Plan pracy szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Plan pracy szkoły

Dokumenty szkoły
PLAN PRACY ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W STAREJ WSI – Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi
na rok szkolny 2016/2017


CELE
ZADANIA
SPOSOBY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY

Ocena sytuacji dydaktycznej szkoły

 
 
 
 
 
 
1. Podnoszone są efekty kształcenia
·      przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zalecanych przez właściwy organ, analiza wyników, wnioskowanie po analizie: wskazywanie mocnych i słabych stron, rozwiązywanie problemów
·      przeprowadzenie i analiza sprawdzianów diagnostycznych wewnętrznych, wnioskowanie po analizie: uwzględnienie wniosków w ewaluacji bieżącej i w planowaniu dalszej pracy z dziećmi
·      oferta bogatych i różnorodnych zajęć  dla uczniów zgodnie z przeprowadzonymi przez wychowawców badaniami
stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących oraz wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych
·    uczniowie znają i opanowali wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
·    procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników  badań zewnętrznych i wewnętrznych
·    zajęcia są atrakcyjne dla ucznia przez co podniesione zostają efekty kształcenia
uczniowie potrafią korzystać z multimedialnych środków dydaktycznych
2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - wspiera uczniów zdolnych
w rozwoju ich talentów
·      prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami zdolnymi
·      przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach, zawodach promujących szkołę w środowisku
·      prezentacja osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły oraz w czasie imprez środowiskowych
·      stosowanie różnych form nagród dla uczniów za osiągnięcia
 
·    uczniowie rozwijają własną aktywność
·    uczniowie zdolni są motywowani i rozwijają swoje zainteresowania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
uczniowie mają możliwość prezentowania swojego dorobku w środowisku i odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i zawodach
3. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – wspiera uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
·      organizacja zajęć mających na celu wyrównywanie braków w wiadomościach dla uczniów w trudnościami w nauce
·      uwzględnienie w planie pracy świetlicy szkolnej zajęć umożliwiających dzieciom nadrabianie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych
·      kierowanie uczniów na badania do poradni specjalistycznych
·      wykorzystanie wniosków z orzeczeń i opinii z PPP w pracy z dziećmi
·      dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów
organizacja zajęć rewalidacyjnych
·    uczniowie mający problemy w nauce mają możliwość wyrównywania braków w wiadomościach
·    szkoła systematycznie i efektywnie współpracuje z poradniami specjalistycznymi i rodzicami
·    uczniowie mają poczucie osiągniętego sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości i z uwzględnieniem ich sytuacji indywidualnej
·    zajęcia rewalidacyjne organizowane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
4. Procesy edukacyjne są zorganizowane
·      świadomy wybór podręczników
dostosowanie planów pracy do potrzeb i możliwości uczniów i szkoły 
·  podręczniki spełniają wymagania podstawy programowej oraz uczniów i nauczycieli
plany pracy z poszczególnych przedmiotów dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów i szkoły
5. Upowszechniane jest czytelnictwo, rozwijane są kompetencje czytelnicze wśród dzieci i młodzieży.
·         Udział w ogólnopolskich akcjach upowszechniających czytelnictwo, np. Narodowe Czytanie
·         Organizowanie akcji promujących czytelnictwo zgodnie z planem pracy szkolnej biblioteki
Rozwijanie kompetencji czytelniczych na zajęciach języka polskiego i historii
· Uczniowie uczestniczą w akcji Narodowe Czytanie „Quo vadis”
·         W bibliotece szkolnej organizowane są akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży
·        Na zajęciach lekcyjnych, zwłaszcza na j.polskim i historii rozwijane są kompetencje czytelnicze
6. Szkoła rozwija kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży
·         Kształcenie umiejętności rozumienia i znajomości głównych aplikacji komputerowych (np. MS Word),
·         Uświadomienie dzieciom możliwości, jakie daje korzystanie z Internetu i komunikowanie się przy użyciu mediów elektronicznych (email),
uświadomienie różnicy pomiędzy światem rzeczywistym i wirtualnym
·         uczniowie potrafią korzystać  z tzw. technologii społeczeństwa informacyjnego  w różnych sytuacjach: w pracy szkolnej, w czasie wolnym, jako narzędzia komunikacji.
 
Dzieci mają świadomość różnic pomiędzy światem rzeczywistym i wirtualnymOcena sytuacji wychowawczej i opiekuńczej szkoły

 
 
1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości
·         pogadanki na temat uniwersalnych wartości
·         systematyczne reagowanie na pojawiające się    problemy wychowawcze
·motywowanie do przyjmowania odpowiednich postaw poprzez systematyczne ocenianie zachowania według kryteriów oceny zachowania dostosowanych do ogólnoludzkich wartości
·         wzrost prawidłowych relacji międzyludzkich
·         samokontrola zachowania uczniów
·         u uczniów wykształcone zostały odpowiednie postawy
uczniowie na co dzień kierują  się uniwersalnymi wartościami
2. Zwiększanie udziału rodziców w szeroko pojętym życiu szkoły
·         zapraszanie rodziców do współrealizacji i udziału w uroczystościach klasowych i szkolnych
·         zaangażowanie rodziców we współtworzenie dokumentacji pracy szkoły
·         stosowanie  e-dzienników w celu bieżącego przekazywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu ucznia w szkole
·         organizacja  zebrań ogólnych i klasowych
współpraca nauczycieli z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji uczniów
·         większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły poprzez dokumentacji pracy szkoły oraz pomoc w zorganizowaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych
·         rodzice na bieżąco są informowani o postępach w nauce i zachowaniu ucznia w szkole
zaangażowanie rodziców w wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych


Efekt działania zespołów wyrównawczych, kompensacyjnych, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć świetlicowych i szkolnego pedagoga

 
 
 
 
1.Poznanie ucznia w różnych sytuacjach wychowawczych oraz integracja grupy
·         rozmowy indywidualne z uczniem
obserwacja ucznia w czasie wspólnych  gier i zabaw
·         wzrost otwartości ucznia
·         lepsza integracja grupy
·         poczucie przynależności
2. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz wyzwalanie pozytywnych emocji
·         gry dydaktyczne i zabawy integracyjne na zajęciach zespołów oraz zajęciach świetlicy szkolnej
·         zajęcia socjoterapeutyczne
·        wzrost samodzielności, pewności siebie, kreatywnego myślenia i poczucia bezpieczeństwa
3. Wzmocnienie mocnych stron ucznia, kompensacja słabych stron ucznia
·         rozmowy indywidualne
·         wskazówki dla rodziców w zakresie wyrównywania braków
·         pomoc w odrabianiu lekcji na świetlicy szkolnej
zadania poprawiające funkcjonowanie w różnych sferach intelektualno-poznawczych
·         poprawienie wyników w nauce oraz funkcjonowaniu w środowisku społecznym
·         nabycie i poszerzenie wiedzy na temat pomocy dziecku przez rodziców
4. Promowanie zdrowego stylu życia
·         gry i zabawy psychoruchowe oraz promujące zdrowie
·         pogadanki
·         współpraca z lekarzem i szkolną pielęgniarką
·         podniesienie świadomości na temat zdrowia
·         wdrażanie prozdrowotnych nawyków

 
Ocena działalności profilaktycznej szkoły
1.Promowanie aktywnego
i pożytecznego spędzania czasu wolnego
·      lekcje przedmiotowe (wf, przyroda, j. polski, zajęcia zintegrowane)
·      pogadanki na lekcjach wychowawczych, gazetki tematyczne
·      spacery i zabawy na placu zabaw
·      wycieczki piesze i wyjazdy turystyczno-krajoznawcze
·      zajęcia sportowe, pozalekcyjne i świetlicowe
·      zachęcanie rodziców do wspólnego aktywnego spędzania czasu z dzieckiem (Rodzinny Dzień Radości, Dzień Dziecka, wspólne wyjazdy, wycieczki rowerowe)
·      rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
·      uczniowie biorą udział w szkolnych formach aktywnego wypoczynku
·      uczniowie przyjmują prawidłową postawę ciała w różnych pozycjach (np. siedzenie, stanie)
·      uczniowie potrafią zaplanować i przeprowadzić gry i zabawy sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu)
·      rodzice organizują aktywny rodzinny wypoczynek
udział dzieci i młodzieży w ogólnopolskich i szkolnych akcjach oraz konkursach promujących modę na czytanie (Narodowe Czytanie …)
2.Dostarczanie rzetelnej i adekwatnej do grup wiekowych wiedzy o zagrożeniach 
·      lekcje wychowawcze w kl. IV-VI i zajęcia edukacyjne w kl. I-III poświęcone zagrożeniom (w tym zagrożeniom narkomanią i związanym z używaniem dopalaczy)
·      obchody Dnia Bezpiecznego Internetu na lekcjach informatyki (luty)
prowadzenie pedagogizacji rodziców 
·      uczniowie znają zagrożenia związane z piciem alkoholu, paleniem tytoniu, używaniem narkotyków i dopalaczy
·      uczniowie znają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
·      rodzice i dzieci mają świadomość szkodliwości i zagrożeń płynących z nadmiernego i bezkrytycznego korzystania z mediów
·      rodzice świadomie uczestniczą w procesie wychowania dziecka
3. Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych
·      zapoznanie uczniów z przepisami i zasadami ruchu drogowego (zajęcia edukacyjne, zajęcia praktyczne, karta rowerowa, spotkania z policjantami)
·      zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły (np. pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, świetlicy, itp.)
·      udział w dniach otwartych OSP na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego
·      lekcje wychowawcze i przedmiotowe uwzględniające pierwszą pomoc oraz zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń domowych
·      uczniowie znają i stosują zasady ruchu drogowego, zdobywają kartę rowerową
·      uczniowie przestrzegają regulaminów szkolnych
uczniowie znają telefony alarmowe i wiedzą jak postąpić w sytuacjach zagrożenia
4. Monitorowanie bezpiecznego zachowania uczniów w szkole i poza nią 
·         korzystanie z systemu monitoringu na obiektach szkolnych i w pobliżu budynku szkoły
·         przeprowadzanie pogadanek z uczniami i rodzicami
·         spotkania z policjantem i rozmowy na temat bezpieczeństwa
·         uczniowie czują się bezpiecznie w szkole
·         rodzice nie obawiają się o bezpieczeństwo swoich        dzieci
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego