Ocenianie Wewnątrzszkolne - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Ocenianie Wewnątrzszkolne

Dokumenty szkoły
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. KAN. STEFANA WOJTYŁKI
W STAREJ WSI
 
 
uwzględniające  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (DZ.U. z dn. 18 czerwca 2015, poz. 843),
uwzględniające Statut Szkoły Podstawowej w Starej Wsi,
po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców
 
 
 
§ 1
1.      Ocenianiu podlegają:
1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)     zachowanie ucznia.
2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;
2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 38 ust. 5.
4.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3)   udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5)   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu;
6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
5.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)     ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy;
5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6)     ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 2
1.      Nauczyciele na początku  każdego roku szkolnego informują uczniów, a na pierwszym zebraniu z rodzicami ich rodziców o:
1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
3)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2.      Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas godziny z wychowawcą, a na pierwszym zebraniu z rodzicami ich rodziców o:
1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
§ 3
1.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2.      Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę komentarzem słownym.
3.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom.
4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:
1)     egzaminu klasyfikacyjnego ucznia: spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, ucznia przechodzącego z innej szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,  nieklasyfikowanego w przypadku braku podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, realizującego indywidulany tok nauki, kontynuującego naukę języka obcego we własnym zakresie;
2)     egzaminu poprawkowego;
3)     sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w wyniku wniesionych zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
4)     ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w wyniku wniesionych zastrzeżeń
5)     oceniania innego niż wymieniona w pkt 1 – 4
- udostępniania jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
5.      Dokumentacja, o której mowa w ust. 4, udostępniana jest na terenie Szkoły w obecności nauczyciela danych zajęć, wychowawcy lub innej wyznaczonej osoby przez Dyrektora. Na udostępnionej dokumentacji odnotowuje się adnotację o dokonanym wglądzie, wpisując datę wglądu i podpis osoby dokonującej wglądu. 
 
§ 4
1.      Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2.      Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;
2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;
5)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 
 
§ 5
1.      Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości  uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 6
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej
 
§ 7
1.   Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1)   stopień celujący – 6;
2)   stopień bardzo dobry – 5;
3)   stopień dobry – 4;
4)   stopień dostateczny – 3;
5)   stopień dopuszczający – 2;
6)   stopień niedostateczny – 1.
2.   Ocena niedostateczna jest oceną negatywną, a oceny wyrażone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5 są ocenami pozytywnymi.
3.   Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się możliwość stosowania znaku „+” lub znaku „–” łącznie z oceną bieżącą, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.
4.   Dopuszcza się używanie znaku „np” oznaczającego „nieprzygotowany”.
5.   Liczba ocen bieżących ustalonych przez nauczyciela nie może być mniejsza niż dwukrotność liczby godzin danych zajęć edukacyjnych w tygodniu.
 
§ 8
Formami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia są:
1)     wypowiedzi ustne, w tym: 
a)      odpowiedź, 
b)      recytacja, 
c)      referat, 
d)     opis, 
e)      opowiadanie, 
f)       prezentacja,
g)      czytanie;
h)      śpiewanie;
2)     wypowiedzi pisemne, w tym: 
a)      praca klasowa, 
b)      sprawdzian, 
c)      test;
d)     kartkówka, 
e)      dyktando, pisanie z pamięci,
f)       zadania domowe; 
3)     ćwiczenia sprawnościowe i praktyczne;
4)     wytwory pracy uczniów;
5)     prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
 
§ 9
1.      W tygodniu mogą być przeprowadzone co najwyżej 3 prace pisemne, o których mowa w § 16g pkt 2 lit. a – c, a w ciągu jednego dnia 1 praca. Prace muszą być zapowiedziane z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
2.      Krótkie prace pisemne, obejmujące treści nauczania z ostatnich 3 – 5 lekcji, nie muszą być zapowiedziane.
 
§ 10
1.      O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych śródrocznych i rocznych uczeń i jego rodzice są informowaniu  na 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.      O przewidywanych niedostatecznych  śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania uczniów, uczeń i jego rodzice są informowani na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.   
 
§ 11
1.   Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2.   Wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania składa się do Dyrektora nie później niż na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
3.   We wniosku należy wskazać o jaką ocenę ubiega się uczeń lub jego rodzice.
4.   Warunkiem ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej jest:
1)     obecność na co najmniej połowie zajęć i brak nieusprawiedliwionych nieobecności;
2)     mała liczba ocen bieżących.
5.   Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przeprowadza egzamin, przy czym zestaw zadań odpowiada wymaganiom na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
6.   Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej. Do ustalonej oceny stosuje się przepisy § 16m, a w przypadku oceny niedostatecznej także przepisy § 16l.
 
§ 12
1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2.      Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
4.      Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy oraz w ust. 2 i 3 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
7.      Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 16l i § 16m.
8.      Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
9.      Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego ucznia realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
10.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 
§ 13
1.      Uczeń klasy IV – VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
3.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
4.      Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 16m.
5.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
6.      Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w Szkole promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
7.      Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.
8.      Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 
§ 14
1.      Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2.      Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4.      Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 48 ust. 1.
5.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
6.      Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.
7.     Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 
§ 15
1.      W klasach I-III oceny bieżące ustala się według sześciostopniowej skali ocen (od 1   
       do 6)
2.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I – III jest oceną opisową, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.      Ocenianie ucznia z religii odbywa się w skali, o której mowa w § 16f ust. 1. Statutu Szkoły
4.      Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny określa nauczyciel prowadzący te zajęcia.
5.      Opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
7.   Klasyfikacja roczna uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania.
8.   Zasady sporządzania i dokumentowania opisowej oceny regulują odrębne przepisy.
 
§ 16
1.      Uczeń klasy I–III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2.      W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3.      Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 
§ 17
1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:
1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)      postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności;
3)      dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)      godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7)      okazywanie szacunku innym osobom.
2.      W klasach IV – VI śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
                                                1)      wzorowe – wz;
                                                2)      bardzo dobre – bdb;
                                                3)      dobre – db;
                                                4)      poprawne – pop;
                                                5)      nieodpowiednie – ndp;
                                                6)      naganne – ng.
3.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I – III jest oceną opisową.
4.      W ocenianiu bieżącym zachowania uczniów klas IV-VI stosuje się skróty ocen, o których mowa w ust. 2.
5.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
7.      Klasyfikacja śródroczna zachowania polega na okresowym ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8.      Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później niż do końca stycznia. 
9.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
§ 18
Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas I – III bierze się pod uwagę:
1)     punktualnie i systematycznie uczęszczanie na zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne;
2)     przygotowywanie się do zajęć, w tym prowadzenie zeszytów do zajęć, zeszytu informacyjnego i noszenie przyborów szkolnych;
3)     systematyczne odrabianie zadań domowych;
4)     szanowanie mienia społecznego oraz pracy własnej i innych osób;
5)     aktywny udział w życiu klasy i Szkoły;
6)     kulturę zachowania się ucznia w Szkole i poza Szkołą;
7)     aktywność ucznia;
8)     godne reprezentowanie Szkoły podczas wycieczek, imprez i konkursów;
9)     uczestnictwo w uroczystościach szklonych i występowanie w programach artystycznych;
10) dbanie o swój wygląd zewnętrzny;
11) nieużywanie wulgaryzmów i przekleństw;
12) reagowanie na sytuacje konfliktowe;
13) niestwarzanie sytuacji niebezpiecznych.
 
§ 19
1.      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń klas IV-VI, który:
1)     osiąga wysokie, na miarę swoich możliwości, wyniki w nauce, jest pilny, systematyczny i sumienny w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
2)     prezentuje bardzo wysoki poziom kultury osobistej oraz języka, którego używa;
3)     z szacunkiem i kulturą odnosi się do nauczycieli, innych pracowników Szkoły, rodziców i kolegów;
4)     szanuje godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi
5)     przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgaryzmu;
6)     terminowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia;
7)     nie spóźnia się na lekcje bez ważnego powodu;
8)     jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów;
9)     bierze aktywny udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych konkursach;
10) pełni efektywnie funkcje w samorządzie szkolnym lub klasowym;
11) bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych;
12) pomaga innym w nauce;
13) bierze aktywny udział w zajęciach dodatkowych;
14) szanuje własność cudzą i mienie szkolne.
2.   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)      systematycznie i sumiennie wykonuje obowiązki ucznia;
2)      jest koleżeński, chętny do pomocy innym,  potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach, wyróżnia się kulturą osobistą;
3)      okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom Szkoły, rodzicom i kolegom, prezentuje wysoką kulturę osobistą;
4)      ubiera się stosownie do wymagań,
5)      terminowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia;
6)      ma jedno spóźnienie nieusprawiedliwione w miesiącu, ale nie więcej niż 3 w półroczu;
7)      bierze udział w zajęciach dodatkowych;
8)      przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgaryzmu;
9)      pracuje na rzecz klasy i szkoły;
10)  szanuje własność cudzą i mienie szkolne.
3.   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)      sumiennie wykonuje obowiązki ucznia;
2)      nosi schludny nie budzący zastrzeżeń strój szkolny oraz zmienia obuwie;
3)      terminowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia;
4)      ma co najwyżej 2 spóźnienia nieusprawiedliwione w miesiącu, ale nie więcej niż 5 w półroczu;
5)      uwagi, które otrzymuje, nie naruszają godności i bezpieczeństwa swojego i innych osób;
6)      z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
4.      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1)     poprawnie reaguje na otrzymane uwagi i upomnienia nauczycieli;
2)     uwagi, które otrzymuje, uchybiają godności innych osób, ale nie naruszają bezpieczestwa;
3)     nosi odpowiedni strój szkolny oraz zmienia obuwie;
4)     terminowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia, dopuszcza się 3 spóźnienia nieusprawiedliwione w miesiącu, ale nie więcej niż 10 w półroczu;
5)     wykazuje przeciętny poziom kultury osobistej;
6)     wypełnia  podstawowe obowiązki szkolne i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości intelektualnych;
5.      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który dopuszcza się co najmniej 3 z wymienionych niżej negatywnych zachowań, a zastosowane przez Szkołę i dom rodzinny działania wychowawcze nie  przynoszą rezultatów, a to:
1)      zaniedbuje obowiązki ucznia, nagminnie nie odrabia lekcji, jest leniwy i niesystematyczny, osiąga słabe wyniki w nauce;
2)      poziom kultury osobistej i kultury języka budzi poważne zastrzeżenia, wykazuje brak szacunku dla innych;
3)      niszczy mienie Szkoły lub mienie społeczne;
4)      lekceważąco odnosi się do nauczycieli, pracowników Szkoły, rodziców, kolegów;
5)      nie usprawiedliwia nieobecności;
6)      nie wykazuje chęci poprawy i nie stara się zmienić swojego zachowania;
6.      Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuszcza się co najmniej 3 z wymienionych niżej negatywnych zachowań, a zastosowane przez Szkołę działania wychowawcze nie przynoszą rezultatów:
1)     prezentuje negatywną i niechętną postawę wobec obowiązków szkolnych;
2)     często wagaruje i spóźnia się na zajęcia (ponad 5 spóźnień w miesiącu);
3)     wykazuje zachowanie agresywne lub prowokuje do agresji, używa wulgarnych i obraźliwych słów;
4)     lekceważy upomnienia, jest arogancki w stosunku do nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
5)     celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie wykonuje poleceń nauczycieli
6)     stosuje przemoc wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół, używa wulgaryzmów;
7)     nie podejmuje próby poprawy swojego zachowania.
7.   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Wychowawca uwzględnia te opinie przy ustalaniu oceny.
8.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 
 
 
§ 20
1.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
2.      O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
3.      Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
4.      Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
5.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.
7.      W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
8.      Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza Szkołę, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem
 
§ 21
1.      Uczeń kończy Szkołę jeżeli:
1)      w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
2)      przystąpił ponadto do sprawdzianu.
2.      Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę Szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do sprawdzianu.
3.      Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
5.      W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
6.      Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza Szkołą, kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
 
§ 22
1.Ewaluacja Oceniania Wewnątrzszkolnego dokonywana jest na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym, na podstawie uwag rodziców przekazywanych podczas zebrań oraz uwag młodzieży, przekazywanych Samorządowi Uczniowskiemu przez swoich przedstawicieli klasowych.
2.Ewaluacja winna zostać zakończona najpóźniej do 15 września, z zastrzeżeniem szczególnych sytuacji, wymagających ustalenia innego terminu.
3. Dokument ten znajduje się na stałe do wglądu na stronie internetowej szkoły: www.zsp.stara-wies.pl w zakładce Dokumenty szkoły: Statut, Ocenianie wewnątrzszkolne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej w Starej Wsi
w roku szkolnym 2016/2017
 
 1. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania
 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843)
 • Program nauczania języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej „Słowa na start” Marlena Derlukiewicz i Anna Wojciechowska;
 • Program nauczania języka polskiego w klasie IV-V szkoły podstawowej Ewa Horwath, Anita Żegleń „Słowa z uśmiechem”;
 • Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
 
 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania
 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie;
2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 
 1. Zasady PSO

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie
wymagań z języka polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.
2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na
lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym  z nauczycielem.
3. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany
gramatyczne, różnego rodzaju testy - zapowiadane z 1-tygodniowym
wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli.
4. Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace klasowe muszą być przez ucznia poprawione i podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.
5. Jeden raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji
bez żadnych sankcji, nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których
nauczyciel zaplanował sprawdzian.
6. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania,
które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez
rodzica/opiekuna.
7. Prace domowe, szczególnie wypracowania, powinny być wykonywane w
terminie. Ich brak nauczyciel odnotowuje w dzienniku i wyznacza nowy termin. W przypadku ponownego niedotrzymaniu terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze
strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na
lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
9. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji).
 
4. Co podlega ocenie na języku polskim?

Ocenie podlegają:
·         sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z przerobionego działu, testy, kartkówki, dyktanda);
·         praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie);
·         samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia);
·         wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie;
·         wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania;
·         recytacja z pamięci (wiersz i proza);
·         czytanie;
·         zeszyt (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).


5. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

·        Odpytywanie bieżące - na każdej lekcji.
·        Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela.
·        Prace klasowe w postaci testów rozszerzonej odpowiedzi - minimum 1  w semestrze.
·        Sprawdziany gramatyczne - po każdej większej partii materiału.
·        Dyktanda - 2 w semestrze.
·        Testy badania kompetencji - minimum 1 w semestrze.
·        Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.
·        Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - przynajmniej raz w semestrze.
 
6. Skala ocen
 
·        Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .
·        W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
·        Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
·        Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. trzy znaki plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
·        Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia.


7. Kryteria oceniania

Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych:

. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,
. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje - wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje – wykonuje  typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje – wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych)
2) nie jest w stanie rozwiązać – wykonać  zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

8.   Sposób oceniania prac pisemnych
Ocenę ze sprawdzianów i kartkówek ustala się według skali procentowej:
0 – 29% - niedostateczny
30 – 50% - dopuszczający
51 – 74% - dostateczny
75 – 90% - dobry                                                             
91 – 100% - bardzo dobry

Zasady oceniania dyktand

      0 błędów – celujący
      1 –  błędy – bardzo dobry
      2 – 3 błędy – dobry
      4– 5 błędów – dostateczny
      6 – 7 błędów – dopuszczający
      8  i więcej błędów – niedostateczny

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi dla ucznia zasadami pisowni.
Pomyłka zaś to np. przestawienie liter, gubienie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych, ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o różnicowanie głosek: ja chcę – on chce.
W przypadku kartkówek lub dyktand lub innych prac pisemnych -
dopuszczalne są inne wielkości w zależności od stopnia trudności pracy i
innych czynników. W takim przypadku nauczyciel każdorazowo informuje
uczniów o sposobie oceniania i kryteriach ocen.
 
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
Ocena
Kryteria
bardzo dobry
-          zeszyt bardzo staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          brak błędów( szczególnie ortograficznych)
-          brak błędów przy przepisywaniu
dobry
-          zeszyt staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          nieliczne błędy
-          brak błędów przy przepisywaniu z tablicy
dostateczny
-          zeszyt w miarę staranny
-          niewielkie braki w notatkach
-          liczne błędy, także przy przepisywaniu
dopuszczający
-          zeszyt niestaranny
-          znaczne braki w notatkach
-          liczne błędy przy przepisywaniu
niedostateczny
-          zeszyt niestaranny
-          brak notatek
-          bardzo duża liczba błędów
9. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1.      Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym i zeszycie przedmiotowym.
2.       Oceny wpisywane w następujących rubrykach:
• prace pisemne
• odpowiedzi, czytanie
• zeszyt
• aktywność
• kartkówki
     • braki
      3. Obowiązują następujące zasady wpisywania wagi ocen:
1) waga 3 – oceny z prac klasowych lub większych sprawdzianów całogodzinnych z przerobionego materiału,
2) waga 2 - prace ortograficzne, kartkówki
3) waga 1 -inne oceny
      4. Oceny semestralne uwzględniają wagę ocen cząstkowych z zachowaniem
następującej hierarchii:
• pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy)
• kartkówki
• odpowiedzi ustne
• prace domowe
• aktywność
 
       5. Obniżenie poziomu wymagań w zakresie prac pisemnych  z języka polskiego.
             Dotyczy uczniów z klas IV – VI posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej w zakresie dysleksji.
 
Wobec ucznia posiadającego opinię bądź orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej stosowany jest obniżony poziom wymagań. Szczególną uwagę zwraca się na zaangażowanie i wysiłek ucznia włożone w realizację zadań.
. Dyktanda:
 
-          uczeń pisze tekst dyktanda taki, jak pozostali uczniowie, jednak jego praca nie podlega ocenie, a służy wskazaniu sfer ortografii, które powinny być uczynione przedmiotem ćwiczeń;
 
-          uczeń powinien znać zasady ortografii przewidziane programem nauczania w danej klasie;
 
-          uczeń oceniany jest za poprawność zapisania uprzednio opracowanego zestawu wyrazów w obrębie danej trudności ortograficznej ( zestaw obejmuje10 słów) oraz za znajomość zasad ortografii. Sposób oceniania przedstawia się następująco:
             bardzo dobry – zapisuje z pamięci bezbłędnie co najmniej 9 słów
             dobry -  zapisuje z pamięci bezbłędnie co najmniej 8 słów
             dostateczny -  zapisuje z pamięci bezbłędnie co najmniej 5 słów
             dopuszczający – przepisuje bezbłędnie zestaw 10 słów z trudnością ortograficzną
             niedostateczny – nie potrafi bezbłędnie przepisać zestawu wyrazów
 
. Wypracowania: liczne błędy ortograficzne , jak również leksykalne ,dotyczące zniekształcenia zapisu graficznego wyrazu, nie są brane pod uwagę przy ocenie pracy, lecz służą jako materiał do indywidualnych ćwiczeń ucznia.
 

10. Informowanie o ocenach
1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.
2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
3. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być podpisane przez
rodzica/opiekuna.
4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
5. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice/opiekunowie otrzymują do wglądu, co potwierdzają swoim podpisem, a uczeń zobowiązany jest do zwrotu podpisanej pracy w ustalonym terminie.
6. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie w odstępie co najmniej tygodnia przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są  w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.
8. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach semestralnych/rocznych.
9. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
10. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem.

11. Poprawa oceny
1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej (sprawdzianu) oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym  w dzienniku zachowane są dwie oceny.
2. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem - w ciągu 1 tygodnia od daty jej otrzymania
3. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek.
 
12. Ewaluacja PSO
 
1. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego podlega ewaluacji raz w roku.
2. Informacje zbierane będą:
- na podstawie wyników prac klasowych,
- poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W STAREJ WSI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


 
TECHNIKA:
Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843)
Program nauczania techniki w klasach IV-V szkoły podstawowej „Technika na co dzień” E. Bubak,, E. Królicka i „Bądź bezpieczny na drodze” B. Bogacka- Osińska, D.Łazuchiewicz
Program nauczania techniki w klasie VI „Jak to działa?” L. Łabecki
Wewnątrzszkolny System Oceniania;
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
 
Cele przedmiotowego systemu oceniania
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie;
2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 
Zasady PSO
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie
wymagań z języka polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.
2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na
lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym  z nauczycielem.
3. Za prace klasowe uważane są testy, sprawdziany - zapowiadane z 1-tygodniowym
wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli.
4. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji
bez żadnych sankcji, nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których
nauczyciel zaplanował sprawdzian.
5. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania,
które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica.
6. Prace domowe, powinny być wykonywane w terminie. Ich brak
nauczyciel odnotowuje w dzienniku i wyznacza nowy termin. W przypadku ponownego niedotrzymaniu terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
7. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze
strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na
lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji).
 
4. Co podlega ocenie na technice?
Ocenie podlegają:
sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 -godzinne z przerobionego działu, testy, kartkówki, );
praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie);
samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie);
wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania;
prace wytwórcze;
zeszyt

5. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
Odpytywanie bieżące - na każdej lekcji.
Prace klasowe w postaci testów rozszerzonej odpowiedzi - minimum 1 w semestrze.
Testy badania kompetencji - minimum 1 w semestrze.
Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.
Zeszyt przedmiotowy - przynajmniej raz w semestrze.
6. Skala ocen
Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .
W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. trzy znaki plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia.

7. Kryteria oceniania
Ocena celująca:
- uczeń posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza materiał nauczania,
osiąga sukcesy w konkursach  przedmiotowych lub BRD,
wykonuje dokumentacje ciekawych rozwiązań technicznych,
potrafi stosować wiadomości w sytuacji nietypowej,
wykazuje pomysłowość w wytworach praktycznej działalności
 
Ocena bardzo dobra;
uczeń w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów, zadań w nowych sytuacjach,
jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł informacji,
ekonomicznie wykorzystuje materiał
tworzy prace zgodnie z projektem, estetyczne,
wykazuje się bardzo dobrą organizacją pracy
 
 
 
Ocena dobra;
uczeń opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
potrafi zdobyte wiadomości zastosować w praktyce,
stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy,
prawidłowo posługuje się narzędziami, przyborami, sprzętem technicznym,
samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne
 
Ocena dostateczna;
uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
potrafi zastosować wiadomości do rozwiązania typowych zadań z pomocą nauczyciela,
zna podstawowe nazwy narzędzi, przyborów, sprzętu technicznego,
zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego i rowerzysty,
potrafi prawidłowo wykonać podstawowe manewry na drodze.
 
Ocena dopuszczająca;
uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,
nie opanował minimum wiedzy wymaganej na uzyskanie karty rowerowej,
wykonuje zadania wytwórcze niedokładnie i nieestetycznie,
ma trudności w samodzielnym zorganizowaniem swojego stanowiska pracy
 
Ocena niedostateczna;
uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
nie potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, sprzętem technicznym,
nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
 
8.   Sposób oceniania prac pisemnych
Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej:
0 – 29% - niedostateczny
30 – 50% - dopuszczający
51 – 74% - dostateczny
75 – 90% - dobry                                                             
91 – 100% - bardzo dobry
9. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym i zeszycie przedmiotowym.
 Oceny wpisywane w następujących rubrykach:
• sprawdziany, testy
• odpowiedzi, c
• zeszyt
• aktywność
• kartkówki
• braki
 
      3. Obowiązują następujące zasady wpisywania wagi ocen:
1) waga 3 – oceny z prac klasowych lub większych sprawdzianów całogodzinnych z przerobionego materiału,
2) waga 2 - , kartkówki
3) waga 1 - inne oceny
4. Oceny semestralne uwzględniają wagę ocen cząstkowych z zachowaniem
następującej hierarchii:
• pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy)
• kartkówki
• odpowiedzi ustne
• prace domowe
• aktywność
 
 
10. Informowanie o ocenach
1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.
2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
3. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być podpisane przez
rodzica/opiekuna.
4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
5. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice/opiekunowie otrzymują do wglądu, na zebraniach klasowych,
6. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie w odstępie co najmniej tygodnia przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są  w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.
8. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach semestralnych/rocznych.
9. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
10. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem.

11. Poprawa oceny
1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej (sprawdzianu) oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym  w dzienniku zachowane są dwie oceny.
2. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem - w ciągu 1 tygodnia od daty jej otrzymania
3. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek.
 
12. Ewaluacja PSO
1. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego podlega ewaluacji raz w roku.
2. Informacje zbierane będą:
- na podstawie wyników prac klasowych,
- poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 
 
 
JĘZYK ANGIELSKI
 1. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843)
 • Rozporządzenie MEN z 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz.959)
 • Program nauczania języka polskiego w klasach V-VI szkoły podstawowej „Słowa na start” Marlena Derlukiewicz i Anna Wojciechowska;
 • Program nauczania języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej Ewa Horwath, Anita Żegleń „Słowa z uśmiechem”;
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania;
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
 
 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania
 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie;
2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Zasady PSO

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka angielskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.
2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.
3. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany gramatyczne, różnego rodzaju testy - zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli.
4. Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace klasowe muszą być przez ucznia poprawione (w zeszycie przedmiotowym) i podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.
5. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji, nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian.
6. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna.
7.Prace domowe, powinny być wykonywane w terminie. Ich brak nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym i wyznacza nowy termin. W przypadku ponownego niedotrzymaniu terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
9. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji).
4. Co podlega ocenie na lekcjach języka angielskiego?
Ocenie podlegają:
·         sprawdziany pisemne (prace klasowe 1godzinne z przerobionego działu, testy, kartkówki, dyktanda);
·         praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie);
·         samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie);
·         wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie;
·         wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania;
·         recytacja z pamięci (rozmówki);
·         czytanie;
·         zeszyt (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).

5. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
·        Odpytywanie bieżące - na każdej lekcji.
·        Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela.
·        Prace klasowe w postaci testów - minimum 1 w semestrze.
·        Sprawdziany gramatyczne - po każdej większej partii materiału.
·        Dyktanda - 2 w semestrze.  
·        Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.
·        Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - przynajmniej raz w semestrze.
 
 
 
 
6. Skala ocen
·        Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .
·        W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
·        Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
·        Ponadto w specjalnej zakładce w dzienniku elektronicznym oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. Trzy punkty za aktywność równają się ocenie bardzo dobrej. Brak przygotowania do lekcji zaznacza się w podobny sposób.  Trzy punkty w rubryce równają się jedynce.
 
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego:

Ocena
Kryteria
bardzo dobry
-          zeszyt bardzo staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          brak błędów gramatycznych
-          brak błędów przy przepisywaniu
dobry
-          zeszyt staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          nieliczne błędy
-          brak błędów przy przepisywaniu z tablicy
dostateczny
-          zeszyt w miarę staranny
-          niewielkie braki w notatkach
-          liczne błędy, także przy przepisywaniu
dopuszczający
-          zeszyt niestaranny
-          znaczne braki w notatkach
-          liczne błędy przy przepisywaniu
niedostateczny
-          zeszyt niestaranny
-          brak notatek
-          bardzo duża liczba błędów
 
Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej:
0 – 29% - niedostateczny
30 – 50% - dopuszczający
51 – 74% - dostateczny
75 – 90% - dobry                                                             
91 – 100% - bardzo dobry
 
7. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
 
1.      Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym i zeszycie przedmiotowym.
      2. Obowiązują następujące zasady wpisywania wagi ocen:
1) waga 3 – oceny z prac klasowych lub większych sprawdzianów całogodzinnych z przerobionego materiału,
2) waga 2 – odpowiedzi ustne, kartkówki;
3) waga 1 - inne oceny

      3. Oceny semestralne uwzględniają wagę ocen cząstkowych z zachowaniem następującej hierarchii:
• pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy)
• kartkówki
• odpowiedzi ustne
• prace domowe
• aktywność
 
       8. Obniżenie poziomu wymagań w zakresie prac pisemnych  z języka angielskiego.
             Dotyczy uczniów z klas IV – VI posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej.
Wobec ucznia posiadającego opinię bądź orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej stosowany jest obniżony poziom wymagań. Szczególną uwagę zwraca się na zaangażowanie i wysiłek ucznia włożone w realizację zadań.

9. Informowanie o ocenach
1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.
2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
3. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być podpisane przez
rodzica/opiekuna.
4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
5. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice/opiekunowie otrzymują do wglądu, co potwierdzają swoim podpisem, a uczeń zobowiązany jest do zwrotu podpisanej pracy w ustalonym terminie.
6. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie w odstępie co najmniej tygodnia przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są  w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.
8. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach semestralnych/rocznych.
9. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
10. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem.

  10. Poprawa oceny
1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej (sprawdzianu) oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym  w dzienniku zachowane są dwie oceny.
2. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem - w ciągu 1 tygodnia od daty jej otrzymania
3. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek.
 
11. Ewaluacja PSO
1. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego podlega ewaluacji raz w roku.
2. Informacje zbierane będą:
- na podstawie wyników prac klasowych,
- poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami
 

PRZYRODA
Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 
 • Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843)
 
·         podstawę programową przedmiotu „przyroda”
 
·         program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” wydawnictwa „Nowa Era” (kl. V - VI)
·         program nauczania przyrody w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej „ Przyrodo, witaj” wydawnictwa WSiP ( kl.IV)
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania;
 
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
 
 
     Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, które wynikają z programu nauczania oraz formułowania oceny. Dzięki PSO możemy uzyskać informację o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego postępach w nauce. Motywuje ucznia do pracy, uświadamiając mu braki w zakresie wiedzy oraz wdraża go do samokontroli.
Celem PSO jest więc:
ü  dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i umiejętności ucznia
ü  wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich likwidacji
ü  motywowanie ucznia do systematycznej pracy
ü  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Do zadań nauczyciela należy bieżące, śródroczne, końcoworoczne ocenianie i klasyfikowanie uczniów według skali przyjętej w szkole jak również warunki poprawiania oceny. Dla ucznia ocenapowinna pełnić rolę wspierającą i motywującą.
Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności przedmiotowe oraz  ponadprzedmiotowe, postawy i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym.
 
OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ
UCZNIÓW NA LEKCJACH RZYRODY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 
I. Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej pracy i diagnozującą jego osiągnięcia.
 
           Ocenianiu podlegają:
ü  testy sprawdzające po każdym dziale materiału;
ü  obserwacja pracy uczniów na lekcji
ü  odpytywanie ustne
ü  dodatkowe prace (np. prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe doświadczenia)
ü  krótkie prace pisemne (kartkówki, prace domowe);
ü  udział w konkursach przedmiotowych
 
II.            OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZYRODY
 
Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:
·         rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody;
·         posługuje się podstawowymi pojęciami przyrodniczymi
·         posiada przejawiający się w życiu codziennym pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego;
Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:
·         zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;
·         rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;
·         posługuje się mapą, jako źródłem wiedzy przyrodniczej;
·         obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać;
Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
·                właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody;
·                korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma przyrodnicze, popularnonaukowe i inne;
·                dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;
·                proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
·                ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
·                dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody posługując się terminologią przyrodniczą;
Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:
·                projektuje doświadczenia i prezentuje je;
·                dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych   i działalności człowieka;
·                przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie;
·                wyjaśnia je, rozwiązuje problemy;
Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
·                wykracza swoją wiedzą poza podstawy programowe;
·                selekcjonuje wiedzę, interpretuje zjawiska, tworzy hipotezy;
·                aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, konkursach przedmiotowych, akcjach obejmujących przyrodę i pokrewne dziedziny;
 
FORMY I METODY OCENIANIA
 
·           Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
·           Prace pisemne takie jak testy sprawdzające, są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami sprawdzającego.
·           Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.
·            Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż tydzień po oddaniu pracy przez nauczyciela.
·           Kartkówki nie podlegają poprawie
·           Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną lub dopuszczającą może ją poprawiać (ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie ustalonym z nauczycielem.
·           Uczeń, który wcześniej uzyskał ze sprawdzianu 2 lub 3, może w trakcie pisania sprawdzianu poprawkowego zrezygnować z oddania pracy. Jeśli go odda to każda ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika.
·           Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na ocenę półroczną i roczną.
·           W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce ma on obowiązek napisania ich w terminach:
 - w przypadku jednodniowej nieobecności – podczas następnej lekcji
 - w przypadku nieobecności nie przekraczającej tygodnia – do 7 dni po powrocie do szkoły
 - przy dłuższych nieobecnościach – do 14 dni
·           Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:
100% punktów i punkty dodatkowe – celujący
 
0 – 29% - niedostateczny
30 – 50% - dopuszczający
51 – 74% - dostateczny
                  75 – 90% - dobry                                           
91 – 100% - bardzo dobry
 
·         Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .
·         W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
·         Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
 
·      Dwa razy w semestrze uczeń możne zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów)
·      Dodatkowe umowne oznaczenia:
„--” – uczeń brak zadania „uzbieranie” trzech  minusów skutkuje otrzymaniem oceny 1
·      Ocenie podlega także aktywność na lekcjach i prace domowe ( uzbieranie 5 znaków + oznacza ocenę bardzo dobrą)
·      Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych.
·      Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac długoterminowych (np. projektu edukacyjnego) przydzielanych przez nauczyciela oraz wyższą ocenę semestralną  z tytułu bardzo dobrych wyników  na konkursie przedmiotowym
·      Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego
·      Ocena jest jawna dla ucznia (wpisywana do dziennika elektronicznego i zeszytu przedmiotowego), rodzice mają obowiązek na bieżąco sprawdzać dziennik i o tej konieczności są informowani na początku roku szkolnego)
·      Oceny na koniec semestru nie są średnią ocen cząstkowych.
·         Obowiązują następujące zasady wpisywania wagi ocen:
·         waga 3 – oceny z prac klasowych lub większych sprawdzianów całogodzinnych z przerobionego materiału,
·         waga 2 - kartkówki
·         waga 1 -inne oceny
·          Oceny semestralne uwzględniają wagę ocen cząstkowych z zachowaniem
następującej hierarchii:
• pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy)
• kartkówki
• odpowiedzi ustne
• prace domowe
• aktywność
 
·      Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem. Mogą to być:
-          dodatkowe konsultacje  (po uzgodnieniu z nauczycielem)
-          prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu
-          pomoc koleżeńska
-          ścisła współpraca z rodzicami
-          skierowanie ucznia do poradni pedagogiczno-psychologicznej
 
       Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Są one załączone do wymagań edukacyjnych  z przyrody.
  Zasady wystawiania ocen śródrocznych i  końcoworocznych oraz warunki ich poprawy są zawarte w szkolnym WSO.
  Stosowane na zajęciach z przyrody środki dydaktyczne, niezbędne w osiąganiu celów kształcenia to podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy, mapy, filmy, książki o tematyce przyrodniczej, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, plansze programy komputerowe, przyrządy pomiarowe, modele, sprzęt laboratoryjny, odczynniki  i pozostałe wyposażenie pracowni przyrodniczej.
 Ewaluacja PSO
1. Przedmiotowy system oceniania z przyrody podlega ewaluacji raz w roku.
2. Informacje zbierane będą:
- na podstawie wyników prac klasowych,
- poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JĘZYK POLSKI
 
 
 1. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania
 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843)
 • Program nauczania języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej „Słowa na start” Marlena Derlukiewicz i Anna Wojciechowska;
 • Program nauczania języka polskiego w klasie IV-V szkoły podstawowej Ewa Horwath, Anita Żegleń „Słowa z uśmiechem”;
 • Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
 
 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania
 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie;
2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 
 1. Zasady PSO

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie
wymagań z języka polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.
2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na
lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym  z nauczycielem.
3. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany
gramatyczne, różnego rodzaju testy - zapowiadane z 1-tygodniowym
wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli.
4. Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace klasowe muszą być przez ucznia poprawione i podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.
5. Jeden raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji
bez żadnych sankcji, nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których
nauczyciel zaplanował sprawdzian.
6. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania,
które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez
rodzica/opiekuna.
7. Prace domowe, szczególnie wypracowania, powinny być wykonywane w
terminie. Ich brak nauczyciel odnotowuje w dzienniku i wyznacza nowy termin. W przypadku ponownego niedotrzymaniu terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze
strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na
lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
9. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji).
 
4. Co podlega ocenie na języku polskim?

Ocenie podlegają:
·         sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z przerobionego działu, testy, kartkówki, dyktanda);
·         praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie);
·         samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia);
·         wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie;
·         wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania;
·         recytacja z pamięci (wiersz i proza);
·         czytanie;
·         zeszyt (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).


 
 
5. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

·        Odpytywanie bieżące - na każdej lekcji.
·        Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela.
·        Prace klasowe w postaci testów rozszerzonej odpowiedzi - minimum 1  w semestrze.
·        Sprawdziany gramatyczne - po każdej większej partii materiału.
·        Dyktanda - 2 w semestrze.
·        Testy badania kompetencji - minimum 1 w semestrze.
·        Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.
·        Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - przynajmniej raz w semestrze.
 
6. Skala ocen
 
·        Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .
·        W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
·        Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
·        Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. trzy znaki plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
·        Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia.


7. Kryteria oceniania

Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych:

. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,
. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje - wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje – wykonuje  typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje – wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych)
2) nie jest w stanie rozwiązać – wykonać  zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

8.   Sposób oceniania prac pisemnych
Ocenę ze sprawdzianów i kartkówek ustala się według skali procentowej:
0 – 29% - niedostateczny
30 – 50% - dopuszczający
51 – 74% - dostateczny
75 – 90% - dobry                                                             
91 – 100% - bardzo dobry

Zasady oceniania dyktand

      0 błędów – celujący
      1 –  błędy – bardzo dobry
      2 – 3 błędy – dobry
      4– 5 błędów – dostateczny
      6 – 7 błędów – dopuszczający
      8  i więcej błędów – niedostateczny
 
 
Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi dla ucznia zasadami pisowni.
Pomyłka zaś to np. przestawienie liter, gubienie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych, ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o różnicowanie głosek: ja chcę – on chce.
W przypadku kartkówek lub dyktand lub innych prac pisemnych -
dopuszczalne są inne wielkości w zależności od stopnia trudności pracy i
innych czynników. W takim przypadku nauczyciel każdorazowo informuje
uczniów o sposobie oceniania i kryteriach ocen.

 
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
Ocena
Kryteria
bardzo dobry
-          zeszyt bardzo staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          brak błędów( szczególnie ortograficznych)
-          brak błędów przy przepisywaniu
dobry
-          zeszyt staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          nieliczne błędy
-          brak błędów przy przepisywaniu z tablicy
dostateczny
-          zeszyt w miarę staranny
-          niewielkie braki w notatkach
-          liczne błędy, także przy przepisywaniu
dopuszczający
-          zeszyt niestaranny
-          znaczne braki w notatkach
-          liczne błędy przy przepisywaniu
niedostateczny
-          zeszyt niestaranny
-          brak notatek
-          bardzo duża liczba błędów
 
 
 
9. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1.      Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym i zeszycie przedmiotowym.
2.       Oceny wpisywane w następujących rubrykach:
• prace pisemne
• odpowiedzi, czytanie
• zeszyt
• aktywność
• kartkówki
     • braki
      3. Obowiązują następujące zasady wpisywania wagi ocen:
1) waga 3 – oceny z prac klasowych lub większych sprawdzianów całogodzinnych z przerobionego materiału,
2) waga 2 - prace ortograficzne, kartkówki
3) waga 1 -inne oceny
      4. Oceny semestralne uwzględniają wagę ocen cząstkowych z zachowaniem
następującej hierarchii:
• pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy)
• kartkówki
• odpowiedzi ustne
• prace domowe
• aktywność
 
       5. Obniżenie poziomu wymagań w zakresie prac pisemnych  z języka polskiego.
             Dotyczy uczniów z klas IV – VI posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej w zakresie dysleksji.
 
Wobec ucznia posiadającego opinię bądź orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej stosowany jest obniżony poziom wymagań. Szczególną uwagę zwraca się na zaangażowanie i wysiłek ucznia włożone w realizację zadań.
. Dyktanda:
 
-          uczeń pisze tekst dyktanda taki, jak pozostali uczniowie, jednak jego praca nie podlega ocenie, a służy wskazaniu sfer ortografii, które powinny być uczynione przedmiotem ćwiczeń;
 
-          uczeń powinien znać zasady ortografii przewidziane programem nauczania w danej klasie;
 
-          uczeń oceniany jest za poprawność zapisania uprzednio opracowanego zestawu wyrazów w obrębie danej trudności ortograficznej ( zestaw obejmuje10 słów) oraz za znajomość zasad ortografii. Sposób oceniania przedstawia się następująco:
             bardzo dobry – zapisuje z pamięci bezbłędnie co najmniej 9 słów
             dobry -  zapisuje z pamięci bezbłędnie co najmniej 8 słów
             dostateczny -  zapisuje z pamięci bezbłędnie co najmniej 5 słów
             dopuszczający – przepisuje bezbłędnie zestaw 10 słów z trudnością ortograficzną
             niedostateczny – nie potrafi bezbłędnie przepisać zestawu wyrazów
 
. Wypracowania: liczne błędy ortograficzne , jak również leksykalne ,dotyczące zniekształcenia zapisu graficznego wyrazu, nie są brane pod uwagę przy ocenie pracy, lecz służą jako materiał do indywidualnych ćwiczeń ucznia.
 

10. Informowanie o ocenach
1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.
2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
3. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być podpisane przez
rodzica/opiekuna.
4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
5. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice/opiekunowie otrzymują do wglądu, co potwierdzają swoim podpisem, a uczeń zobowiązany jest do zwrotu podpisanej pracy w ustalonym terminie.
6. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie w odstępie co najmniej tygodnia przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są  w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.
8. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach semestralnych/rocznych.
9. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
10. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem.

11. Poprawa oceny
1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej (sprawdzianu) oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym  w dzienniku zachowane są dwie oceny.
2. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem - w ciągu 1 tygodnia od daty jej otrzymania
3. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek.
 
12. Ewaluacja PSO
 
1. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego podlega ewaluacji raz w roku.
2. Informacje zbierane będą:
- na podstawie wyników prac klasowych,
- poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORIA
 
1. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843)
 • Program nauczania historii w klasach IV – VI szkoły podstawowej „Historia wokół nas”
Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania;
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
 
2.Cele przedmiotowego systemu oceniania
 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie;
2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3.      Zasady PSO

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie
wymagań z historii oraz o sposobie i zasadach oceniania.
2. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na
lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.
3. Sprawdziany zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres
 materiału przewidzianego do kontroli.
4. Razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji,
nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian lub zapowiedział  kartkówkę.
5. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania,
które nastąpiło z ważnych przyczyn,  potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna.
6. Sprawdziany  powinny być wykonywane w terminie. Ich brak nauczyciel odnotowuje
w dzienniku i wyznacza nowy termin. W przypadku ponownego niedotrzymaniu terminu uczeń  otrzymuje ocenę niedostateczną.
7. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze
strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na
lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji).
4. Co podlega ocenie na historii?

Ocenie podlegają:
·         sprawdziany pisemne z przerobionego działu, testy, kartkówki,
·         praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie);
·         samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, karty pracy )
·         wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie
·         zeszyt


5. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

·        Odpytywanie bieżące - na każdej lekcji.
·        Wykonywanie przez uczniów kart pracy - według uznania nauczyciela.
·        Sprawdziany  - po każdej większej partii materiału.
·        Testy badania kompetencji - minimum 1 w semestrze.
·        Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.
·        Zeszyt przedmiotowy - przynajmniej raz w semestrze.
 
6. Skala ocen
·        Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .
·        W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
·        Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
·        Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji.Trzy znaki plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
·        Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia.


7. Kryteria oceniania
Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych:

6 - ocena celująca- uczeń opanował.  i samodzielnie roz­szerzył zdobytą wiedzę, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, formułuje wnioski na podstawie samodzielnie zdobytej wiedzy.
5 – ocena bardzo dobra – uczeń opanował materiał w pełnym zakresie, zarówno odnośnie do wiedzy jak i umiejętności i postawy, aktywnie włącza się w życie społeczności szkolnej; samodzielnie, w sposób uwzględniający system wartości społecznych i patriotycznych, potrafi ocenić za­chowania swoje i innych, przewiduje trafnie ich skutki; rozwiązuje problemy, interpretuje fakty, używa argu­mentów, bardzo dobrze wykonuje testy sprawdzające wiadomości i umiejętności.
4 – ocena dobra – uczeń dobrze wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, dobrze podaje faktografię określoną w treściach nauczania, przy użyciu właściwych pojęć po­równuje fakty, wyszukuje i wykorzystuje informacje za­warte w zróżnicowanych typologicznie źródłach wiedzy, aktywnie pracuje na lekcji współdziałając w grupie, dobrze sobie radzi z zadaniami ustnymi i pisemnymi; zasób nabytych umiejętności pozwala mu rozpocząć sa­mokształcenie.
3 – ocena dostateczna – uczeń posługuje się podstawowymi faktami, pozwalającymi w stopniu elementarnym wypo­wiedzieć się o najistotniejszych wydarzeniach w historii Polski i świata, umieścić je w czasie i przestrzeni, ro­zumie pojęcia z zakresu problematyki społecznej, wy­konuje zadania na poziomie podstawowym, jest aktywny na lekcji, współpracuje z grupą i nauczycielem.
2 – ocena dopuszczająca: uczeń ma braki w wiadomościach określonych programem nauczania, posiada jednak mi­nimalny zakres wiedzy i umiejętności, dzięki któremu jest w stanie z pomocą nauczyciela nadrobić zaległości, wyraża chęć poprawy i współpracy z nauczycielem, wy­konuje zadania na poziomie dopuszczającym; uczeń po­sługuje się wybranymi podstawowymi faktami w stopniu słabym; z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w prze­strzeni historycznej i daty na osi czasu; podejmuje próby wypowiadania się o najistotniejszych wydarzeniach z hi­storii Polski
 1 – ocena niedostateczna – uczeń nie opanował podsta­wowych wiadomości i umiejętności, określonych w pro­gramie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu, nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen, nie prowadził zeszytu, nie odrabiał prac do­mowych.
 
 
 
8.   Sposób oceniania prac pisemnych
Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej:
0 – 29% - niedostateczny
30 – 50% - dopuszczający
51 – 74% - dostateczny
75 – 90% - dobry                                                             
91 – 100% - bardzo dobry

 
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
Ocena
Kryteria
bardzo dobry
-          zeszyt bardzo staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          brak błędów( szczególnie ortograficznych)
-          brak błędów przy przepisywaniu
dobry
-          zeszyt staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          nieliczne błędy
-          brak błędów przy przepisywaniu z tablicy
dostateczny
-          zeszyt w miarę staranny
-          niewielkie braki w notatkach
-          liczne błędy, także przy przepisywaniu
dopuszczający
-          zeszyt niestaranny
-          znaczne braki w notatkach
-          liczne błędy przy przepisywaniu
niedostateczny
-          zeszyt niestaranny
-          brak notatek
-          bardzo duża liczba błędów

9. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w  dzienniku elektronicznym i zeszycie przedmiotowym.
 
2.  Oceny wpisywane w następujących rubrykach:
• prace pisemne
• odpowiedzi,
• zeszyt
• aktywność
• kartkówki
     • braki
      3. Obowiązują następujące zasady wpisywania wagi ocen:
1) waga 3 – oceny ze sprawdzianów całogodzinnych z przerobionego materiału,
2) waga 2 -  kartkówki, odpowiedzi
3) waga 1 -inne oceny

      4. Oceny semestralne uwzględniają wagę ocen cząstkowych z zachowaniem
następującej hierarchii:
• pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy)
• kartkówki
• odpowiedzi ustne
• prace domowe
• aktywność
 
       5. Obniżenie poziomu wymagań z historii
             Dotyczy uczniów z klas IV – VI posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej
 
Wobec ucznia posiadającego opinię bądź orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej stosowany jest obniżony poziom wymagań. Szczególną uwagę zwraca się na zaangażowanie i wysiłek ucznia włożone w realizację zadań.

10. Informowanie o ocenach
1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.
2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
3. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być podpisane przez
rodzica/opiekuna.
4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
5. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice/opiekunowie  mogą otrzymać do wglądu podczas zebrań z rodzicami
6. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie w odstępie co najmniej tygodnia przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są  w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.
8. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach semestralnych/rocznych.
9. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
10. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem.

11. Poprawa oceny
1. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym  w dzienniku zachowane są dwie oceny.
2. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek.
 
12. Ewaluacja PSO
 
1. Przedmiotowy system oceniania z historii podlega ewaluacji raz w roku.
2. Informacje zbierane będą:
- na podstawie wyników sprawdzianów
- poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATYKA
 
SPOSOBY I METODY OCENIANIA UCZNIÓW:
 1. Prace pisemne
·         Prace klasowe po zakończeniu działów
-          mają charakter zadań otwartych lub testów
-          są obowiązkowe i zapowiedziane zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
·         Kartkówki
-          są obowiązkowe i mogą być niezapowiedziane
-          obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji
·         Prace domowe:
-          są obowiązkowe
-          mogą być nadobowiązkowe, wykraczające poza program (na ocenę celującą)
 1. Wypowiedzi ustne
·         Odpowiedzi ustne
-          sprawdzanie wiedzy przez wywołanie do odpowiedzi
-          obejmują wiadomości z ostatnich lekcji
 1. Praca na lekcji
-          praca w grupie
-          wyrażanie opinii i formułowanie wniosków
-          rozwiązywanie zadań dodatkowych
 1. Dodatkowe kryteria
·         Pozytywne (+)
-          wykonywanie przez uczniów określonych czynności, np. sporządzanie plakatów, wykresów
-          aktywność na lekcjach
-          uczeń, który uzyskał trzy (+) otrzymuje ocenę bardzo dobrą
·         Negatywne (–)
-          brak podręcznika, przyborów geometrycznych, brak obowiązkowej pracy domowej
(w przypadku, gdy uczeń zgłosił brak i wykorzystał już nieprzygotowania
w semestrze)
-          brak zaangażowania w przebieg lekcji
-          uczeń, który otrzymał trzy (–) otrzymuje ocenę niedostateczną
 
 
5.  Inne ustalenia:
1.       Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze do zgłoszenia nieprzygotowania bez konsekwencji  
        (brak zadania, brak zeszytu, podręcznika, niegotowość do odpowiedzi, brak przyborów            geometrycznych jest równoznaczny z nieprzygotowaniem).
2.             Na lekcjach powtórzeniowych przed pracami klasowymi oraz na lekcjach podczas których ma odbyć się zapowiedziana praca pisemna (sprawdzian, kartkówka) uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania.
3.             Uczeń, który nie odrobił zadania domowego i nie zgłosił nieprzygotowania na początku lekcji, otrzymuje ocenę niedostateczną.
4.             W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (powyżej tygodnia), na prośbę ucznia nauczyciel ustala termin i formę zaliczania zaległego materiału i może odstąpić od wstawienia nieprzygotowania.
5.             Uczeń, który nie pisał sprawdzianu ma dwa tygodnie czasu na napisanie go w trakcie zajęć dodatkowych (w szczególnych przypadkach podczas lekcji); termin ustala 
z nauczycielem. W uzasadnionych przypadkach (choroba ucznia) nauczyciel ma prawo do wydłużenia tego terminu.
6.             Uczniowie mają obowiązek przystąpić do poprawy ocen niedostatecznych z prac klasowych. Dopuszcza się poprawę ocen dopuszczających z prac klasowych oraz niedostatecznych i dopuszczających z kartkówek po uzgodnieniu z nauczycielem. Poprawy sprawdzianów odbywają się na zajęciach pozalekcyjnych
(w szczególnych przypadkach podczas lekcji) w terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawianie ocen niedostatecznych ze sprawdzianów odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni.
7.             Ocenie podlegają zeszyty ćwiczeń.
8.             Uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą lub celującą za udział w konkursie matematycznym.
9.             Ocenę semestralną lub roczną celującą otrzymuje uczeń, który osiągnął sukces
w konkursie matematycznym w danym roku szkolnym i otrzymał w roku szkolnym oceny cząstkowe co najmniej bardzo dobre.
10.         Prace pisemne przechowuje nauczyciel do końca danego roku szkolnego i na wniosek rodziców udostępnia je do wglądu podczas spotkania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na zabranie przez ucznia do domu kartkówki. Rodzice podpisują kartkówkę zapoznając się
z oceną. Uczeń ma obowiązek oddać pracę pisemną nauczycielowi na następnej lekcji.
11.         Przy ocenianiu prac pisemnych, w których ocenę ustala się przy pomocy punktów przyjmuje się następujące przedziały:
 
 
Procent ogólnej liczby punktów
Ocena
0-30%
Niedostateczny
31-50%
Dopuszczający
51-75%
Dostateczny
76-88%
Dobry
89-100%
Bardzo dobry
100% + zadanie dodatkowe
Celujący
 
12.  KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją, uzasadniając ją (na prośbę ucznia, rodzica lub wychowawcy).
Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz średnią wagową, przy obliczaniu której, dominujące znaczenie mają :
·         oceny ze sprawdzianów – waga 4
·         oceny za pracę w szkole – kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania dodatkowe itp. waga 2
·         oceny za pracę w domu – aktywność, zadania domowe, itp. waga 1
Ocena wagowa obliczana jest w dzienniku elektronicznym na stronie www.wilamowice.eszkola24.pl         i jest aktualizowana przez cały rok szkolny po wpisaniu każdej kolejnej oceny cząstkowej.
 
Przy wystawianiu oceny semestralnej pod uwagę będą brane:
•    postępy ucznia,
•    aktywność,
•    systematyczność i pilność,
•    samodzielność pracy,
•    zachowanie na lekcji,
•    możliwości intelektualne ucznia.
Ustalona przez nauczyciela ocena semestralna (roczna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w WSO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMATYKA
 
SPOSOBY I METODY OCENIANIA UCZNIÓW:
 1. Prace pisemne
·         Prace klasowe po zakończeniu działów
-          mają charakter zadań otwartych lub testów
-          są obowiązkowe i zapowiedziane zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
·         Kartkówki
-          są obowiązkowe i mogą być niezapowiedziane
-          obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji
·         Prace domowe:
-          są obowiązkowe
-          mogą być nadobowiązkowe, wykraczające poza program (na ocenę celującą)
 1. Wypowiedzi ustne
·         Odpowiedzi ustne
-          sprawdzanie wiedzy przez wywołanie do odpowiedzi
-          obejmują wiadomości z ostatnich lekcji
 1. Praca na lekcji
-          praca w grupie
-          wyrażanie opinii i formułowanie wniosków
-          rozwiązywanie zadań dodatkowych
 1. Dodatkowe kryteria
·         Pozytywne (+)
-          wykonywanie przez uczniów określonych czynności, np. sporządzanie plakatów, wykresów
-          aktywność na lekcjach
-          uczeń, który uzyskał trzy (+) otrzymuje ocenę bardzo dobrą
·         Negatywne (–)
-          brak podręcznika, przyborów geometrycznych, brak obowiązkowej pracy domowej
(w przypadku, gdy uczeń zgłosił brak i wykorzystał już nieprzygotowania
w semestrze)
-          brak zaangażowania w przebieg lekcji
-          uczeń, który otrzymał trzy (–) otrzymuje ocenę niedostateczną
 
 
5.  Inne ustalenia:
13.         Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze do zgłoszenia nieprzygotowania bez konsekwencji  
        (brak zadania, brak zeszytu, podręcznika, niegotowość do odpowiedzi, brak przyborów            geometrycznych jest równoznaczny z nieprzygotowaniem).
 
14.         Na lekcjach powtórzeniowych przed pracami klasowymi oraz na lekcjach podczas których ma odbyć się zapowiedziana praca pisemna (sprawdzian, kartkówka) uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania.
15.         Uczeń, który nie odrobił zadania domowego i nie zgłosił nieprzygotowania na początku lekcji, otrzymuje ocenę niedostateczną.
16.         W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (powyżej tygodnia), na prośbę ucznia nauczyciel ustala termin i formę zaliczania zaległego materiału i może odstąpić od wstawienia nieprzygotowania.
17.         Uczeń, który nie pisał sprawdzianu ma dwa tygodnie czasu na napisanie go w trakcie zajęć dodatkowych (w szczególnych przypadkach podczas lekcji); termin ustala 
z nauczycielem. W uzasadnionych przypadkach (choroba ucznia) nauczyciel ma prawo do wydłużenia tego terminu.
18.         Uczniowie mają obowiązek przystąpić do poprawy ocen niedostatecznych z prac klasowych. Dopuszcza się poprawę ocen dopuszczających z prac klasowych oraz niedostatecznych i dopuszczających z kartkówek po uzgodnieniu z nauczycielem. Poprawy sprawdzianów odbywają się na zajęciach pozalekcyjnych
(w szczególnych przypadkach podczas lekcji) w terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawianie ocen niedostatecznych ze sprawdzianów odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni.
19.         Ocenie podlegają zeszyty ćwiczeń.
20.         Uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą lub celującą za udział w konkursie matematycznym.
 
21.         Ocenę semestralną lub roczną celującą otrzymuje uczeń, który osiągnął sukces
w konkursie matematycznym w danym roku szkolnym i otrzymał w roku szkolnym oceny cząstkowe co najmniej bardzo dobre.
 
22.         Prace pisemne przechowuje nauczyciel do końca danego roku szkolnego i na wniosek rodziców udostępnia je do wglądu podczas spotkania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na zabranie przez ucznia do domu kartkówki. Rodzice podpisują kartkówkę zapoznając się
z oceną. Uczeń ma obowiązek oddać pracę pisemną nauczycielowi na następnej lekcji.
 
23.         Przy ocenianiu prac pisemnych, w których ocenę ustala się przy pomocy punktów przyjmuje się następujące przedziały:
 
 
 
Procent ogólnej liczby punktów
Ocena
0-30%
Niedostateczny
31-50%
Dopuszczający
51-75%
Dostateczny
76-88%
Dobry
89-100%
Bardzo dobry
100% + zadanie dodatkowe
Celujący
 
24.  KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją, uzasadniając ją (na prośbę ucznia, rodzica lub wychowawcy).
Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz średnią wagową, przy obliczaniu której, dominujące znaczenie mają :
·         oceny ze sprawdzianów – waga 4
·         oceny za pracę w szkole – kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania dodatkowe itp. waga 2
·         oceny za pracę w domu – aktywność, zadania domowe, itp. waga 1
Ocena wagowa obliczana jest w dzienniku elektronicznym na stronie www.wilamowice.eszkola24.pl         i jest aktualizowana przez cały rok szkolny po wpisaniu każdej kolejnej oceny cząstkowej.
 
Przy wystawianiu oceny semestralnej pod uwagę będą brane:
•    postępy ucznia,
•    aktywność,
•    systematyczność i pilność,
•    samodzielność pracy,
•    zachowanie na lekcji,
•    możliwości intelektualne ucznia.
Ustalona przez nauczyciela ocena semestralna (roczna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w WSO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLASTYKA
 
1. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania
 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843)
 • Program nauczania plastyki w klasach: IV- V S.K. Stopczyk „Plastyka. Szkoła podstawowa” oraz program nauczania plastyki w klasie VI: „Do dzieła!”
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania;
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
 
2.      Cele przedmiotowego systemu oceniania
 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie;
2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 
3.      Zasady PSO

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie
wymagań z plastyki oraz o sposobie i zasadach oceniania.
2. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji
bez żadnych sankcji, nie podając przyczyny.
3. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania,
które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica.
4. Prace plastyczne podlegające ocenie  powinny być wykonywane w terminie . Ich brak nauczyciel odnotowuje w dzienniku i wyznacza nowy termin.         W przypadku ponownego niedotrzymaniu terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze
strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na
lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
 
4. Co podlega ocenie na plastyce?
Ocenie podlegają:
·         praca ucznia na lekcji (prace plastyczne, aktywność, praca w grupie);
·         samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie );
·         wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania,
·         zeszyt 


5. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

·        Odpytywanie bieżące - na każdej lekcji.
·        Wykonywanie przez uczniów prac plastycznych
·        Zeszyt przedmiotowy -  raz w roku
 
6. Skala ocen
 
·        Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .
·        W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
·        Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
·        Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. trzy znaki plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
·        Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia.


 

7. Kryteria oceniania

Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności
 objętych programem w stopniu bardzo dobrym a ponadto:
     -   czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
-          twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi,
-          potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości,
-          podejmuje dodatkowe zadania- angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły
-          reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych.
Ocenę bardzo dobrą -otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy  i umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto:
-          wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,
-          umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do  tematu pracy,
-          wyróżniająco wywiązuje się z powierzonych zadań,
-          potrafi obronić swój pogląd postawę twórczą.
Ocenę dobrą -otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także:
-          potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności
-          zwykle pracuje systematycznie i efektywnie,
-          najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.
Ocenę dostateczną -otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym oraz:
-          nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,
-          stara się utrzymać porządek w miejscu pracy,
-          rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych,
-          najczęściej otrzymuje dostateczne oceny cząstkowe.
Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:
-          nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania,
-          niestarannie wykonuje zadania,
-          biernie uczestniczy w dyskusjach
Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz:
-          nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
-          nie bierze udziału w działaniach twórczych,
-          nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
-          nie wykazuje żadnej chęci poprawy swojej oceny
Wiodącą metodą oceny na lekcjach plastyki jest analiza wytworów ucznia.
Przy wystawianiu oceny oprócz rozwoju umiejętności plastycznych, bierze się pod uwagę postawę i zaangażowanie ucznia.
 
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
 
Ocena
Kryteria
bardzo dobry
-          zeszyt bardzo staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          brak błędów( szczególnie ortograficznych)
-          brak błędów przy przepisywaniu
dobry
-          zeszyt staranny
-          pełne notatki i prace domowe
-          nieliczne błędy
-          brak błędów przy przepisywaniu z tablicy
dostateczny
-          zeszyt w miarę staranny
-          niewielkie braki w notatkach
-          liczne błędy, także przy przepisywaniu
dopuszczający
-          zeszyt niestaranny
-          znaczne braki w notatkach
-          liczne błędy przy przepisywaniu
niedostateczny
-          zeszyt niestaranny
-          brak notatek
-          bardzo duża liczba błędów
 
 
9. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
4.      Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym i zeszycie przedmiotowym.
5.       Oceny wpisywane w następujących rubrykach:
• prace plastyczne
• odpowiedzi,
• zeszyt
• aktywność
     • braki
      3. Obowiązują następujące zasady wpisywania wagi ocen:
1) waga 3 – oceny za nagrodzone miejscem lub wyróżnieniem prace konkursowe
2) waga 2 – odpowiedzi, dodatkowe prace
3) waga 1 prace plastyczne


 
 
10. Informowanie o ocenach
1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.
2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
3. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być podpisane przez
rodzica/opiekuna.
4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
5. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie w odstępie co najmniej tygodnia przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
6. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są  w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.
7. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach semestralnych/rocznych.
8. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
9. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem.


12. Ewaluacja PSO
 
1. Przedmiotowy system oceniania z plastyki podlega ewaluacji raz w roku.
2. Informacje zbierane będą:
- na podstawie wyników prac ,
- poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
 
KRYTERIA OGÓLNE:
1. Przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska szkolnego.
2. Obowiązują jednolite stroje sportowe i obuwie sportowe.
3. Na zajęciach uczniowie zobowiązani są ćwiczyć bez biżuterii
i zegarków, ze względu na swoje bezpieczeństwo.
4. Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić brak stroju, za trzecim
i kolejnym otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Dziewczęta dwa razy w miesiącu mogą zgłosić niedyspozycje.
6. Nie uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego spowodowane chorobą, złym samopoczuciem itp.: wymaga usprawiedliwienia rodziców.
7. Ocenę semestralną i końcowo roczną stanowi suma ocen z:
- aktywności i zaangażowania,
- postępów,
- umiejętności i wiedzy.
 
Ocenę CELUJĄCĄ  otrzymuje  uczeń, który:
 1. Wykazał znaczny postęp w podnoszeniu swojej sprawności fizycznej;
2.      Wykazał wysoki poziom uczestnictwa i zaangażowania na lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych;
3.      Wykazał się bardzo wysokim stopniem opanowania poszczególnych elementów technicznych wykorzystując je równocześnie np.: podczas gry;
4.      Potrafił praktycznie wykorzystać wiedze w praktyce, rozwijał swoje uzdolnienia;
5.      Był zawsze przygotowany do zajęć;
6.      Potrafił dobrać i samodzielnie przeprowadzić ćwiczenia kształtujące, przygotowujące organizm do wysiłku;
7.      Wykazywał się wysoką kulturą osobistą, był zdyscyplinowany, koleżeński, dbał o bezpieczeństwo własne i kolegów;
8.      Systematycznie reprezentował szkołę w zawodach międzyszkolnych;
 
 
 
Ocenę BARDZO DOBRĄ  otrzymuje  uczeń, który:
 1. Wykazał duży postęp w podnoszeniu swojej sprawności fizycznej;
 2. Wykazał znaczny poziom uczestnictwa i zaangażowania na lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych;
 3. Wykazał się wysokim stopniem opanowania umiejętności wykonywania poszczególnych elementów technicznych wykorzystując je równocześnie np.: podczas gry;
 4. Potrafi praktycznie wykorzystać wiedze w praktyce;
 5. Był zawsze przygotowany do zajęć;
 6. Potrafił dobrać i samodzielnie przeprowadzić ćwiczenia kształtujące, przygotowujące organizm do wysiłku;
 7. Wykazywał się wysoką kulturą osobistą, był zdyscyplinowany, koleżeński, dbał o bezpieczeństwo własne i kolegów;
 8. Reprezentował szkołę w zawodach międzyszkolnych.
 
Ocenę DOBRĄ  otrzymuje  uczeń, który:
1.      Wykazał średni postęp w podnoszeniu swojej sprawności fizycznej;
2.      Systematycznie i aktywnie uczestniczył w lekcji, do której był przygotowany;
3.      Opanował większość umiejętności lecz w różnym stopniu, na lekcji podejmuje wysiłek, stara się;
4.      Wykazywał dobrą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych, zna podstawowe pojęcia z nimi związane;
5.      Posiadł podstawowe wiadomości  określone podstawą programową (poprawnie stosował nazewnictwo ćwiczeń), potrafił przeprowadzić kilka ćwiczeń kształtujących;
6.      Wykazał się kulturą osobistą, przestrzegał zasad bezpieczeństwa;
 
Ocenę DOSTATECZNĄ  otrzymuje  uczeń, który:
 1. Wykazywał mały postęp w podnoszeniu swojej sprawności fizycznej;
 2. Uczestniczy w lekcjach niesystematycznie i bez zaangażowania (wykazywał się dużą liczbą braków stroju);
 3. Wykazywał się przeciętnym poziomem opanowania umiejętności technicznych, które w minimalnym stopniu potrafi wykorzystać w praktyce;
 4. Wykazywał braki w znajomości zasad i przepisów gier, a jego wiadomościach z zakresu wychowania fizycznego są znaczne luki;
 5. Wykazuje braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych, a w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki;
 6. Przejawia braki w zakresie postawy społecznej.
 
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ  otrzymuje  uczeń, który:
 1. Nie wykazuje postępów w podnoszeniu własnej sprawności fizycznej;
 2. Wykazywał się słabym poziomem opanowania umiejętności technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu (ćwiczenia wykonywał niechętnie z dużymi błędami technicznymi;
 3. Przejawia braki w zakresie postawy społecznej, wykazywał male zainteresowanie przedmiotem;
 4. Wykazywał małe zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego oraz często był nieprzygotowany do zajęć;
 
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ  otrzymuje  uczeń, który:
 1. Jest daleki od wymagań stawianych przez program, nie opanował umiejętności na poziomie podstawowym. Swoją postawą wręcz uniemożliwia ocenę swojej sprawności;
 2. Posiada bardzo niską sprawność motoryczną, wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami;
 3. Nagminnie opuszcza zajęcia wychowania fizycznego, notorycznie jest nieprzygotowany do lekcji;
 4. Nie zna podstawowych zasad i przepisów gier zespołowych;
 5. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu;
 6. Jest niezdyscyplinowany, niekoleżeński, rażąco narusza zasady bezpieczeństwa, stwarza zagrożenie dla siebie i innych;
 7.  Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia;
 8. Nie wykazuje chęci współpracy, na lekcjach wchodzi w konflikt z kolegami i nauczycielami.
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIGIA
Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Rzymsko-katolickiej w szkołach
Niniejsze Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach publicznych zostały opracowane na podstawie Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 IV 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, Dz. U. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3 poz. 9). Celem Zasad jest udzielenie pomocy katechetom w tworzeniu wymagań edukacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów z zakresu oceniania osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce religii dzieci i młodzieży
§ 1. Na podstawie § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.) określa się zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, w tym w szkołach artystycznych i specjalnych.
§ 2. 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, który uczestniczy w zajęciach z religii na podstawie oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.) podlegają ocenianiu.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę.
3. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.
§ 3. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia z religii ma na celu:
1) systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. W przypadku religii ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli religii wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z tych zajęć;
2) ocenianie bieżące i ustalanie ocen śródrocznych, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w § 12;
4) ustalanie ocen rocznych, według skali, o której mowa w § 11 ust. 2;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, określonymi w statucie szkoły.
§ 4. Nauczyciele religii na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z religii, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania z religii oceny rocznej wyższej niż przewidywana.
§ 5. 1. Oceny z religii są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§ 6. 1. Nauczyciel religii jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z 7 IX 1991 roku o systemie oświaty.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 7. 1. Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii składają rodzice (prawni opiekunowie) lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam, u dyrektora szkoły. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić w każdym czasie i traktowana jest jako zmiana oświadczenia, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.).
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia, o której mowa w ust. 1, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.
§ 8. 1. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.), w klasie programowo wyższej, uczeń jest objęty nauką religii.
2. Pozytywną ocenę roczną z nauki religii może otrzymać ten uczeń, który w klasie programowo niższej został sklasyfikowany na pozytywną ocenę roczną.
3. Ocenę pozytywną z poprzedniego roku nauczania może uzyskać, o ile będzie uzupełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. W takim przypadku, przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych, nauczyciel uwzględnia również te oceny bieżące, które uczeń uzyskał w wyniku uzupełniania braków. Gdy uzupełnienie braków nie jest możliwe, uczeń może być objęty nauką religii w kolejnym roku szkolnym, po przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzany jest na zasadach określonych w § 12 i obejmuje te treści zawarte w programie nauczania, których uczeń nie zrealizował we wcześniejszym toku kształcenia.
§ 9. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – oceny śródrocznej z tych zajęć.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w terminach określonych w statucie szkoły.
3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy I szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii w danym roku szkolnym oraz ustaleniu oceny rocznej z tych zajęć, według skali, o której mowa w § 11 ust. 2.
4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele religii są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie rocznej z religii, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
§ 10. 1. Oceny śródroczne i roczne z religii ustalają nauczyciele religii.
2. Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. W szkołach (oddziałach) integracyjnych ocenę śródroczną i roczną z religii dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel religii, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.
§ 11. 1. Oceny bieżące i oceny śródroczne z religii ustala się według skali określonej w statucie szkoły.
2. Oceny roczne z religii ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
4. Oceny śródroczne i roczne z religii nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 12. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na religię w szkolnym planie nauczania.
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego z religii uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
3. Egzamin klasyfikacyjny z religii przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
4. Egzamin klasyfikacyjny z religii przeprowadza nauczyciel religii w obecności innego nauczyciela religii wskazanego przez dyrektora szkoły.
5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego z religii mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego z religii sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska członków komisji, o których mowa w ust. 4,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z religii w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.
8. Fakt nieklasyfikowania ucznia z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 13. Ustalona przez nauczyciela religii albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena roczna z religii jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. § 14.
§ 14. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena roczna z religii została ustalona niezgodnie z zasadami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że ocena roczna z religii została ustalona niezgodnie z zasadami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ocenę roczną.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel religii prowadzący zajęcia z religii, który ocenę ustalił,
3) jeden lub dwóch nauczycieli religii z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących zajęcia z religii.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego zajęcia z religii, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję ocena roczna z religii nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2,
3) zadania (pytania) sprawdzające,
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym terminie do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 15. 1. Uczeń, który nie uzyskał oceny rocznej z religii lub uzyskał roczną ocenę niedostateczną powinien uzupełnić braki w następnym roku szkolnym, w formach i terminie ustalonych przez nauczyciela religii.
2. Przy uzupełnianiu braków przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 16. Oceną końcową z religii, wpisywaną na świadectwie ukończenia szkoły, jest ocena roczna uzyskana przez ucznia w klasie programowo najwyższej w danym typie szkoły.
 
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
+ Kazimierz Nycz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUZYKA
 
Kontrakt z uczniami:
1.  Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości
2.  Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach
3.  Obowiązkowe są kartkówki, odpowiedzi ustne, indywidualne śpiewanie piosenki oraz śpiewanie piosenki w grupie
4.  Nie ocenia się ucznia na najbliższych zajęciach po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności w szkole
5.  Uczniowie nieobecni na sprawdzianach zaliczają je w możliwie najkrótszym terminie
(nie dłuższym niż 2 tygodnie )
6.  Uczniowie mają prawo do dodatkowych ocen za wykonanie pracy nadobowiązkowej
 
Standardy wymagań:
1.  Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć
2.  Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak podręcznik i
zeszyt w pięciolinię
3.  Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową
4.  W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków
wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym
5.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze.
Nieprzygotowanie winno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono
dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu
6.  Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną
7.  Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę
spowodowały 
 
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
·         Śpiew
·         Sprawdziany
·         Kartkówki
·         Odpowiedzi ustne
·         Prace domowe
·         Prace nadobowiązkowe
 
Wartościowanie ocen z prac pisemnych:
100%  - ocena celująca
90-99%  - ocena bardzo dobra
75-89%  - ocena dobra
55-74%  - ocena dostateczna
35-54%  - ocena dopuszczająca
Poniżej 34%  - ocena niedostateczna
 
 
Wartościowanie ocen ze śpiewu:
Ocena celująca – uczeń zaśpiewał utwór z prawidłową intonacją, rytmicznie
oraz bez pomyłek w tekście
Ocena bardzo dobra – utwór wykonany rytmicznie, bez pomyłek w tekście
Ocena dobra – uczeń wykonał utwór bez pomyłek w tekście, zachowując
ogólny charakter melodii
Ocena dostateczna – utwór wykonany z błędami w intonacji, rytmie i tekście
Ocena dopuszczająca – uczeń zaśpiewał utwór z wieloma pomyłkami przy
dużej pomocy nauczyciela
Ocena niedostateczna – uczeń odmówił wykonania utworu
 
Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie,  wkład pracy i aktywność. Ocena postawy, wysiłku i aktywności ucznia na lekcjach dokonywana jest z życzliwością i wyrozumiałością. Muzyka jest przedmiotem artystycznym, gdzie o umiejętnościach decydują w dużym stopniu uzdolnienia. Nie powinny one jednak stanowić same w sobie podstawy do oceniania ucznia. Dlatego też przy ocenie ucznia zwracam uwagę na jego wkład pracy oraz indywidualne postępy.
 
Przy ocenie uwzględnia się:
Opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów
Umiejętności muzyczne ( śpiew, gra na instrumentach )
Rozwój inwencji twórczej
Aktywność na lekcji
Przygotowanie do zajęć
 
Ocena z muzyki uwzględnia także udział ucznia w :
muzycznych zajęciach pozalekcyjnych
Programach artystycznych szkolnych uroczystości
Konkursach
 
Ocena semestralna wystawiana jest z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania.
Kryteria oceniania:
Ocena celująca: uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, bierze udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych oraz w szkolnych muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. Posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych.
Ocena bardzo dobra: uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także: sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w zadaniach muzycznych (praktycznych i teoretycznych). Wykazuje dużą aktywność na lekcji, starannie realizuje powierzone mu zadania. Pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia.
Ocena dobra: uczeń opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym oraz: poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach muzycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczno – teoretyczne, zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.
 
Ocena dostateczna: uczeń częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy jak również: nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, rozwiązuje zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. Najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.
 
Ocena dopuszczająca: uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym oraz:
samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje systematycznie i niechętnie podejmuje działania, biernie uczestniczy w zajęciach.
 
Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w danej klasie, a jednocześnie nie wykazuje zainteresowania przedmiotem oraz nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach, nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny. Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy. Najczęściej uzyskuje niedostateczne oceny cząstkowe.
 
Marta Nikiel
 
 
 
 
 
 
 
 
NAUCZANIE ZINTEGROWANE
 
Ogólne warunki
1.Postanowienia zawarte w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I-III precyzują i ujednolicają sposoby oceniania na I etapie edukacyjnym stosowane przez wszystkich nauczycieli.
2. Nauczyciele klas I-III na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania uczniowskich osiągnięć edukacyjnych. Rodzice ( opiekunowie prawni) są informowani przez wychowawcę: o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym, które powinno się odbyć na przełomie września i października.
3.Ocena jest jawna zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Sprawdzone i ocenione prace otrzymuje rodzic (opiekun prawny) do wglądu i podpisu na zebraniu klasowym, a w przypadku nieobecności rodzica na wywiadówce sprawdziany pozostają do wglądu u wychowawcy.
4.Obowiązkiem nauczyciela jest informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych, o postępach w nauce, poziomie wiedzy i umiejętnościach oraz o ocenie zachowania. Odbywa się to poprzez:
      - wolny dostęp rodziców do dziennika elektronicznego
      -  indywidualne konsultacje na prośbę rodziców (prawnych opiekunów)
      - przynajmniej 3 razy w roku na zebraniach klasowych
      - wezwanie skierowane przez nauczyciela do rodziców (prawnych opiekunów) na
         indywidualną rozmowę w szkole
5.Porządek zebrania oraz potwierdzenie obecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach znajduje się na liście przygotowanej przez wychowawcę.
6. Ocenianie śródroczne i roczne ma formę opisową, którą układa nauczyciel, dostosowując ją do realizowanego zakresu programowego w danej klasie.
7.Dokumentacja pracy ucznia typu: dodatkowe karty pracy, prace plastyczne, pozostaje w szkole do wglądu zainteresowanych osób (rodzice, dyrektor) do 30 czerwca, a  testy, sprawdziany, do ostatniego dnia danego roku szkolnego tj.31 sierpnia.
 8.Nauczyciel przy ocenianiu ucznia jest zobowiązany do uwzględniania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej.
9.W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) nie wyrazi zgody na badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, bądź nie zapozna wychowawcy z wynikami przeprowadzonych badań, wówczas uczeń nie musi być objęty zajęciami wyrównawczymi, korekcyjno-kompensacyjnymi na terenie szkoły.      
10. Ocenianie w klasach I-III to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach uczniów w klasach I-III. 
11.Ocenianie ma na celu:
a) poinformowanie uczniów i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
b) rozpoznawanie potrzeb każdego dziecka i pomoc w planowaniu dalszego rozwoju,
c) motywowanie uczniów do systematycznych postępów i wspieranie jego działań,
d) dostarczanie rodzicom i opiekunom rzetelnej informacji o sukcesach i trudnościach w
     nauce oraz zachowaniu , a także specjalnych uzdolnieniach uczniów,
e) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej na
     tym etapie edukacyjnym.
12. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne uwzględnia w szczególności:
 - umiejętności, wiedzę i postawy,
 - zaangażowanie i wkład pracy ucznia,
 - umiejętność twórczego rozwiązywania problemów,
 - poszukiwanie, korzystanie i interpretowanie materiałów,
 - stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
 - celowe i efektywne działanie w grupie
13.Ocenie zgodnie z nową podstawa programową podlegają postępy uczniów w zakresie:
-   edukacji polonistycznej
-   edukacji matematycznej
-   edukacji przyrodniczej
-   edukacji plastycznej
-   edukacji muzycznej
-   zajęć technicznych
-   zajęć komputerowych
-   wychowania fizycznego i elementów edukacji zdrowotnej
-   edukacji społecznej z elementami etyki
-   języka angielskiego
-   religii/etyki
14.W klasach I-III oceny bieżące zgodnie z WSO ustala się według sześciostopniowej skali ocen    od 1 do 6  o następującym znaczeniu:
             6  – celujący
             5  – bardzo dobry
             4  – dobry
             2  – dopuszczający
             3  – dostateczny
             1  – niedostateczny
15.W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
16. Uogólnione kryteria  ocen są następujące:
*6  -uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści programowe danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija zdolności i zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie , proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje problemy wykraczające poza program nauczania w klasach I-III.
*5 - uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w klasach I-III w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania , potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach.
*4 - uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania konieczne, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
*3 - uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie  przekraczającym wymagań koniecznych, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
*2 - uczeń ma braki w opanowaniu treści ustalonych w wymaganiach koniecznych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
*1 - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach koniecznych, utrudniają , a nawet uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, wymaga pomocy.
Szczegółowe kryteria ocen zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania dla poszczególnych klas.
17.Oceny bieżące są odnotowywane w dzienniku elektronicznym z adnotacją czego dotyczyły oraz z podaniem przypisanej im wagi, którą określa nauczyciel indywidualnie, uwzględniając stopień trudności ocenianych wiadomości i umiejętności oraz ich zakres. Najczęściej tak:
 • waga 3 - oceny z większych sprawdzianów całogodzinnych, półrocznych i końcoworocznych ,
 • waga 2 - prace ortograficzne, kartkówki, czytanie, ustne wypowiedzi, pismo,
 • waga 1 - inne oceny

18.Oprócz przyjętej skali ocen, nauczyciele korzystają z następujących form bieżącego oceniania:
- systemu aktywizacji – ( wg indywidualnej umowy nauczyciela z uczniami na dany rok nauki np. promyki, kosteczki itp.)
- pisemnego komentarza ( zwłaszcza w klasie I),
- formy werbalnej (ustnego wyrażenia akceptacji, uznania przez nauczyciela w trakcie zajęć lub też dezaprobaty dla poczynań ucznia).
19. Ocenianie bieżące odbywa się systematycznie z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych edukacji.
20. Ocena z religii wyrażona jest stopniem w ocenianiu bieżącym oraz na arkuszu oceny śródrocznej i na świadectwie.
21. Przy ocenianiu z języka obcego (angielskiego) obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I-III takie jak dla poszczególnych edukacji.
22.Ocena zachowania w klasach I-III śródroczna i roczna ma charakter opisowy i  uwzględnia w szczególności:
-wywiązywanie się z obowiązków ucznia (punktualność i systematyczność uczęszczania na zajęcia, sumienność w przygotowywaniu się do zajęć, noszenie przyborów , systematyczne odrabianie zadań domowych, aktywność)
-godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
-okazywanie szacunku innym osobom
-dbałość o honor i tradycje szkoły
-dbałość o piękno mowy ojczystej, nie używanie wulgaryzmów
-poszanowanie symboli narodowych
-dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
-zdolność obiektywnej samooceny i oceny zachowania innych
-dbałość o swój wygląd
-aktywność społeczna (udział w uroczystościach i programach artystycznych, konkursach)
-postawy przeciwdziałania agresji, przemocy wśród rówieśników.
23.Bieżąca obserwacja zachowania odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym w formie uwag pozytywnych i negatywnych, a także w indywidualnych obserwacjach nauczyciela prowadzonych wg jego uznania, a pomocnych w sporządzaniu opisowej oceny rocznej i okresowej.
24. Ocena z zachowania i etyki rozpatrywana jest w czterech umownych kategoriach:
Poziom wysoki- uczeń zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje bardzo dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny. Dotrzymuje umów. Właściwie reaguje na agresję i przemoc. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z problemami życia codziennego. Potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych. Dba o honor i tradycje szkoły, piękno mowy ojczystej oraz bezpieczeństwo i zdrowie innych . Godnie zachowuje się w szkole i poza nią.
Poziom średni-uczeń zachowuje się kulturalne, stosuje formy grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów. Jest koleżeński, uczynny, prawdomówny. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Dotrzymuje zawartych umów. Stara się wywiązywać ze swoich obowiązków. Potrafi ocenić zachowanie swoje i innych. Zgodnie współpracuje w zespole. Dba o tradycje szkolne. Godnie reprezentuje klasę i szkołę w różnych uroczystościach.
Poziom zadowalający- uczeń zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje oceniać własne zachowania i dostrzega potrzebę poprawy niektórych z nich.  Zna i stara się przestrzegać zasady bezpieczeństwa. Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole. Nie zawsze systematycznie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Pamięta o stroju galowym na uroczystościach szkolnych.
Poziom niski- uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ale ma trudności z ich przestrzeganiem.  Często zapomina o swoich obowiązkach i zawartych umowach. Ma trudności z opanowaniem własnych emocji. Widzi niewłaściwe zachowania innych. Nieobiektywnie ocenia własne zachowania. Jego zasady postępowania i przekonania budzą zastrzeżenia. Zapomina o zasadach bezpieczeństwa, stając się zagrożeniem dla innych. 
25. Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zebranych obserwacji własnych oraz innych nauczycieli uczących, a także samooceny ucznia i opinii zespołu klasowego.
26.Ostateczną ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy.
27.Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:
-ustne (wypowiedzi typu: rozmowy, odpowiedzi, opisy, opowiadania itp, czytanie, recytacja, śpiew)
-pisemne (sprawdziany, kartkówki, testy, dyktanda, prace domowe, pisemne wypowiedzi, zeszyty)
-oparte na obserwacji (prace plastyczne, techniczne, inscenizacje, testy ruchowe, sprawnościowe, aktywność)
28.  Sposób oceniania prac pisemnych.
Ocenę ze sprawdzianów i kartkówek ustala się według skali procentowej:
0 – 29% - niedostateczny
30 – 50% - dopuszczający
51 – 74% - dostateczny
75 – 90% - dobry                                                                                    
91 – 100% - bardzo dobry
 
29. Dyktanda ocenia się w następujący sposób:
 Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi dla ucznia zasadami pisowni. Za błąd uważane jest również pominięcie całego wyrazu.
Pomyłka zaś to np. przestawienie liter, gubienie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych, ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o różnicowanie głosek.
      0 - błędów – celujący
      1 –  błędy – bardzo dobry
      2 – 3 błędy – dobry
      4 – 5 błędów – dostateczny
      6 – 7 błędów – dopuszczający
      8  i więcej błędów – niedostateczny
Dopuszcza się jednak zwłaszcza w klasie I, ocenianie pisowni tylko danej grupy wyrazów,                                       obejmującej wybraną zasadę ortograficzną.
30.Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym i zeszycie przedmiotowym. 
31. Szczegółowe kryteria ocen w powiązaniu z wymaganiami edukacyjnymi w klasach I-III.
 
KLASA I
EDUKACJA POLONISTYCZNA
Celujący ( 6 )
·         tworzy ciekawą ,wielozdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym, używa bogatego słownictwa.
·         pisze starannie , zachowując prawidłowy kształt i łączenie liter bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci, ze słuchu.
·         samodzielnie redaguje kilkuzdaniową wypowiedź pisemną, opis, życzenia i zaproszenie.
·         czyta bardzo płynnie, wyraziście ,ze zrozumieniem.
·         wciela się w role, odtwarza teksty z pamięci.
Bardzo dobry ( 5 ):
·         tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo- skutkowe;
·         poprawnie pisze i łączy litery; bezbłędnie pisze z pamięci i przepisuje, samodzielnie układa i pisze zdania;
·         czyta płynnie ze zrozumieniem.
Dobry ( 4 ):
·         wypowiada się w formie logicznych zdań, dostrzega związki przyczynowo- skutkowe;
·         poprawnie odtwarza kształt liter, popełnia nieliczne błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; potrafi układać i zapisywać zdania;
·         czyta poprawnie ze zrozumieniem.
Dostateczny ( 3 ):
·         wypowiada się w formie odpowiedzi na pytania;
·         odtwarza poprawnie kształty większości liter, popełnia błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; podpisuje obrazki;
·         czyta poprawnie przygotowane, krótkie teksty, zwykle ze zrozumieniem.
Dopuszczający ( 2 ):
·         konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela;
·         ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter, przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela;
·         czyta poprawnie wyrazy i krótkie zdania, nie zawsze rozumie czytany tekst.
 Niedostateczny ( 1 ):
·         ma trudności z konstruowaniem wypowiedzi nawet z pomocą nauczyciela, zazwyczaj odpowiada jednym wyrazem.
·         nie potrafi prawidłowo odtworzyć kształtów liter, zapisane przez niego wyrazy i zdania są nieczytelne.
·         nie dokonuje syntezy głosek, nie potrafi przeczytać wyrazów.
 
EDUKACJA MATEMATYCZNA
Celujący ( 6 ):
·         biegle oblicza sumy i różnice w zakresie 20,z przekroczeniem progu dziesiątkowego, a sprawnie w zakresie 100, oblicza działania z okienkami.
 
 • samodzielnie analizuje ,rozwiązuje , przekształca i układa zadania z treścią o różnym stopniu trudności.
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.
Bardzo dobry ( 5 ):
·         bezbłędnie  dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, sprawnie w zakresie 20;
·         układa i rozwiązuje zadania z treścią o różnym stopniu trudności;
·         posługuje się wiadomościami w sytuacjach praktycznych.
Dobry ( 4 ):
·         dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, a na konkretach w zakresie 20;
·         układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe;
·         potrafi wykorzystywać wiadomości w sytuacjach praktycznych.
Dostateczny ( 3 ):
·         poprawnie dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10;
·         potrzebuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań tekstowych;
·         potrafi posługiwać się niektórymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.
Dopuszczający ( 2 ):
·         dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach, ale popełnia błędy;
·         rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i zastosowanie wiadomości praktycznych wymaga wsparcia ze strony nauczyciela.
 Niedostateczny ( 1 ):
·         w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach w zakresie 10 popełnia wiele błędów.
·         nie potrafi rozwiązać prostego zadania z treścią nawet po objaśnieniach przez nauczyciela.
·         nie potrafi stosować wiadomości praktycznych zdobytych w szkole.
 
EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA
Celujący ( 6 ):
·         bardzo aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi wiele obserwacji, wyciąga wnioski z doświadczeń.
·         posiada obszerną wiedzę o roślinach i zwierzętach.
·         jest zwolennikiem ochrony środowiska, wie jakie działania temu służą.
·         zna i szanuje tradycje rodzinne.
·         zna wartość pracy ludzi;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
Bardzo dobry ( 5 ):
·         aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia;
·          posiada dużą wiedzę o roślinach i zwierzętach;
·         wie po co ochronimy środowisko i jakie działania temu służą.
·         zna wartość pracy ludzi;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
Dobry ( 4 ):
·         interesuje się środowiskiem przyrodniczym ,prowadzi obserwacje.
·         ma wiadomości na temat roślin i zwierząt.
·         zna niektóre zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem.
·         dostrzega wartość pracy ludzi;
·         okazuje należyty szacunek symbolom narodowym;
Dostateczny ( 3 ):
·         wie, w jaki sposób możemy poznawać przyrodę, dostrzega zmiany w niej zachodzące;
·         zna wybrane informacje na temat roślin i zwierząt;
·         wie, że istnieją zależności między przyrodą a człowiekiem.
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
Dopuszczający ( 2 ):
·         dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku;
·         ma podstawowe wiadomości o roślinach i zwierzętach;
·         rozumie potrzebę dbania o przyrodę;
·         zna symbole narodowe.
Niedostateczny ( 1 ):
·         nie potrafi dostrzec istotnych zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
·         nie opanował podstawowych wiadomości o roślinach i zwierzętach.
·         jego działania świadczą o niskim poziomie rozumienia potrzeby dbania o przyrodę.
 
EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE
Celujący ( 6 ):
·         jest uzdolniony plastycznie, powierzone zadania techniczne wykonuje bardzo estetycznie i precyzyjnie.
·         na podstawie instrukcji samodzielnie wykonuje różne prace plastyczno- techniczne.
·         zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
Bardzo dobry ( 5 ):
·         twórczo i estetycznie wykonuje zadania plastyczno-techniczne;
·         samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią;
·         zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
Dobry ( 4 ):
·         stosuje różne techniki i środki ekspresji w pracach plastyczno-technicznych;
·         potrafi pracować zgodnie z instrukcją;
·         przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
Dostateczny ( 3 ):
·         w pracach plastyczno-technicznych stosuje ulubione techniki;
·         wymaga objaśnienia instrukcji;
·         zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
Dopuszczający ( 2 ):
·         prace plastyczno-techniczne wykonuje schematycznie, pod kierunkiem nauczyciela;
·         wymaga przypominania zasad bezpieczeństwa pracy.
Niedostateczny ( 1 ):
·         prace plastyczno – techniczne wykonuje bardzo niechętnie, są one niestaranne, często niedokończone.
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy ,ale ich nie przestrzega.
 
EDUKACJA MUZYCZNA
Celujący ( 6 ):
·         pięknie śpiewa ,tańczy, bardzo rytmicznie, gra na instrumentach perkusyjnych, potrafi tworzyć akompaniament do piosenki.
·         odtwarza rytmy.
·         twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce.
Bardzo dobry ( 5 ):
·         chętnie i melodyjnie śpiewa, rytmicznie gra na instrumentach perkusyjnych;
·         aktywnie uczestniczy w zabawach przy muzyce.
Dobry ( 4 ):
·         śpiewa piosenki, odtwarza rytmy na instrumentach perkusyjnych;
·          uczestniczy w zabawach przy muzyce.
Dostateczny ( 3 ):
·         śpiewa łatwe piosenki, pod kierunkiem nauczyciela odtwarza proste układy rytmiczne;
·          bawi się przy muzyce.
Dopuszczający ( 2 ):
·         śpiewa niektóre proste piosenki, potrafi poruszać się w miarę rytmicznie;
·         wymaga zachęty do zabaw przy muzyce.
Niedostateczny ( 1 ):
·         niechętnie śpiewa, nie zna słów nawet prostych piosenek.
·         ma problemy z rytmicznym poruszaniem się.
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA
Celujący ( 6 ):
·         jest bardzo wysportowany ,bardzo aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
·         wzorowo współpracuje z partnerem i drużyną.
·         zawsze przestrzega poznanych zasad  higieny zdrowotnej.
Bardzo dobry ( 5 ):
·         jest bardzo sprawny fizycznie, chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
·         rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka.
Dobry ( 4 ):
·         jest sprawny fizyczne, wykazuje inicjatywę w wykonywaniu zadań ruchowych;
·         wie, jaki wpływ ma ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka.
Dostateczny ( 3 ):
·         poprawnie wykonuje większość ćwiczeń fizycznych;
·         wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka.
Dopuszczający ( 2 ):
·         uczestniczy w zajęciach ruchowych, ale szybko się zniechęca;
·         wie, że należy dbać o zdrowie.
Niedostateczny ( 1 ):
·         nie chce uczestniczyć w zajęciach ruchowych.
·         niechętnie i niedbale wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
·         nie przestrzega poznanych zasad higieny wpływających na zdrowie człowieka.
 
 
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Celujący ( 6 ):
·         bardzo sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer.
·         potrafi obsługiwać edytor grafiki i tekstu.
·         wie, jak należy bezpiecznie korzystać z komputera i zawsze stosuje się do tych zasad.
Bardzo dobry ( 5 ):
·         sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer;
·         wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia i zawsze przestrzega tych zasad;
·         zawsze i ze zrozumieniem stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
Dobry ( 4 ):
·         prawidłowo i samodzielnie obsługuje komputer;
·         wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia i stara się przestrzegać tych zasad;
·         stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
Dostateczny ( 3 ):
·         posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;
·         wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, ale nie zawsze przestrzega tych zasad;
·         zazwyczaj stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera;
Dopuszczający ( 2 ):
·         posługuje się komputerem w podstawowym zakresie z pomocą nauczyciela;
·         wymaga przypominania zasad korzystania z komputera.
Niedostateczny ( 1 ):
·         nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera, nawet przy dużym wsparciu ze strony nauczyciela.
·         nie rozumie zasad bezpiecznego korzystania z komputera, należy mu je ciągle przypominać.
 
 
 
 
KLASA II
 
EDUKACJA POLONISTYCZNA
 Celujący ( 6 ) :
·         tworzy barwną, wielozdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym, gramatycznym i ortograficznym; używa bogatego słownictwa,
·         pisze kształtnie, estetycznie, zachowując prawidłowe proporcje i łączenie liter; bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu,
·         samodzielnie redaguje opis, życzenia, list, ogłoszenie i zaproszenie,
·         czyta biegle, wyraziście, ze zrozumieniem,
·         twórczo realizuje elementy parateatralne.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe;
·         poprawnie pisze i łączy litery; zachowuje poprawność ortograficzną przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu  oraz w pracach samodzielnych; samodzielnie układa i pisze zdania; na podstawie zgromadzonego słownictwa redaguje opis, życzenia, list;
·         czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście; wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci.
 Dobry ( 4 ):
·         wypowiada się w formie kilku logicznych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym; dostrzega związki przyczynowo-skutkowe; systematycznie bogaci słownictwo;
·         poprawnie odtwarza kształt liter; popełnia tylko nieliczne błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu; potrafi z niewielką pomocą układać i zapisywać zdania oraz zredagować życzenia, list, opis;
·         czyta poprawnie, płynnie i ze zrozumieniem; wyszukuje wskazane fragmenty tekstu; recytuje wiersze z pamięci.
 Dostateczny ( 3 ) :
·         wypowiada się, odpowiadając na pytania krótkimi, prostymi zdaniami; wymienia zdarzenia bez powiązań przyczynowo-skutkowych;
·         poprawnie odtwarza kształt większości liter; popełnia błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu, bezbłędnie pisze często używane wyrazy, potrafi  podpisać  ilustrację; włącza się w zbiorowe redagowanie form użytkowych;
·         czyta poprawnie i zwykle ze zrozumieniem krótkie teksty po uprzednim przygotowaniu; odtwarza z pamięci teksty wierszy.
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         konstruuje  wypowiedzi z pomocą nauczyciela; odpowiada na pytania pojedynczymi wyrazami; związki przyczynowo-skutkowe dostrzega jedynie z pomocą nauczyciela;
·         ma trudności z odtwarzaniem prawidłowego kształtu liter i przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; pisze poprawnie tylko wyrazy bez trudności ortograficznych;
·         czyta poprawnie krótkie zdania, zwykle głoskami lub sylabami z syntezą, nie zawsze rozumie czytany tekst; odtwarza z pamięci krótkie wiersze.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         wypowiada się niechętnie, tylko pojedynczymi wyrazami; nawet z pomocą nauczyciela nie dostrzega związków przyczynowo-skutkowych;
·         nie potrafi odtworzyć prawidłowego kształtu liter; nie potrafi przepisać poprawnie zdań ; popełnia błędy nawet w prostych wyrazach;
·         czyta poprawnie tylko bardzo proste wyrazy, nie potrafi odtworzyć z pamięci krótkich wierszy.
 EDUKACJA MATEMATYCZNA
 Celujący ( 6 ) :
·         biegle oblicza sumy i różnice w zakresie 100, a sprawnie w zakresie 1000; oblicza działania z okienkami, bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 100;
·         samodzielnie analizuje, rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią złożone                o dużym stopniu trudności;
·         bardzo sprawnie wykorzystuje zdobyte umiejętności w sytuacjach praktycznych.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100, oblicza działania                z okienkami, sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30;
·         samodzielnie analizuje, rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią o różnym stopniu trudności, także na porównywanie różnicowe;
·         sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.
 Dobry ( 4 ) :
·         dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; zna zapis liczb do 100 i radzi sobie z obliczeniem sum i różnic, mnoży i dzieli                       w zakresie 30;
·         samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe, także na porównywanie różnicowe;
·         potrafi posługiwać się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych. 
Dostateczny ( 3 ) :
·         poprawnie dodaje i odejmuje  w zakresie 20, w tym z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100, oblicza niektóre przykłady mnożenia w zakresie 30;
·         rozwiązuje proste zadania tekstowe;
·         potrafi posługiwać się niektórymi zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         dodaje i odejmuje w zakresie 20, ale popełnia błędy; dodaje i odejmuje dziesiątkami  w zakresie 100; wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem;
·         rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela;
·         zdobył/a niektóre wiadomości, ale ma trudności z ich zastosowaniem w sytuacjach praktycznych.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         dodaje i odejmuje w zakresie 20, a dziesiątkami w zakresie 100 tylko na konkretach, nie potrafi zastąpić dodawania jednakowych składników mnożeniem;
·         rozwiązuje bardzo proste zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela;
·         zdobył/a niektóre wiadomości, ale nie potrafi ich zastosować w sytuacjach praktycznych.
 
EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA:
Celujący ( 6 ) :
·         bardzo aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata; samodzielnie prowadzi obserwacje i doświadczenia oraz wyciąga wnioski; zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych; wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia;
·         posiada bardzo obszerną wiedzę o roślinach i zwierzętach ( wykraczającą poza gatunki omawiane na zajęciach);
·         jest gorącym zwolennikiem ochrony środowiska, wie jakie działania praktyczne służą jego ochronie;
·         zna i zawsze szanuje tradycje rodzinne, szkolne;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
·         bezbłędnie wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie;
·         zna wartość pracy ludzi;
·         bierze udział w konkursach przyrodniczych np. „ Człowiek a środowisko”.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia, wyciąga wnioski; zna zagrożenia ze strony  zjawisk przyrodniczych, wie, jak należy się zachować w sytuacjach takiego zagrożenia;
·         ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach;
·         rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem; rozumie potrzebę ochrony środowiska i wie, jakie działania praktyczne służą jego ochronie;
·         zna i szanuje tradycje rodzinne i szkolne;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
·         zna kilka najważniejszych informacji o swojej ojczyźnie;
·         szanuje pracę innych ludzi i swoją;
Dobry ( 4 ) :
·         interesuje się środowiskiem przyrodniczym, ukierunkowany prowadzi obserwacje, podejmuje próby wnioskowania; zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych;
·         ma wiedzę na temat wybranych roślin i zwierząt;
·         zna zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem; rozumie potrzebę dbania o przyrodę;
·         zna tradycje rodzinne i szkolne;
·         z pomocą wymieniana najważniejsze informacji o swojej ojczyźnie;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
 Dostateczny ( 3 ) :
·         wie, w jaki sposób można poznawać przyrodę, ukierunkowany prowadzi proste obserwacje, dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu, wymienia cechy pór roku; podaje przykłady zagrożeń przyrodniczych;
·         zna wybrane wiadomości na temat roślin i zwierząt;
·         wie, że istnieją wzajemne zależności między człowiekiem a przyrodą; orientuje się                   w skutkach niewłaściwych działań człowieka;
·         zna tradycje rodzinne i szkolne;
·         potrafi wymienić obecną i dawne stolice Polski;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         dostrzega niektóre  istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku; nie zawsze rozumie istotę zjawisk przyrodniczych, prowadzi proste obserwacje pod kierunkiem nauczyciela;
·         ma bardzo mało wiadomości o roślinach i zwierzętach;
·         wie, że należy dbać o przyrodę, ale nie zawsze rozumie znaczenie przyrody dla człowieka.
·         Zna symbole narodowe i stara się okazywać im należyty szacunek;
Niedostateczny ( 1 ) :
·         nie potrafi dostrzec istotnych zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku; ma problemy z rozumieniem istoty zjawisk przyrodniczych                                 i prowadzeniem bardzo prostych obserwacji pod kierunkiem nauczyciela;
·         nie opanował podstawowych wiadomości o roślinach i zwierzętach,
·         jego działania świadczą o niskim poziomie rozumienia potrzeby dbania o przyrodę;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
·         stara się okazywać należyty szacunek symbolom narodowym;.
 
EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE
 Celujący ( 6 ) :
·         wykazuje się dużymi uzdolnieniami plastyczno-technicznymi; powierzone zadania wykonuje bardzo estetycznie; rozpoznaje różne dziedziny sztuki;
·         na podstawie instrukcji, którą samodzielnie czyta i analizuje wykonuje różne prace plastyczno-techniczne;
·         zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy oraz zasad ruchu drogowego.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         ma twórcze podejście do zadań plastyczno-technicznych i wykonuje je estetycznie; rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki;
·         samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią; wycina, majsterkuje, łączy ze sobą różne materiały, eksperymentuje z kolorem;
·         przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy; zna i stosuje zasady ruchu drogowego.
 Dobry ( 4 ) :
·         wypowiada się w różnych technikach plastycznych, stosuje różne środki ekspresji; zna wybrane dziedziny sztuki;
·         potrafi pracować zgodnie z instrukcją, łączy barwy, potrafi majsterkować;
·         zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy, orientuje się w zasadach ruchu drogowego.
 Dostateczny ( 3 ) :
·         w pracach plastyczno-technicznych stosuje ulubione, proste techniki; rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki;
·         pracuje zgodnie z instrukcją po jej objaśnieniu przez nauczyciela, potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby doprowadzić pracę do końca;
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy i stara się je stosować w praktyce; potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         prace plastyczno-techniczne wykonuje według prostych schematów, zdarza się, że estetyka prac budzi zastrzeżenia; nie zawsze właściwie rozpoznaje podstawowe dziedziny sztuki;
·         wykonuje proste prace plastyczno-techniczne pod kierunkiem nauczyciela;
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale nie zawsze ich przestrzega; zna podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         prace plastyczno-techniczne wykonuje niechętnie, bardzo niestarannie, nie potrafi właściwie rozpoznać podstawowe dziedziny sztuki;
·         wykonuje proste prace plastyczno-techniczne tylko pod kierunkiem nauczyciela, nie zawsze kończy rozpoczętą pracę;
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale ich nie przestrzega; mimo częstych przypomnień nie zawsze pamięta o podstawowych zasadach z zakresu ruchu drogowego.
·          
EDUKACJA MUZYCZNA
 Celujący ( 6 ) :
·         chętnie pięknie śpiewa, tańczy, zna kroki wybranych tańców ludowych; gra proste melodie na wybranym instrumencie;
·         odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych
·         twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce;
·         potrafi zapisać i odczytać gamę;
·         rozpoznaje instrumenty muzyczne należące do różnych grup.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         chętnie śpiewa, tańczy, zna kroki wybranego tańca ludowego; gra gamę i proste układy dźwięków  na wybranym instrumencie;  
·         odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych;
·         twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce; 
·         potrafi zapisać i odczytać gamę;
·         rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne należące do różnych grup.
 Dobry ( 4 ) :
·         śpiewa piosenki; gra gamę i pojedyncze dźwięki  na wybranym instrumencie; odtwarza rytmy i akompaniuje na instrumentach perkusyjnych;
·         aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;  
·         wie, że muzykę można zapisać i odczytać;    
·         zna wybrane instrumenty muzyczne.
 Dostateczny ( 3 ) :
·         śpiewa zespołowo piosenki; gra gamę na wybranym instrumencie; pod kierunkiem nauczyciela odtwarza układy rytmiczne i proste akompaniamenty; 
·         bawi się przy muzyce;  
·         rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne.
 Dopuszczający  ( 2 ) :
·         śpiewa zespołowo kilka poznanych piosenek i gra pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie; odtwarza proste rytmy;  
·          potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce; 
·          zna podstawowe instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         niechętnie śpiewa poznane piosenki, nie zna ich treści; gra pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie i odtwarza proste rytmy tylko z pomocą nauczyciela;
·         ma problemy z rytmicznym poruszaniem się, niechętnie bawi się przy muzyce;
·         nie potrafi podać nazwy instrumentów wykorzystywanych podczas zajęć.
 
WYCHOWANIE I FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA
 Celujący ( 6 ) :
·         jest bardzo wysportowany/a, wszystkie ćwiczenia gimnastyczne wykonuje szybko, precyzyjnie i bezbłędnie;
·         bardzo chętnie uczestniczy w zabawach grupowych, potrafi sam zainicjować ciekawe zajęcia ruchowe; w grach zespołowych stosuje zasady fair-play;
·         rozumie wpływ ruchu , higieny i odżywiania na zdrowie człowieka, propaguje zachowania prozdrowotne wśród kolegów;
·         przestrzega poznanych zasad higieny zdrowotnej.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         jest bardzo sprawny/a fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody, rzuca i chwyta piłkę; bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
·         chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach zespołowych i ćwiczeniach terenowych;   
·         rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka;
·         przestrzega poznanych zasad higieny zdrowotnej.
Dobry ( 4 ) :
·         jest sprawny/a fizycznie, zręcznie i szybko realizuje zadania sportowe, poprawnie wykonuje ćwiczenia z przyborami i bez przyborów;    
·         wykazuje dużą aktywność w wykonywaniu zadań ruchowych, współpracuje                           z partnerem i drużyną;
·         wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka;
·         stara się przestrzegać poznanych zasad higieny zdrowotnej.
 Dostateczny ( 3 ) :
·         sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; dobrze radzi sobie z pokonywaniem torów przeszkód;       
·         chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych;
·         wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka; stara się korzystać z aktywnych form wypoczynku.
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne; 
·         uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, ale szybko się zniechęca i wycofuje                       z zabawy;
·         wie, że należy dbać o zdrowie, ale nie zawsze stosuje się do zasad higieny zdrowotnej.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         nie potrafi poprawnie wykonać nawet podstawowych ćwiczeń gimnastycznych;
·         niechętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych;
·         nie przestrzega poznanych zasad ruchu, higieny i odżywiania wpływających na zdrowie człowieka.
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Celujący ( 6 ) :
·         bardzo sprawnie, samodzielnie obsługuje komputer,
·         biegle obsługuje edytor grafiki i tekstu oraz wyszukuje w Internecie potrzebne materiały,
·         samodzielnie tworzy foldery i wykonuje ćwiczenia.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer;
·         bardzo dobrze obsługuje edytor grafiki i tekstu;
·         potrafi utworzyć folder i samodzielnie wykonać ćwiczenia.
 Dobry ( 4 ) :
·         prawidłowo i zazwyczaj samodzielnie obsługuje komputer;
·         sprawnie posługuje się edytorem grafiki i tekstu;
·         wykonuje ćwiczenia.
 Dostateczny ( 3 ) :
·         obsługuje komputer pod kierunkiem nauczyciela;
·         posługuje się edytorem grafiki i tekstu, ale wymaga wsparcia;
·         wykonuje ćwiczenia.
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         wie, jak należy obsługiwać komputer, ale w praktyce potrzebuje wsparcia nauczyciela;
·         potrafi wykonać proste rysunki w programie graficznym i niektóre zadania w edytorze tekstu, ale pod kierunkiem nauczyciela;
·         wykonuje niektóre ćwiczenia.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         nie potrafi obsługiwać komputera, nawet przy dużym wsparciu nauczyciela; 
·         nie potrafi nawet z pomocą wykonać prostych rysunków w programie graficznym, ani zadań w edytorze tekstu;
·         ćwiczenia wykonuje niepoprawnie.
 
KLASA III
 
EDUKACJA POLONISTYCZNA
 Celujący ( 6 )
·         czyta płynnie i wyraziście wszystkie teksty literackie i informacyjne przeznaczone dla dzieci ze zrozumieniem i potrafi je analizować i interpretować;
·         regularnie bogaci zasób słownictwa i struktur składniowych, które wykorzystuje do tworzenia wielozdaniowych , barwnych, ciekawych wypowiedzi; 
·         recytuje wiersze i prozę;
·         samodzielnie tworzy i bezbłędnie zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki oraz twórcze opisy i opowiadania; 
·         dostrzega i zawsze trafnie wskazuje związki przyczynowo-skutkowe, wyciąga wnioski i prezentuje własne zdanie;
·         zawsze przestrzega zasad kaligrafii, bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu, wykorzystując poznane zasady pisowni i interpunkcji;
·         twórczo uczestniczy w zabawach parateatralnych;
·         zna materiał gramatyczny wykraczający poza podstawę programową;
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         tworzy barwną, wielozdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym, gramatycznym i ortograficznym; używa bogatego słownictwa;
·         pisze kształtnie, estetycznie, zachowując prawidłowe proporcje i łączenie liter, bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu;
·         samodzielnie redaguje opis, życzenia, list, ogłoszenie i zaproszenie;
·         czyta biegle, wyraziście, ze zrozumieniem wszystkie teksty literackie i informacyjne przeznaczone dla dzieci ze zrozumieniem i potrafi je analizować;
·         twórczo realizuje elementy parateatralne;
·         zna materiał gramatyczny przewidziany podstawą programową;
Dobry ( 4 ):
·         tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe;
·         poprawnie pisze i łączy litery; zachowuje poprawność ortograficzną przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu  oraz w pracach samodzielnych;
·         samodzielnie układa i pisze zdania; na podstawie zgromadzonego słownictwa redaguje opis, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie, list i proste opowiadanie;
·         czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście;
·          wciela się w role w zabawach parateatralnych;
·         odtwarza różne teksty z pamięci.
·         rozpoznaje poznane części mowy;
 Dostateczny ( 3 ) :
·         wypowiada się w formie kilku logicznych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym; dostrzega związki przyczynowo-skutkowe; systematycznie bogaci słownictwo;
·         poprawnie odtwarza kształt liter; popełnia tylko nieliczne błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu; potrafi z niewielką pomocą układać i zapisywać zdania oraz zredagować życzenia, list, zaproszenie, ogłoszenie, opis i krótkie opowiadanie;
·         czyta poprawnie, płynnie i ze zrozumieniem; wyszukuje wskazane fragmenty tekstu;
·          recytuje wiersze z pamięci.
·         uczestniczy w zabawach parateatralnych;
·         rozpoznaje z pomocą poznane części mowy;
Dopuszczający ( 2 ) :
·         wypowiada się, odpowiadając na pytania krótkimi, prostymi zdaniami, ma ubogie słownictwo;
·         ma jeszcze problemy z ustalaniem związków przyczynowo-skutkowych, wymaga pomocy nauczyciela;
·         poprawnie odtwarza kształt większości liter; popełnia błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu, bezbłędnie pisze często używane wyrazy, potrafi  podpisać  ilustrację; włącza się w zbiorowe redagowanie form użytkowych;
·         czyta poprawnie krótkie teksty po uprzednim przygotowaniu, w nowych popełnia liczne błędy, radzi sobie z ich zrozumieniem.;
·         odtwarza z pamięci  krótkie wiersze.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         wypowiada się niechętnie, tylko pojedynczymi wyrazami lub bardzo prostymi zdaniami; nawet z pomocą nauczyciela ma problem w dostrzeganiu związków przyczynowo-skutkowych;
·         pisze niekształtnie i mało czytelnie; nie potrafi przepisać poprawnie zdań; popełnia błędy nawet w prostych wyrazach;
·         czyta poprawnie tylko bardzo proste zdania, zwykle głoskami lub sylabami z syntezą, ma problem z odczytaniem dłuższych wyrazów, nie zawsze rozumie czytany tekst;
·         nie odtwarza z pamięci krótkich wierszy.
·         niechętnie uczestniczy w zabawach parateatralnych i zazwyczaj jest biernym uczestnikiem;
 
 
 EDUKACJA MATEMATYCZNA
Celujący ( 6 ) :
·         biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; biegle oblicza sumy i różnice w zakresie 1000 z uwzględnieniem działań z okienkami;
·         biegle mnoży i dzieli w zakresie 100;
·         Zna, zapisuje i porównuje liczby do 1000000;
·         stosuje algorytmy niektórych działań pisemnych;
·         samodzielnie rozwiązuje, układa i przekształca zadania tekstowe złożone o dużym stopniu trudności, w tym także nietypowe;
·         doskonale orientuje się w przestrzeni i na płaszczyźnie, bezbłędnie wskazuje i nazywa kierunki; sprawnie klasyfikuje obiekty;
·         oblicza obwody figur geometrycznych;
·         sprawnie rysuje odcinki, łamane, również w powiększeniu lub pomniejszeniu, bezbłędnie dorysowuje drugą połowę figur symetrycznych;
·         bardzo sprawnie wykorzystuje w praktyce zdobyte umiejętności i wiadomości praktyczne;
·         twórczo stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych, nietypowych sytuacjach.
 
 Bardzo dobry ( 5 )
·         biegle oblicza sumy i różnice w zakresie 100, a sprawnie w zakresie 1000; oblicza działania z okienkami;
·         Zna, zapisuje i porównuje liczby do 100000;
·          bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 100;
·         samodzielnie analizuje, rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią złożone                o znacznym stopniu trudności;
·         sprawnie orientuje się w przestrzeni i na płaszczyźnie, bezbłędnie wskazuje i nazywa kierunki; szybko klasyfikuje obiekty;
·         oblicza obwody figur geometrycznych, rysuje odcinki, łamane, również w powiększeniu lub pomniejszeniu, bezbłędnie dorysowuje drugą połowę figur symetrycznych;
·         bardzo sprawnie wykorzystuje zdobyte umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 
Dobry ( 4 ) :
·         biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100 i 1000, oblicza działania z okienkami;
·         sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100;
·         Zna, zapisuje i porównuje liczby do 10000;
·         samodzielnie analizuje, rozwiązuje i układa zadania z treścią o różnym stopniu trudności, także na porównywanie różnicowe i ilorazowe;
·         sprawnie orientuje się w przestrzeni i na płaszczyźnie, bezbłędnie wskazuje i nazywa kierunki; potrafi sklasyfikować obiekty;
·         oblicza obwody kwadratów, prostokątów i trójkątów, rysuje odcinki, łamane, również w powiększeniu lub pomniejszeniu, dorysowuje drugą połowę figur symetrycznych;
·         posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami praktycznymi.
 
Dostateczny ( 3 ) :
·         sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; oblicza sumy i różnice w zakresie 100; z pomocą oblicza działania z okienkami;
·         zna zapis liczb do 1000 porównuje je i radzi sobie z obliczaniem prostych sum i różnic;
·         popełnia drobne pomyłki w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 100;
·         samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe, także na porównywanie różnicowe i ilorazowe;
·         z pomocą oblicza obwody kwadratów, prostokątów i trójkątów, rysuje odcinki;
·         potrafi po naprowadzeniu posługiwać się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami praktycznymi. 
 
Dopuszczający ( 2 ) :
·         poprawnie dodaje i odejmuje  w zakresie 20, w tym z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100;
·         mnoży i dzieli w zakresie 30, wolno i na konkretach radzi sobie z obliczeniami do 100;
·         zna zapis liczb do 1000 radzi sobie z ich porównywaniem oraz z obliczaniem setkami prostych sum i różnic;
·         rozwiązuje proste zadania tekstowe;
·         rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, czasem ma trudności w rysowaniu ich w powiększeniu lub pomniejszeniu;
·         potrafi posługiwać się niektórymi zdobytymi wiadomościami w                           sytuacjach praktycznych.
 Niedostateczny ( 1 ) :
·         dodaje i odejmuje w zakresie 20 i dziesiątkami  w zakresie 100, ale popełnia liczne błędy i musi posiłkować się konkretami;
·         wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem, ale obliczeń tych dokonuje na konkretach;
·         rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela;
·         zdobył niektóre wiadomości, ale nie potrafi ich zastosować w sytuacjach praktycznych.
 
EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA:
Celujący ( 6 ) :
·         bardzo aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata; samodzielnie prowadzi obserwacje i doświadczenia oraz wyciąga wnioski;
·          zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych; wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia;
·         biegle rozpoznaje i nazywa typowe krajobrazy Polski;
·         potrafi korzystać z mapy, jako źródła informacji;
·         posiada bardzo obszerną wiedzę o roślinach i zwierzętach ( wykraczającą poza gatunki omawiane na zajęciach);
·         rozumie zależności między światem roślinnym i zwierzęcym, a także przyrodą nieożywioną w omawianych ekosystemach (las, park, pole uprawne, sad, ogród, łąka, zbiorniki wodne);
·         jest świadomy potrzeby ochrony środowiska, wie jakie działania praktyczne temu służą;
·         zna i zawsze szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
·          bezbłędnie wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej;
·          zawsze pamięta o najważniejszych wydarzeniach historycznych;
·          zna i ceni wartość pracy ludzi;
·         bierze udział w konkursach przyrodniczych np. „ Człowiek a środowisko”.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia, wyciąga wnioski;
·         zna zagrożenia ze strony  zjawisk przyrodniczych, wie, jak należy się zachować w sytuacjach takich zagrożeń;
·         ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach oraz ekosystemach, w których żyją;
·         rozpoznaje i nazywa typowe krajobrazy Polski;
·         zna oznaczenia na mapie i potrafi się nią posługiwać;
·         rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem, a tym samym rozumie potrzebę ochrony środowiska i wie;
·         zna, szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
·         wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej;
·         zna najważniejsze wydarzeniach historycznych;
·         zna i ceni wartość pracy ludzi;
Dobry ( 4 ) :
·         interesuje się środowiskiem przyrodniczym, ukierunkowany prowadzi obserwacje, podejmuje próby wnioskowania; zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych;
·         ma wiedzę na temat wybranych roślin i zwierząt;
·         rozpoznaje i nazywa typowe krajobrazy Polski;
·         potrafi na mapie Polski wskazać główne miasta, góry i rzeki;
·         zna zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem; rozumie potrzebę dbania o przyrodę;
·         zna, szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
·         posiada niektóre wiadomości o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej;
·         zna i ceni wartość pracy ludzi;
 Dostateczny ( 3 ) :
·         wie, w jaki sposób można poznawać przyrodę, ukierunkowany prowadzi proste obserwacje, dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu, wymienia cechy pór roku; podaje przykłady zagrożeń przyrodniczych;
·         zna wybrane rośliny i zwierzęta;
·         z niewielką pomocą potrafi na mapie Polski wskazać główne miasta, rzeki;
·         wie, że istnieją wzajemne zależności między człowiekiem a przyrodą; orientuje się                   w skutkach niewłaściwych działań człowieka;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
·         wymienia z pomocą niektóre wiadomości o swojej ojczyźnie i UE;
·         rozumie znaczenie pracy ludzi i stara się odnosić się do niej z szacunkiem;
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         dostrzega niektóre  istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku; nie zawsze rozumie istotę zjawisk przyrodniczych, prowadzi proste obserwacje pod kierunkiem nauczyciela;
·         ma bardzo mało wiadomości o roślinach i zwierzętach oraz ekosystemach, w których żyją;
·         tylko z  pomocą potrafi na mapie Polski wskazać Warszawę i Kraków oraz Wisłę;
·         wie, że należy dbać o przyrodę, ale nie zawsze rozumie znaczenie przyrody dla człowieka;
·         okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
·         potrafi z pomocą wymienić wybrane informacje o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej;
·         dostrzega wartość pracy ludzi i wie, że należy ją szanować;
Niedostateczny ( 1 ) :
·         nie potrafi dostrzec istotnych zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku; ma problemy z rozumieniem istoty zjawisk przyrodniczych                                 i prowadzeniem bardzo prostych obserwacji pod kierunkiem nauczyciela;
·         nie opanował podstawowych wiadomości o roślinach i zwierzętach;
·         nie odróżnia poznawanych ekosystemów;
·         ma kłopoty ze znalezieniem na mapie znanych miast i rzek;
·         jego działania świadczą o niskim poziomie rozumienia potrzeby dbania o przyrodę;
·         stara się okazywać należyty szacunek symbolom narodowym;
·         ma problem nawet z pomocą wymienić wybrane informacje o swojej ojczyźnie;
·         nie dostrzega wartość pracy ludzi;
 
 
EDUKACJA PLASTYCZNA
 Celujący ( 6 ) :
·         wykazuje się dużymi uzdolnieniami plastycznymi; rozpoznaje różne dziedziny sztuki;
·         powierzone zadania wykonuje bardzo estetycznie; zawsze trafnie dobiera materiały, narzędzia i techniki plastyczne; ciekawie i oryginalnie komponuje na płaszczyźnie i w przestrzeni;
·         zawsze twórczo i estetycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne, wykonuje proste rekwizyty;
·         bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane dzieła polskich i europejskich sztuk plastycznych, filmu i fotografii, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej;
·         zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         ma twórcze podejście do zadań plastycznych i wykonuje je estetycznie; rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki;
·         łączy ze sobą różne materiały, eksperymentuje z kolorem;
·         nazywa poznane dzieła polskich i europejskich sztuk plastycznych, filmu i fotografii, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej;
·         przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
 
 Dobry ( 4 ) :
·         wypowiada się w różnych technikach plastycznych, stosuje różne środki ekspresji; zna wybrane dziedziny sztuki;
·         potrafi pracować zgodnie z instrukcją, łączy barwy;
·         najczęściej rozpoznaje poznane dzieła polskich sztuk plastycznych, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej;
·         zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy.
 Dostateczny ( 3 ) :
·         w pracach plastycznych stosuje ulubione, proste techniki i często schematyczne podejście do tematu; rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki;
·         pod kierunkiem nauczyciela próbuje rozpoznawać i nazywać wybrane z poznanych dzieł polskich sztuk plastycznych, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej; 
·         potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby doprowadzić pracę do końca;
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i stara się je stosować w praktyce.
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         prace plastyczne wykonuje tylko według prostych schematów, zdarza się, że estetyka prac budzi zastrzeżenia; nie zawsze właściwie rozpoznaje podstawowe dziedziny sztuki;
·         wykonuje proste prace plastyczno-techniczne pod kierunkiem nauczyciela;
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy, ale nie zawsze ich przestrzega.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         prace plastyczne wykonuje niechętnie, bardzo niestarannie, nie potrafi właściwie rozpoznać podstawnych dziedzin sztuki;
·          nie zawsze kończy rozpoczętą pracę i zapomina o potrzebnych materiałach do jej wykonania ;
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy, ale ich nie przestrzega.
 
ZAJĘCIA TECHNICZNE
 Celujący ( 6 ) :
·         wykazuje się dużymi uzdolnieniami technicznymi;
·         doskonale rozumie znaczenie urządzeń elektrotechnicznych dla człowieka;
·         zna i zawsze samodzielnie podaje sposoby wykorzystania sił przyrody dawniej i dziś;
·         bezbłędnie rozpoznaje różne rodzaje maszyn i urządzeń transportowych i informatycznych;
·         doskonale orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku; 
·         często przedstawia własne pomysły rozwiązań prac papierowych i z tworzyw sztucznych;
·         na podstawie instrukcji, którą samodzielnie czyta i analizuje oraz schematów rysunkowych wykonuje różne prace plastyczno-techniczne i techniczne;
·         samodzielnie planuje pracę, właściwie dobiera materiały i narzędzia;
·         zawsze dba o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;
·          doskonale zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;
·         doskonale zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać; zna i potrafi zastosować w praktyce zasady zachowań w sytuacji wypadku.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         ma twórcze podejście do zadań plastyczno-technicznych i wykonuje je estetycznie;
·         samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią; wycina, majsterkuje, łączy ze sobą różne materiały;
·         rozumie znaczenie urządzeń elektrotechnicznych dla człowieka;
·         rozpoznaje różne rodzaje maszyn i urządzeń transportowych i informatycznych;
·         przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy; zna i stosuje zasady ruchu drogowego;
·         doskonale zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać;.
 Dobry ( 4 ) :
·         potrafi majsterkować, wycinać i łączyć różne materiały podczas wykonywania pracy technicznej; właściwie dobiera materiały i narzędzia; dba o porządek na miejscu pracy i estetykę wytworu.
·          po drobnych wskazówkach potrafi pracować zgodnie z instrukcją:
·         rozumie i potrafi uzasadnić rolę i znaczenie urządzeń elektrotechnicznych dla człowieka;
·         zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy, orientuje się w zasadach ruchu drogowego.
·         zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać.
 Dostateczny ( 3 ) :
·         rzadko stosuje własne pomysły rozwiązań prostych prac papierowych i z tworzyw sztucznych;  właściwie dobiera materiały i narzędzia;
·         stara się dbać o porządek na miejscu pracy;
·         pracuje zgodnie z instrukcją po jej objaśnieniu przez nauczyciela, potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby doprowadzić pracę do końca;
·         z pomocą podaje przykłady znaczenia urządzeń elektrotechnicznych dla człowieka;
·         zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać;
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy i stara się je stosować w praktyce; potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         wykonuje proste prace techniczne pod kierunkiem nauczyciela i zdarza się, że estetyka prac budzi zastrzeżenia;
·         zazwyczaj właściwie dobiera materiały i narzędzia;
·         ma problemy z porządkiem na miejscu pracy;
·         zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać;
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale nie zawsze ich przestrzega; zna podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         prace techniczne wykonuje niechętnie i tylko pod kierunkiem nauczyciela, bardzo niestarannie, nie potrafi właściwie dobrać materiałów i narzędzi;
·         nie zawsze kończy rozpoczętą pracę;
·         zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać;
·         zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale ich nie przestrzega; mimo częstych przypomnień nie zawsze pamięta o podstawowych zasadach z zakresu ruchu drogowego.
 
EDUKACJA MUZYCZNA
 Celujący ( 6 ) :
·         chętnie, pięknie śpiewa z pamięci wszystkie poznane piosenki oraz hymn państwowy, tańczy, zna kroki wybranych tańców ludowych; gra proste melodie na wybranym instrumencie;
·         odczytuje bezbłędnie znaki notacji muzycznej; potrafi zapisać i odczytać gamę;
·         bezbłędnie rozpoznaje podstawowe elementy muzyki;
·         odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych;
·         twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce;
·         rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas, tenor, alt) i instrumenty muzyczne należące do różnych grup.
·         aktywnie słucha muzyki, określa jej charakter i nastrój;
·         zawsze kulturalnie uczestniczy w koncertach i przyjmuje właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego; 
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         chętnie śpiewa poznane piosenki, tańczy, zna kroki wybranego tańca ludowego; gra gamę i proste układy dźwięków  na wybranym instrumencie;  
·         odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych;
·         twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce; 
·         odczytuje bezbłędnie znaki notacji muzycznej; potrafi zapisać i odczytać gamę;
·         rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne należące do różnych grup i głosy ludzkie (sopran, bas);
·          aktywnie słucha muzyki, określa jej charakter i nastrój;
·         zawsze kulturalnie uczestniczy w koncertach i przyjmuje właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego; 
 Dobry ( 4 ) :
·         śpiewa poznane piosenki; gra gamę i pojedyncze dźwięki  na wybranym instrumencie; odtwarza rytmy i akompaniuje na instrumentach perkusyjnych;
·         aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;  
·         potrafi zapisać i odczytać gamę;    
·         zna głosy ludzkie (sopran, bas) i wybrane instrumenty muzyczne;
·         zawsze kulturalnie uczestniczy w koncertach i przyjmuje właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego; 
 Dostateczny ( 3 ) :
·         śpiewa tylko niektóre piosenki solo, a pozostałe zespołowo; gra gamę na wybranym instrumencie;
·         pod kierunkiem nauczyciela odtwarza układy rytmiczne i proste akompaniamenty; 
·         bawi się przy muzyce;  
·         wie, że muzykę można zapisać i odczytać
·         rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne;
·         przyjmuje właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego; 
 Dopuszczający  ( 2 ) :
·         śpiewa zespołowo kilka poznanych piosenek i gra pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie;
·         odtwarza z pomocą proste rytmy;  
·         potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce; 
·         zna podstawowe instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć;
·         przyjmuje właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         niechętnie śpiewa poznane piosenki, nie zna ich słów; gra pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie i odtwarza proste rytmy tylko z pomocą nauczyciela;
·         ma problemy z rytmicznym poruszaniem się, niechętnie bawi się przy muzyce;
·         nie potrafi podać nazwy instrumentów wykorzystywanych podczas zajęć.
 
WYCHOWANIE I FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA
 Celujący ( 6 ) :
·         jest bardzo wysportowany, sprawnie realizuje ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego;  zawsze wykazuje doskonałą zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych (biegach, skokach, przeskokach, rzutach, chwytach, kozłowaniu piłki i innych);  bezbłędnie przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, koordynuje ruchy własnego ciała; zawsze sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, przeskakuje jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami; wszystkie ćwiczenia wykonuje szybko, precyzyjnie i bezbłędnie;
·         bardzo chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach grupowych i grach zespołowych,;  potrafi sam zainicjować ciekawe zajęcia ruchowe;
·         zawsze wzorowo przestrzega reguł, podporządkowuje się decyzjom sędziego; zawsze w pełni stosuje zasady zdrowej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania;
·         zawsze sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku; 
·         rozumie wpływ ruchu , higieny i odżywiania na zdrowie człowieka, propaguje zachowania prozdrowotne wśród kolegów;
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         jest bardzo sprawny fizycznie, zwinnie i szybko biega, skacze, pokonuje przeszkody, rzuca i chwyta piłkę; bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, przyjmując właściwe pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń;
·         chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach zespołowych i ćwiczeniach terenowych;   
·         rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka;
·         przestrzega poznanych zasad higieny zdrowotnej;
·         zawsze przestrzega reguł, stosuje zasady zdrowej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania;
Dobry ( 4 ) :
·         jest sprawny fizycznie, zręcznie i szybko realizuje zadania sportowe, poprawnie wykonuje ćwiczenia z przyborami i bez przyborów;    
·         wykazuje dużą aktywność w wykonywaniu zadań ruchowych, współpracuje                           z partnerem i drużyną;
·         stara się przestrzegać reguł, zasad zdrowej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania;
·         wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka;
·         stara się przestrzegać poznanych zasad higieny zdrowotnej.
 Dostateczny ( 3 ) :
·         sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; dobrze radzi sobie z pokonywaniem torów przeszkód;       
·         chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i grach zespołowych;
·         stara się przestrzegać zasad fair-play
·         wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka; stara się korzystać z aktywnych form wypoczynku.
·         stara się przestrzegać poznanych zasad higieny zdrowotnej.
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne; 
·         uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, ale szybko się zniechęca i wycofuje                       z zabawy;
·         ma problemy z  przestrzeganiem zasad fair-play
·         wie, że należy dbać o zdrowie, ale nie zawsze stosuje się do zasad higieny zdrowotnej.
Niedostateczny ( 1 ) :
·         nie wykonuje nawet podstawowych ćwiczeń gimnastycznych;
·         niechętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych;
·         nie stosuje się do poznanych zasad ruchu, higieny i odżywiania wpływających na zdrowie człowieka;
·         nie przestrzega poznanych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych oraz zasady fair play;
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Celujący ( 6 ) :
·         biegle obsługuje komputer;
·         samodzielnie i sprawnie posługuje się wybranymi programami (edytor grafiki i tekstu) oraz grami edukacyjnymi; 
·         sprawnie wyszukuje w Internecie potrzebne materiały;
·         zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
·         zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i stosuje zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.
Bardzo dobry ( 5 ) :
·         sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer;
·         bardzo dobrze obsługuje edytor grafiki i tekstu;
·         potrafi utworzyć folder i samodzielnie wykonać ćwiczenia;
·         wyszukuje w Internecie potrzebne materiały;
·         zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
·         przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem.
 Dobry ( 4 ) :
·         prawidłowo i zazwyczaj samodzielnie obsługuje komputer;
·         sprawnie posługuje się edytorem grafiki i tekstu;
·         radzi sobie z wyszukiwaniem informacji na stronach internetowych;
·         podaje przykłady zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
·         stosuje się do zasad bezpiecznej pracy z komputerem.
 Dostateczny ( 3 ) :
·         obsługuje komputer pod kierunkiem nauczyciela;
·         posługuje się edytorem grafiki i tekstu, ale wymaga wsparcia;
·         wykonuje ćwiczenia.
·         z nieznaczną pomocą podaje przykłady zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
·         stara się przestrzegać zasad bezpiecznej pracy z komputerem
 Dopuszczający ( 2 ) :
·         wie, jak należy obsługiwać komputer, ale w praktyce potrzebuje wsparcia nauczyciela;
·         potrafi wykonać proste rysunki w programie graficznym i niektóre zadania w edytorze tekstu, ale pod kierunkiem nauczyciela;
·         wykonuje niektóre ćwiczenia.
·         z pomocą podaje przykłady zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i Internetu;
·         stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
Niedostateczny ( 1 ) :
·         ma kłopoty z obsługą komputera, nawet przy dużym wsparciu nauczyciela; 
·         nie potrafi nawet z pomocą wykonać prostych rysunków w programie graficznym, ani zadań w edytorze tekstu;
·         ćwiczenia wykonuje niepoprawnie;
·         nie rozumie zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
·         nie zawsze stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem.
32. Poprawa oceny jest możliwa wg następujących warunków:
- w przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do
   jednorazowej jej poprawy.
- uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie uzgodnionym z nauczycielem.                               - poprawa nie dotyczy innych ocen.                                                                                                                                   
33. Pod koniec I etapu edukacji przeprowadza się test kompetencji dla klasy III szkoły podstawowej.
34. Wyniki testu w formie pisemnej są przekazane rodzicom, a kopia umieszczona w segregatorze diagnozowania pracy szkoły.
35. Po zakończeniu każdej klasy na I etapie edukacyjnym uczeń może być wyróżniony nagrodą książkową lub dyplomem.
36. Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji raz w roku. Informacje  do ewaluacji zbierane będą poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego