniów to: przezywanie, obrażanie, bicie, kopanie, popychanie.
 
3.     Najczęściej występujące problemy, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa według rodziców to: przezywanie, bicie, kopanie, popychanie, ośmieszanie, obrażanie oraz rozpowszechnianie plotek i obgadywanie.
 
4.     Nauczyciele klas drugich powinni konsekwentnie, zawsze wymagać od uczniów przestrzegania zasad i reguł zawartych w kontraktach klasowych.

 
WNIOSEK:

 
W szkole w klasach drugich diagnozuje się zachowania uczniów oraz podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań uczniów. W celu poprawy bezpieczeństwa w szkole oraz wzmacniania pozytywnych zachowań proponuje się włączyć do współpracy rodziców min. poprzez uwzględnienie ich propozycji w tworzeniu Planu Wychowawczego Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz poprzez ustalenie comiesięcznych spotkań rodziców z wychowawcami i nauczycielami w celu uzyskania obszernych informacji nie tylko na temat postępów w nauce, ale i na temat zachowania ich dziecka w szkole.
 
Na podstawie analizy wyników z przeprowadzonych badań w klasach starszych również sformułowano odpowiedzi i rekomendacje do dalszej pracy:

 
MOCNE STRONY:

 
1.     Uczniowie naszej szkoły czują się w niej bezpiecznie.
 
2.     Skala bezpieczeństwa jest bardzo dobra.
 
3.     Uczniowie znają normy i zasady postępowania.
 
4.   W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. Jednocześnie uczniowie dostrzegają potrzebę niwelowania wśród niektórych uczniów zachowań zagrażających poczuciu bezpieczeństwa.
 
5.     Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze i profilaktyczne dają pożądane efekty. Uczniowie znają program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
 

SŁABE STRONY:

 
1.     Nie przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole wg pracowników szkoły związane jest z kulturą języka. Daje się również zauważyć u niektórych uczniów brak szacunku do starszych (uczniowie nie mówią „dzień dobry”, „do widzenia”, nie wstają, gdy osoba dorosła wchodzi do klasy).
 
2.     Najczęściej pojawiające się problemy, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa wg uczniów to: wyśmiewanie, obgadywanie, dokuczanie, bicie i znęcanie się psychiczne oraz kłótnie między klasą IV a V o salę.
 
3.     Wg rodziców najczęściej występujące problemy to: rozpowszechnianie plotek, obgadywanie.

 
WNIOSKI:

 
1.     Zwracać uwagę na kulturę słowa uczniów. Na lekcjach wychowawczych wykorzystać zasoby biblioteki szkolnej i nowości książkowe na temat „savoir vivre”.
 
2.     Zaangażować uczniów do tworzenia planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 
3.     Wprowadzić comiesięczne spotkania rodziców z nauczycielami.
 
4.     Postarać się, aby każda klasa miała swoją salę lekcyjną.


 
 
Cele ogólne programu wynikające z podstawy programowej:

 
1.    Wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 
2.     Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 
3.     Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 
4.     Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.     
 
 
Podstawą wizji szkoły sprzyjającej wychowaniu w zgodzie z przyjętymi wartościami jest sylwetka absolwenta naszej szkoły.

 
 
 
MODEL ABSOLWENTA
 
 
Absolwent naszej szkoły:
·         odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności,
 
·         posługuje się jednym językiem obcym oraz ćwiczy umiejętność   sprawnego i poprawnego  władania językiem ojczystym,
 
·         wykorzystuje w sposób odpowiedzialny najnowsze techniki multimedialne,
 
·         charakteryzuje się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi,
 
·         skutecznie komunikuje się,              
 
·         umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 
·         potrafi zaplanować swoją pracę,
 
·         wykazuje chęć stałego pogłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności,
 
·         rozwija swoje zainteresowania,
 
·         jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
 
·         zna i szanuje kulturę, historię i tradycje narodu polskiego i regionu   starowiejskiego,
 
·         przestrzega zasad tolerancji i jest świadomy jej granic (np. nałogi, agresja, krzywdzenie drugiego człowieka, postawy aspołeczne),
 
·         jest asertywny,
 
·         dokonuje właściwych wyborów i rozróżnia dobro od zła,
 
·         dba o bezpieczeństwo własne i innych,
 
·         jest aktywny i obowiązkowy,
 
·         jest uczciwy, prawdomówny i  przestrzega prawa,
 
·         przestrzega zasad zdrowego stylu życia,
 
·         dokonuje właściwych wyborów,
 
·         jest zdolny do autorefleksji,
 
·         jest życzliwy wobec ludzi i otaczającego świata, dba o środowisko,
 
·         jest wrażliwy na potrzeby innych,
 
·         umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności lokalnej, demokratycznym państwie.

 
 
 
Cele szczegółowe z zakresu wychowania:

 
1. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój:
 
- dostarczanie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka,
 
- budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie umiejętności samooceny,
 
- kształcenie wytrwałości w osiąganiu bliskich celów związanych z rozwojem emocjonalnym i społecznym,
 
- rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, stymulowanie twórczości dziecięcej,
 
- kompensowanie deficytów i braków rozwojowych,
 
- zapobieganie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 
2. Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi:
 
- dostarczanie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej w życiu człowieka ( zaspakajanie potrzeb, kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych,
 
- dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka i ucznia,
 
- uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie rówieśniczej,
 
- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów,
 
-rozwijanie samorządności jako przygotowanie do udziału w życiu środowiska lokalnego,
 
- rozwijanie postawy tolerancji wobec odmienności przekonań i poglądów.

 
3. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych
 
informacji oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji:
 
-dostarczanie uczniom wiadomości na temat różnych źródeł wiedzy we współczesnym świecie,
 
-kształcenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł wiedzy,
 
- przygotowywanie do dokonywania oceny i wyboru informacji,
 
-uświadomienie zagrożeń, jakie niesie rozwój technologii informatycznej,
 
-współtworzenie i korzystanie ze szkolnej strony internetowej.

 
4. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska:
 
- poznanie elementów przyrody i wzajemnych zależności między nimi,
 
- poznanie problemów ekologicznych regionu,
 
-dostarczanie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska,
 
-kształcenie wrażliwości na zagrożenie środowiska i los istot żywych,
 
- przygotowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody przez uczniów.

 
5. Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego:
 
- poznanie najbliższego środowiska i specyfiki naszego regionu,
 
- uczenie właściwego zachowania wobec symboli narodowych i miejsc pamięci,
 
poczucia tożsamości narodowej,
 
- korzystanie z repertuaru teatru, kina, muzeów oraz innych ośrodków kultury.

 
 
Cele szczegółowe z zakresu profilaktyki:

 
1. Ochrona dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontakt z używkami), które hamują bądż zakłócają jego rozwój.
 
2. Zapobieganie patologiom tj. agresji, przemocy, uzależnieniom i właściwe reagowanie w chwili pojawienia się ich na terenie naszej szkoły, w środowisku lokalnym.
 
3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 
4. Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, uczeń –uczeń.
 
5. Bezpieczeństwo w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 
6. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców (pedagogizacja rodziców).
 
7. Wzbudzanie świadomości odczuwania własnych nastrojów, emocji oraz pomaganie w formułowaniu (nazywaniu) ich.
 
8. Informowanie uczniów i rodziców o skutkach palenia papierosów, używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy.
 
9. Nauka kultury osobistej oraz eliminowanie wulgaryzmów, propagowanie kultury języka.
 
10. Wypracowywanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji.
 
11. Kształtowanie odpowiedzialności za ochronę zdrowia własnego i innych.
 
12. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 
13. Wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego.
 
14. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.
 
15. Nauka sposobów rozwiązywania problemów, kształtowanie postawy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka.

 
Program wychowawczo-profilaktyczny jest kierowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 


         
      OBSZARY               
ZADANIA -  KLASY  I – III  / SPOSOBY REALIZACJI
 
Zdrowie – edukacja  
 zdrowotna
 
•  zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

 
-Spartakiada sportowa- Dzień Dziecka
 
-Rodzinny Dzień Radości-zawody sportowe
 
-Organizacja wolnego czasu zgodnie z potrzebami-stop hałasowi, aktywny wypoczynek.
 
 
•  zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

 
-Spotkanie z dietetykiem w formie warsztatów dla dzieci.
 
-Cykl zajęć poświęconych aktualnej piramidzie żywienia.
 
-Spotkanie z pielęgniarką szkolną –rozmowa na temat higieny osobistej.
 
-Akcja ,,Śniadanie daje moc”
 
 
•  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

 
-W ciągu roku szkolnego realizacja zajęć związanych z tematem.
 
-Komputer to nie wszystko, zachęcanie do zabawy.
 
-wycieczki w terenie
 
 
•  kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

 
-higiena zębów-wizyty u stomatologa
 
-zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do pory roku.
 
-uświadomienie roli I i II śniadania oraz innych posiłków,
 
-prawidłowa sylwetka podczas siedzenia w ławce.
 
-przerwy i zabawy na boisku szkolnym.
 
 
•  rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

 
-Plakaty ,,Ziemia-nasz dom-kwiecień
 
-Pogadanki na temat segregacji śmieci.
 
-Spotkanie z leśnikiem, przyrodnikiem, pszczelarzem
 
-budowanie karmników dla ptaków
 
-wycieczka do schroniska dla zwierząt
 
 
•  kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

 
-zrozumienie zagrożeń ze strony przyrody np.burza, powódź, huragan.
 
-jak się zachować w konkretnych sytuacjach zagrożenia( omawianie)
 
-kalendarz pogody
 
 
•  uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

 
-przeprowadzanie eksperymentów na roślinach, obserwacje, rozważania typu „Co by było, gdyby…?”
 
 
•  kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 
-gry zespołowe sportowe, zachowanie przy porażce i sukcesie.
 
-zachęcanie do podejmowania wysiłków.
 -zajęcia w kręgu, praca w grupach
 
Relacje – kształtowanie  
 postaw społecznych

 •  kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

 
 
-umiejętne współdziałanie w grupie, razem bawimy się i uczymy.
 
-rozmowy z uczniami na lekcjach.
 
-przeprowadzenie wywiadów np. z dziadkami, ze znanymi ludźmi.
 
-zajęcia w klasie
 
-wycieczki i imprezy szkolne i klasowe.
 
- poznanie środowiska rodzinnego dziecka i relacji panujących w rodzinie.
 
 
•  rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

 
-przeprowadzenie w klasie doświadczeń wynikających z realizacji podstawy programowej- zachęcanie uczniów do samodzielnego zapisywania wniosków.
 
- Zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
 
•  kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

 
-kodeks klasy
 
-regulamin korzystania z sali gimnastycznej i Sali komputerowej
 
-statut: prawa i obowiązki ucznia.
 
 
•  kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

 
-zasady kulturalnego zachowania się.
 
-imprezy klasowe: Dzień Chłopca, Andrzejki ,Wigilia klasowa, Mikołajki, zabawa Walentynkowa, Dzień Kobiet
 
-Urodziny-poczęstunek słodyczami.
 
-rozmowy w kręgu
 
-udział w wyborach szkolnych
 
-nawiązanie kontaktu z klasami starszymi
 
-zajęcia wg programu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
 
-zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
-warsztaty z psychologiem
 
 
•  przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

 
-rozmowy w kręgu w miarę potrzeb.
 
-samoocena na koniec I i II semestru
 
-zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
-zajęcia wg programu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
 
 
•  zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

 
-wybory do samorządu klasowego
 
-zajęcia zapoznające uczniów z ich prawami i obowiązkami jako ucznia, członka rodziny i Polaka.
 
-znajomość hymnu szkoły i hymnu państwowego
 
 
•  rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 
-organizowanie świątecznej pomocy dla potrzebujących.
 
-włączenie się do akcji ,,Adopcja na odległość.”
 
-pogadanki, rozmowy w kręgu
 
-warsztaty z psychologiem
 
-pomoc starszym, słabszym i niepełnosprawnym
 
-zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
-zajęcia wg programu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
Kultura – wartości, normy, wzory zachowań
 
•  kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

 
-czerpanie wzorów z literatury dziecięcej
 
-deklamowanie wierszy na akademiach artystycznych.
 
-stop wulgaryzmom-klasowy system zachowania ,,Plastuś”
 
-wycieczki, wyjazd do teatru, imprezy szkolne przy współudziale rodziców.
 
-odpowiedni dobór stroju podczas wyjazdu do teatru, kina ,muzeum.
 
 
•  kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

 
-wyciąganie wniosków z historyjek obrazkowych, lektur, sztuk teatralnych.
 
-analiza szkolnego kodeksu przeciw agresji, wykorzystanie księgozbioru szkolnego do rozmów o agresji i właściwym zachowaniu.
 
-współpraca z innymi uczniami na przerwach
 
-zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
-zajęcia wg programu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
 
 
•  kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska
 
rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

 
- znajomość zabytków Starej Wsi: kościół, Izba Regionalna
 
-współpraca z ks.Proboszczem zwiedzanie,, Muzeum parafialnego”
 
-uczestniczenie w środowiskowych obchodach Święta Niepodległości.
 
-zorganizowanie środowiskowego Dnia Babci i Dziadka.
 
 
•  kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

 
-wykorzystanie tablicy interaktywnej
 
-współpraca z biblioteką szkolna i środowiskową
 
-spotkanie z pisarzem
 
-kampania ,,Cała Polska czyta dzieciom”
 
-udział w przedstawieniach teatralnych, konkursach plastycznych i muzycznych, teatrzykach szkolnych.
 
 
•  kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

 
-ukazanie dzieciom, że inny nie znaczy gorszy
 
-lekcje realizujące temat np.,,Ludzie jak paczki”
 
-Dzieci świata”-prezentacja multimedialna.
 
-wycieczki
 
-zajęcia w klasach I-III
 
-pogadanki
 
-zajęcia z ciekawymi ludźmi
 
-zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
 
•  inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

 
-udział w szkolnym konkursie ,,mam Talent”
 
-zbiórka makulatury ,nakrętek, żołędzi i kasztanów dla zwierząt
 
- zajęcia wg programu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
 
 
•  przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

 
-spotkanie z ludźmi różnych zawodów: policjant, pielęgniarka lub lekarz, sportowiec, górnik, dietetyk.
 
-obowiązki ucznia, dyżurnego, przewodniczącego klasy.
 
 
•  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa -nie i rozwijanie własnych zainteresowań;

 
-zachęcanie do udziału w organizowanych przez szkołę konkursach plastycznych , muzycznych, matematycznych oraz ogólnorozwojowych, czytelniczych
 
-kółka dla uzdolnionych.
 
-eksperymentujemy
 
-ciekawostki
 
-Dzień Talentów
 
 
•  wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

 
-znajomość symboli narodowych
 
-ceremoniał szkolny związany ze sztandarem szkoły.
 
-właściwa postawa przy hymnie szkoły i państwa
 
-udział w uroczystościach 11 listopada,3 maja, konkursie pieśni patriotycznej.
 
 
•  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

 
-pozaszkolne formy: klub sportowy ,,Pasjonat”, TKKF,,Wiktoria”, zespół mażoretek ,,Gracja”, orkiestra dęta ,,Starowsianka”
 
-zajęcia muzyczne i plastyczne
 
•  kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie-
 
kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz
 
brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
 
-prowadzenie pedagogizacji rodziców w zakresie metod i form pracy z dzieckiem
 
-motywowanie ucznia do działania
 
-nagradzanie ciekawych pomysłów, rozwiązań
 
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do deficytów rozwojowych i możliwości uczniów
 
- zajęcia wg programu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
 
 
•  kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 
-rozmowy o tolerancji wynikające z realizacji klasowego planu dydaktyczno- wychowawczego.
 
-zapoznanie z literatura związaną tematycznie z zagadnieniem
 
Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych
 (problemowych)
 
 
•  zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu acjah życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

 
-znajomość numerów specjalnych służb ratunkowych 999,997,998,112
 
-przestrzeganie zasad BHP – cały rok
 
-rozwiązywanie sytuacji problemowych
 
 
•  kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;

 
-szkoleniowe warsztaty dla rodziców
 
-pogadanki z uczniami
 
-wykorzystanie na zajęciach słowników, albumów, map, internetu, tablicy interaktywnej.
 
-zajęcia multimedialne, komputerowe, tablica interaktywna
 
 
•  przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi
 
i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych
 
i poruszania się po drogach;
 
-spotkanie z policjantem, GOPR, cykl zajęć na których omawia się ,i demonstruje używanie urządzeń technicznych.
 
•  przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji,
 
zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
 
-omawianie tematu na zajęciach
 
-przypomnienie o bezpieczeństwie w czasie wyjazdu do kina ,teatru, na wycieczkę.
 
•  kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie,
 
w miejscu nauki i zabawy.
 
-całodzienna systematyczna samokontrola porządku na ławce, wokół stanowiska pracy i w szafce.
 - dyżury klasowe.
   OBSZARY
ZADANIA / SPOSOBY REALIZACJI
         KLASA IV
KLASA V
KLASA VI
KLASA VII
KLASA VIII
 
Zdrowie – edukacja  
 zdrowotna
         
 
Nabycie podstawowej
 
wiedzy na temat stresu.
 
Lekcja wych. „Co to jest stres? Jak sobie radzić ze stresem? Jak kontrolować stres?”
 
 
Inspirowanie młodzieży
 
do myślenia o własnej
 
motywacji do działania.
 
Lekcje wychowawcze: „Jesteśmy siebie ciekawi”, „Jaki jestem? Jak widzą mnie inni?”
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
 
 
Nabywanie umiejętności
 
gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.
 
Lekcja wychowawcza „Samoocena”, „Co chcę zmienić w swoim zachowaniu?”

 
Kształtowanie postaw
 
otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest
 
ważny i trudny.
 
Lekcja wych. „Jak sobie radzić w trudnej sytuacji? Czy warto mieć przyjaciela?”
 
 
Kształtowanie świado-
 
mości własnego ciała
 
z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych
 
w okresie dojrzewania.
 
Lekcje przyrody: Okresy rozwojowe człowieka, Budowa układów rozrodczych
 
 
Kształtowanie postaw
 
prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
 Warsztaty z dietetykiem; Zawody sportowe; Organizowanie przez SU akcji prozdrowotnych, np. „Dzień zdrowej kanapki”; Gimnastyka śródlekcyjna; Gimnastyka korekcyjna; Lekcje przyrody o zdrowym stylu życia; lekcja wych. – Aktywne spędzanie wolnego czasu
 
Zachęcanie uczniów
 
 
do pracy nad własną
 
motywacją oraz analizą
 
czynników, które ich
 
demotywują.
 
Lekcje j. polskiego; lekcja wych.- ankieta
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
 
 
Kształtowanie umiejęt-
 
ności podejmowania
 
i realizacji zachowań
 
prozdrowotnych.
 
Lekcje przyrody „Zasady właściwego odżywiania” Spotkanie z dietetykiem
 
Organizowanie przez SU akcji prozdrowotnych, np. „Dzień zdrowej kanapki”; Gimnastyka śródlekcyjna
 
Zajęcia WDŻ
 
 
Prezentowanie sposobów
 pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedo-
 
 
skonałości.
 
Lekcja wych. – pogadanka z pracownikami Fundacji FENIKS
 
 
Kształtowanie świado-
 
mości własnego ciała
 
z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych
 
w okresie dojrzewania.
 
Lekcja przyrody: Zmiany zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania
  
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wła-
 
 
snych cech osobowości.
 
Lekcje wych. wg programu „Spójrz inaczej” : Jaki jestem? Kim jestem? Jakim człowiekiem chcę być?
 
Zajęcia WDŻ
 
 
Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości
 
mocnych i słabych stron.
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Moje mocne i słabe strony; lekcje z cyklu „Żyj zdrowo”
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

 
Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych
 
wartości.
 
Doskonalenie
 
i wzmacnianie zdrowia
 
fizycznego.
 
Lekcje wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Substancje szkodliwe dla naszego organizmu, Co wiemy o paleniu papierosów? Zdrowy styl życia, Co wiemy o alkoholu? ; Spotkanie z dietetykiem; Zawody sportowe; Organizowanie przez SU akcji prozdrowotnych, np. „Dzień zdrowej kanapki”; Gimnastyka śródlekcyjna;  
 
Zajęcia WDŻ
 
Kształtowanie postawy
 
 
proaktywnej, w której
 
uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania,
 
decyzje.
 
Lekcje z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 
Warsztaty z dietetykiem
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Co czyni nas dorosłymi?
 
Zajęcia WDŻ
 
 
Kształtowanie umiejętności świadomego wyzna-
 
czania sobie konkretnych
 
celów.
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Dostrzeganie swoich mocnych stron;
 
Zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
  
 
Rozwijanie umiejętności
 
hierarchizacji zadań.
 
Podnoszenie poczucia
 
własnej wartości poprzez
 
określanie osobistego
 
potencjału.
 
Udział w wyborach do SU oraz Gminnego Sejmiku
 
 
Kształtowanie świado-
 
mości własnego ciała
 
z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych
 
w okresie dojrzewania.
 
Lekcje biologii
         
 
Kształtowanie postawy
 
uczniów nastawionej
 
na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią,
 
kreatywnością.
 
Projekty grupowe
 
Projekt animacji
 
 
Kształtowanie umiejęt-
 
ności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.
 
Zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
Lekcje wych. wg prog. „Spójrz inaczej”
 
Projekty edukacyjne
 
 
Rozwijanie umiejętności
 
ustalania priorytetów,
 
uwzględniając kryteria
 
ważności i pilności.
 
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 
Zajęcia WDŻ

 
Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
 
Zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
Przygotowywanie projektów
 
Udział w konkursach
 
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 
 
Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.
 
Zajęcia taneczne
 Zawody sportowe
 
Relacje – kształtowanie
 postaw społecznych
 

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę
 
współdziałania.
 
Lekcja wych. „Jak porozumiewam się z innymi?”
 
Działalność SU- organizowanie życia szkolnego, imprez, akcji; Działalność Gminnego Sejmiku Dzieci i Młodzieży- promowanie szkoły w gminie, wdrażanie dzieci do działalności samorządowej
 
 
Kształtowanie umiejętności asertywnego wyraża-
 
nia własnych potrzeb.
 
Lekcja wych. „Co to jest asertywność? Czy jestem asertywny?”
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne wg programu „Saper”
 
 
Rozwijanie wrażliwości
 
na potrzeby i trudności
 
innych ludzi.
 
Lekcja przyrody nt pomocy ludziom niepełnosprawnym; Religia: Udział w akcji „Adopcja na odległość”
 
Udział w akcjach: „Góra grosza”, „Dzień dobrych uczynków”, Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
 
 
Kształtowanie postawy
 
szacunku i zrozumienia
 
wobec innych osób.
 
Lekcja wych. „Co to jest szacunek? Jak porozumiewam się z innymi?”
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne wg programu „Saper”
 
 
Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących
 
głębszych relacji.
 
Lekcja wych. „Poznajemy siebie – grupa daje mi siłę”
 
 
Budowanie atmosfery
 
wzajemnego szacunku
 
w społeczności szkolnej.
 
Lekcje wychowawcze „Moje miejsce w grupie. Czym się interesujemy?”  
  
  
         
Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych
 
Rozwijanie umiejętności
 
rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.
 
Zajęcia i zabawy integracyjne
 
Wyzwalanie chęci do
 
działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).
 
Religia: Udział w akcji „Adopcja na odległość”
 
Udział w akcjach: „Góra grosza”, „Dzień dobrych uczynków”, „Zbieramy nakrętki dla chorej Marysi”; Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu; Współpraca z Pogotowiem Opiekuńczym im. J. Korczaka w B-B
 
 
Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).
 
Działalność SU- organizowanie życia szkolnego, imprez, akcji; Działalność Gminnego Sejmiku Dzieci i Młodzieży- promowanie szkoły w gminie, wdrażanie dzieci do działalności samorządowej
 
 
Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych
 
ludzi, ich sposobów roz
 
wiązywania problemów,
 
na nową wiedzę.
 
Lekcja wych. – Spotkanie ze sportowcami
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne wg programu „Saper”
 
Rozwijanie świadomości
 
dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”
 
Zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.
 
Lekcje informatyki – praca w zespołach – wykonywanie projektów, prezentacji
 
Zabawy w grupach
 
Zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
 
Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez
 
krzewienie potrzeby
 
udzielania pomocy (wolontariat).
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Dlaczego warto pomagać?
 
Religia: Udział w akcji „Adopcja na odległość”
 
Udział w akcjach: „Góra grosza”, „Dzień dobrych uczynków”,
 
Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu; Współpraca z Pogotowiem Opiekuńczym im. J. Korczaka w B-B oraz Schroniskiem dla zwierząt „Reksio”
 
 
Rozwijanie umiejętności
 
komunikacyjnych: wy-rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.
 
Rozwiazywanie problemów - Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Uczymy się odmawiać
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne wg programu „Saper”
 
 
Rozwijanie świadomości
 
roli i wartości rodziny
 
w życiu człowieka.
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Moja rodzina
 
Zajęcia WDŻ
 
 
Rozwijanie samorząd-
 
ności.
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Grupy, do których należymy;
 Działalność SU- organizowanie życia szkolnego, imprez, akcji; Działalność Gminnego Sejmiku Dzieci i Młodzieży- promowanie szkoły w gminie, wdrażanie dzieci do działalności samorządowej
         
 
Kształtowanie umiejęt-
 
ności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.
 
Lekcje informatyki – praca w zespołach – wykonywanie projektów, prezentacji
 
Działalność SU- organizowanie życia szkolnego, imprez, akcji; Działalność Gminnego Sejmiku Dzieci i Młodzieży- promowanie szkoły w gminie, wdrażanie dzieci do działalności samorządowej
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne wg programu „Saper”
 
Kształtowanie umiejęt-
 
ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.
 
Lekcje informatyki – kompozycje graficzne,  projekty; zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 
 
Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych
 
(wolontariat).
 
Współpraca z Pogotowiem Opiekuńczym im. J. Korczaka w B-B oraz Schroniskiem dla zwierząt „Reksio”;
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”:
 
Religia: Udział w akcji „Adopcja na odległość”
 Udział w akcjach: „Góra grosza”, „Dzień dobrych uczynków”, Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
Zajęcia WDŻ
  
  
         
 
Rozwijanie umiejętno-
 
ści poszukiwania takich
 
rozwiązań, które stwa-
 
rzają korzyści dla obydwu stron.
 
Zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”;
 
Na lekcjach informatyki –praca w „Chmurze”;
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne wg programu „Saper”
 
 
Rozwijanie umiejętności
 
dostrzegania pozytyw-
 
nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń,
 
specjalizacji, kompe-
 
tencji.
 
Lekcje wych. wg prog. „Spójrz inaczej”
 
Realizacja wspólnych projektów
 
Na lekcjach informatyki –praca w „Chmurze”
 
 
Rozwijanie  potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”
 
Przygotowanie i udział w konkursach
 
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 
Zajęcia WDŻ

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań
Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.
 
 
Lekcje wych.- Jakie są moje zainteresowania? Jak lubię spędzać czas?
 
 
Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego
 
traktowania.
 
Lekcja wych. „Jak ty komu, tak on tobie…Czy zgadzamy się z tym zdaniem?”
 
Kształtowanie pozytyw-
 
nego stosunku do procesu kształcenia.
 
Lekcja wych. „Uczenie się i rozwijanie własnych zainteresowań”
 
 
Kształtowanie potrzeby
 
uczestnictwa w kulturze.
 
Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa; Wyjazdy do kina, teatru, muzeum
 
Budowanie samoświadomości dotyczącej praw,
 
wartości, wpływów oraz postaw.
 
Ekspozycja Konwencji Praw Dziecka
 
 
Rozwijanie umiejętno-
 
ści wyrażania własnych
 
emocji.
 
Lekcje wych. wg prog. „Spójrz inaczej”
 
 
Rozwijanie umiejętności
 
właściwego zachowania
 
się z uwzględnieniem
 
sytuacji i miejsca.
 
Promowanie zasad kulturalnego zachowania na spotkaniach Gminnego Sejmiku i SU
 
 
Kształtowanie potrzeby
 
uczestnictwa w kulturze.
 
Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa; Wyjazdy do kina, teatru, muzeum
 
 
Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego
 
Lekcje przyrody: Najważniejsze zabytki w Polsce,  Polska w UE
  
Rozwijanie umiejętności
 
 
krytycznego myślenia
 
w kontekście analizy
 
wpływów rówieśników
 
i mediów na zachowanie.
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Asertywność
 
 
Dokonywanie analizy
 
postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie
 
wpływają.
 
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz inaczej”: Co powinienem wiedzieć, zanim podejmę decyzję?
 
 
Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.
 
Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa; Wyjazdy do kina, teatru, muzeum; Rozmowy nt tradycji i świąt narodowych
 
Rozwijanie pozytywnego
 
stosunku do procesu
 
kształcenia i samokształcenia, zaangażowania
 
w zdobywanie wiedzy
 
i umiejętności.
 
 
Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa; Wyjazdy do kina, teatru, muzeum;
 
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 
Udział w konkursach przedmiotowych
 
 
Rozwijanie takich cech
 
jak: pracowitość, odpo-
 
wiedzialność, prawdo-
 
mówność, rzetelność
 
i wytrwałość.
 
Lekcja wych. „Co to znaczy być odpowiedzialnym? Jestem odpowiedzialny za to, co robię”
 
Zbieranie surowców wtórnych; oszczędzanie prądu, wody, papieru
 
Zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
 
Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.
Lekcje geografii – projekt edukacyjny „Moja mała ojczyzna”
 
 Popularyzowanie wiedzy
 
 
i rozwijanie świadomości
 
na temat zasad humanitaryzmu.
 
Udział w  akcjach: „Adopcja na odległość”
 
 „Góra grosza”, „Dzień dobrych uczynków”;
 
Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu; Współpraca z Pogotowiem Opiekuńczym im. J. Korczaka w B-B oraz Schroniskiem dla zwierząt „Reksio”
 
 
Rozwijanie poczucia
 
odpowiedzialności spo-
 
łecznej poprzez podej-
 
mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.
 
Lekcje wych. wg prog. „Spójrz inaczej”
 
Działalność SU- organizowanie życia szkolnego, imprez, akcji; Działalność Gminnego Sejmiku Dzieci i Młodzieży- promowanie szkoły w gminie, wdrażanie dzieci do działalności samorządowej
Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
  Redukowanie agresyw-
 
 
nych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.
 
Lekcje wychowawcze
 
„Jak zapobiegać konfliktom?”
 
 
 
Budowanie atmosfery
 
otwartości i przyzwolenia
 
na dyskusję.
 
Rozmowy nt bezpieczeństwa i sytuacji stwarzających zagrożenie na spotkaniach SU
 
 
Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych tech-
 
nologii informacyjnych.
 
„Dzień bezpiecznego internetu”
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
 
Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi
 
związanych.
 
Lekcje przyrody nt uzależnień; warsztaty prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
 
 
Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach
 
z innymi.
 Pogadanki o zagrożeniach wynikających z kontaktów z nieznajomymi oraz o  ochronie danych osobowych.
  Rozwijanie umiejętności
 
 
prowadzenia rozmowy
 
w sytuacji konfliktu –
 
podstawy negocjacji
 
i mediacji.
 
 
Rozwijanie umiejętności
 
identyfikowania przyczyn własnego postępowania.
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
 
 
Dokonywanie analizy
 
wpływu nastawienia do
 
siebie i innych na motywację do podejmowania
 
różnorodnych zachowań.
 
Zajęcia wychowawcze z cyklu „Między nami”
 
 
Rozwijanie poczucia  osobistej odpowiedzialności,
 
zachęcanie do angażo-
 
wania się w prawidłowe
 
i zdrowe zachowania.
 
Lekcje j, polskiego – omawianie lektur
 
Doskonalenie umiejęt-
 
ności rozpoznawania
 
symptomów uzależnienia
 
od komputera i internetu.
 
Warsztaty prowadzone przez specjalistę;
 
„Dzień bezpiecznego internetu”
 
Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
 Dostarczanie wiedzy
na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.
  
Lekcje wychowawcze – pogadanki,   foldery, wizytówki
  
  
Budowanie atmosfery
wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie
  
rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.
  
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz   inaczej”: Lęk a strach
  
  
Rozwijanie umiejętności
radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.
  
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz   inaczej”: Co to jest złość? Jak sobie z nią radzić?
  
  
Kształtowanie przekonań
dotyczących znaczenia
posiadanych informacji,
których wykorzystanie
pomaga w redukowaniu
lęku w sytuacjach kryzysowych.
  
Ćwiczenia ewakuacji z budynku   szkolnego oraz udzielania pierwszej pomocy
  
  
Rozwijanie świadomości
dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.
  
„Dzień bezpiecznego internetu”   ; Lekcja wych.- asertywność, zły dotyk, sfera intymna.
  
Rozwijanie postaw
opartych na odpowie-
dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.
  Lekcje geografii – Ochrona   przyrody; Zbiórka makulatury;
  
„Dzień bezpiecznego internetu”
  
Spotkanie ze specjalistą
  
Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego
postępowania w sprawach nieletnich.
  
Lekcja wych. – zaproszony gość   na lekcję
  
Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom
seksualnym.
  
Lekcje biologii
  
Zajęcia WDŻ
  
  
Rozwijanie umiejętności
reagowania w sytuacjach
kryzysowych, niesienia
pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.
  
Ćwiczenia ewakuacji z budynku   szkolnego oraz udzielania pierwszej pomocy
  
  
Rozwijanie umiejętności
lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie
i udzielanie odpowiedzi
na pytania: Kim jestem?
  
Jakie są moje cele i zadania życiowe?
  
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz   inaczej”: Wewnętrzne Ja, zewnętrzne Ja.
  
Zajęcia wychowawcze z cyklu   „Między nami”
  
  
   Propagowanie wiedzy
na temat prawnych
i moralnych skutków
posiadania, zażywania
i rozprowadzania
środków psychoaktywnych.
  
Zajęcia wychowawczo-   profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
  
Lekcje wych. wg prog. „Spójrz   inaczej”: Co wiemy o środkach zmieniających świadomość? Czemu ludzie sięgają   po środki odurzające?  
  
Pogadanka ze specjalistą
  
  
Rozwijanie umiejętności
wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania
konfliktów.
  
Lekcja wych. wg prog. „Spójrz   inaczej”: Konflikty są częścią naszego życia.
  
  
Rozwijanie umiejętności
podejmowania działań
zgodnych ze zweryfikowa -
nymi źródłami wiedzy.
  
Udział w akcjach   proekologicznych
  
Zajęcia z zakresu doradztwa   zawodowego
  
Utrwalanie umiejętności
oceny konsekwencji podejmowanych działań dla
siebie i dla innych – określanie alternatywnych
rozwiązań problemu.
  
Zajęcia wychowawczo-   profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
  
Zajęcia wychowawcze z cyklu   „Między nami”
  
Lekcje biologii o ochronie   środowiska
  
Rozwijanie umiejętności
prowadzenia rozmowy
w sytuacji konfliktu –
podstawy negocjacji
i mediacji.
  
Lekcje wych. wg prog. „Spójrz   inaczej”: Co to jest konflikt? Sposoby rozwiązywania konfliktów.
  
 
 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH W KLASACH  I – VII  ZMODYFIKOWANO W OPARCIU O WYNIKI PRZEPROWADZONYCH
W MAJU I CZERWCU 2018 r BADAŃ EWALUACYJNYCH ORAZ UZUPEŁNIONO W KLASIE VIII (ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PLANU PIERWOTNEGO).

 
ZMODYFIKOWANY PROGRAM BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ OD ROKU SZKOLNEGO 2018/2019.
 
 
 Plan i harmonogram działań
Plan realizacji w/w zadań oraz szczegółowy harmonogram działań zawarty jest w:
1.     Regulaminie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSP w Starej Wsi.
2.     Rocznych planach pracy ZSP w Starej Wsi.
3.     Rocznych harmonogramach pracy ZSP w Starej Wsi.
4.     Rocznych planach wychowawczych klas.
Założenia ewaluacyjne

Program corocznie będzie podlegał ewaluacji, której wyniki będą uwzględniane w rocznych planach pracy. Jej celem jest określenie efektywności podejmowanych działań i modyfikacja w zależności od bieżących potrzeb.

Ewaluacja Programu dokonywać się będzie poprzez:

·        Coroczną analizę efektów pracy wychowawczej za pomocą Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania - oceniania zachowania;
·        Widoczne dokonania wychowawcze (osiągnięcia uczniów, ich sukcesy i porażki w życiu osobistym i szkolnym);
·        Analizę funkcjonowania zespołów klasowych oraz umiejętności funkcjonowania w grupie poszczególnych uczniów, w tym uczniów                   objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
·        Hospitacje lekcji wychowawczych;
·        Analizę efektów oddziaływań wychowawczych w pracy indywidualnej z uczniem;
·        Badanie funkcjonowania uczniów z opiniami i orzeczeniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych poprzez: rozmowy z uczniami,                nauczycielami i rodzicami;
·        Wymianę uwag i spostrzeżeń dokonanych w procesie obserwacji pracy z grupą i pracy indywidualnej z uczniem;
·        Ocenę własną zespołu nauczycieli opracowujących program;
·        Ocenę uczniów i rodziców w formie ankiet, wywiadów, rozmów okolicznościowych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego