Bezpieczna Szkoła- konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Bezpieczna Szkoła- konkurs

Informacje dla Rodziców
                                                                                    Stara Wieś ,13.04.2016r.
 
 
 
 
                                               Jury    Konkursu
                                          „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny uczeń"
                                         Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222                                                                 02-326 Warszawa
 
 
Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych
 
           
            Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 15.09.2015r. do 15.04.2016r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń
w sposób następujący:
 
Zadanie 1.
Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.
 
Wykonanie:
Liczba uczniów w szkole   119  Liczba klas  7
Liczba przeprowadzonych debat  3, liczba uczestników debat 119
Przesłano do jury 10 testów.
Ocena wartości debat, przykłady omówionych problemów, ew. wnioski
   
 
 
 
Realizacja tego zadania podzielona była na kilka etapów.
     W październiku 2015r. na zajęciach tematykę zadania omawiali uczniowie klas I , podczas przygotowań do „Pasowania na ucznia”. Podsumowaniem ich pracy z wychowawczyniami mgr B. Kóską
 i mgr D. Markiel był piękny występ przed rodzicami, który pokazał ich wiedzę o Ojczyźnie. Po „Ślubowaniu” pierwszoklasiści napisali test przygotowany przez mgr B. Borak. Nagrodą był słodki upominek.
     Drugi etap realizacji zadania koordynowany przez mgr A. Zawronek i mgr B. Borak miał miejsce w listopadzie przed Świętem Niepodległości i obejmował poznawanie historii Polski oraz jej dróg do niepodległości. W klasach IV-VI odbyły się na ten temat lekcje z języka polskiego i historii, a klasy I-III dodatkowo wykonały prace plastyczne poświęcone symbolom narodowym ( klasy I- flagi Polski, klasa II bibułkowe biało-czerwone kotyliony, klasa III wydzierankowe godło Polski). Zwieńczeniem tego etapu była  uroczysta msza święta w naszym zabytkowym kościółku z udziałem władz gminnych i powiatowych 08.11.2015, na której zostały przekazane naszemu muzeum parafialnemu sztandary Powstań Śląskich. A później odbyła się również wieczornica z okazji Święta Niepodległości z przepięknym programem artystycznym w wykonaniu uczniów i ich rodziców. Był to wspaniały moment kształtowania uczuć i postaw patriotycznych.
     Kolejny etap miał miejsce w marcu 2016r. Spotkanie klas IV-VI odbyło się 3 marca. Miało ono formę debaty na temat Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Nauczycielem prowadzącym była mgr A. Zawronek. W pierwszej części spotkania uczniowie rozwiązywali quiz o naszym kraju i musieli wykazać się wiedzą na temat historii Polski i podstawowych zagadnień związanych z prawem polskim. Następnie odbył się test sprawdzający w każdejz klas oraz konkurs plastyczny pt. „Dlaczego warto mieszkać w Polsce?”. Następnego dnia
(4 marca) odbyło się spotkanie klas II-III poprowadzone przez mgr B. Borak. W omawianą tematykę wprowadziła dzieci prezentacja dotyczące naszego państwa, przynależności narodowej, położenia Polski w Europie, symboli narodowych itp. Uczniowie dowiedzieli się co to jest państwo i kto sprawuje najwyższą władzę w państwie polskim. Poznali pracę Parlamentu, Sejmu i Senatu. Na przedstawionych slajdach zobaczyli salę obrad Sejmu i Senatu. O pracy posłów opowiedziała dzieciom przedstawicielka na Sejm Dzieci i Młodzieży Helena Borak, która brała udział w jego obradach w Warszawie w 2011 r. Następnie uczniowie pracowali w grupach nad plakatami utrwalającymi pojęcia państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”  z  wykorzystaniem słowników, encyklopedii i Internetu oraz plastycznych środków wyrazu, rozwiązywali krzyżówki. Dyskutowali również na temat „Dlaczego warto mieszkać w Polsce?”, opowiadając się na „tak” lub „nie” i przekonując się różnymi argumentami do zmiany stanowiska. Uczyli się w ten sposób kulturalnej
i konstruktywnej dyskusji.  Na zakończenie spotkania odbył się test sprawdzający wiedzę w każdej z klas.
Podsumowanie całego etapu miało miejsce na apelu szkolnym. Pani dyrektor G. Lisewska wręczyła nagrody dla zwycięzców konkursów.
Efekty
-debata pobudziła uczniów do dyskusji.
-poszerzyła wiedzę z  zakresu omawianej tematyki.
-zainteresowała zagadnieniem prawa i jego funkcjonowaniem
-zachęciła do korzystania  z różnych źródeł wiedzy.
Wnioski
-warto kontynuować zajęcia o tej tematyce
- debata jest skuteczną formą przekazu.
Zarówno klasy starsze jak i młodsze wykazały się dużym zaangażowaniem w zrozumieniu tych trudnych pojęć .Pomocne w tym były debaty , zadania, ćwiczenia konkursy, uroczystości przygotowane przez naszych nauczyciel .Poprzez realizacje zadania uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi wiedzą co to znaczy być obywatelem państwa, żyć w społeczeństwie, co to znaczy przestrzegać prawa oraz jakie prawa i obowiązki mają Polacy


Zadanie 2.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy
w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych  przez szkoły do jury konkursu.
 
Wykonanie.
Liczba uczestników konkursu Co powinno się zmienić …?  Przesłano do jury 10 prac/tak/. Ocena efektów zadania. 2. Wnioski, spostrzeżenia.
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI
„CO POWINNO SIĘ ZMIENIĆ W TWOJEJ SZKOLE, RODZINIE, OTOCZENIU,                         BY POPRAWIĆ RELACJE MIĘDZY LUDŹMI
REGULAMIN KONKURSU
Organizator;
Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi
Cel
Celem Szkolnego Konkursu Plastyczno-literackiego „CO POWINNO SIĘ ZMIENIĆ W TWOJEJ SZKOLE, RODZINIE, OTOCZENIU, BY POPRAWIĆ RELACJE MIĘDZY LUDŹMI” są przemyślenia na temat, jakie powinny być relacje między ludźmi w kategoriach: nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, by wszyscy czuli się szczęśliwi, co w tej kategorii jest dobre, a co powinno się zmienić na lepsze.
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i integracyjny /adresowany jest również do osób niepełnosprawnych/.
Tematyka i technika prac.
Tematyka prac powinna być związana z jak najszerzej rozumianymi pozytywnymi relacjami międzyludzkimi w różnych środowiskach bliskich dziecku: szkoła, rodzina, środowisko rówieśnicze. Organizatorzy nie narzucają, jak i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych, a także rodzajów i gatunków literackich, pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą. 
Prace dostarczone na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu.
 
Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Starej Wsi bez względu na wiek.
UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY AUTORA PRACY NA JEJ PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ ORAZ WYKORZYSTANIE W DOWOLNY SPOSÓB PRZEZ ORGANIZATORÓW KONKURSU.
Przebieg Konkursu.
Listopad 2015r. Ogłoszenie konkursu
Listopad-Grudzień 2015r. Przyjmowanie i rejestracja prac konkursowych
Styczeń 2016r. Sporządzenie galerii prac konkursowych, ocena prac przez jury  i oficjalne ogłoszenie wyników konkursu
Ocena prac i nagrody.
Prace konkursowe ocenia jury powołane prze organizatorów, w skład którego wchodzą przedstawiciele nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego.
Ocena prac przebiega w następujących kategoriach z podziałem na rodzaj prac: plastyczne
i literackie:
I kategoria: uczniowie klas I-III
II kategoria: uczniowie klas IV-VI
Jury przyzna: nagrody za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych i
w podziale na rodzaj prac konkursowych. 
Rodzaje nagród – dyplomy, książki, przybory szkolne, inne nagrody.
Uwagi końcowe.O wynikach konkursu uczestnicy  poinformowani zostaną na apelu szkolnym.
WIELKĄ PROŚBĘ kierują organizatorzy do autorów prac o czytelne podpisywanie prac
z podaniem imienia i nazwiska autora wraz z jego wiekiem, a także tytułu pracy.
 
ZAPRASZAMY
 
  
 
Efekty
-uczniowie stwierdzili że warto podejmować wspólne działania dla poprawienia relacji 
z rodziną , kolegami, sąsiadami -co daje poczucie bezpieczeństwa.
Wnioski
-Temat podjęty w zadaniu okazał sie ważny, dlatego trzeba do niego powracać i wdrażać pomysły w praktyce szkolnej.
 
Wszyscy uczniowie naszej szkoły  starali się w swoich pracach pokazać , że w dobrych relacjach między ludźmi ważne są zagadnienia: miłość, przyjaźń, koleżeństwo,
 pomoc ,wspólne spędzanie wolnego czasu, wzajemny szacunek, tolerancja wobec drugiego człowieka, rozmowa
 
Zadanie 3.
Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.
 
Wykonanie.
Liczba spotkań  2  W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele  Policji, Straży Pożarnej
Liczba uczestników spotkań(łącznie) w tym: 
uczniowie wszystkich klas 119 osób ( ewakuacja szkoły)
klasy pierwsze 28 uczniów( spotkanie z policjantem)
 
We wrześniu uczniowie  klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu
 z policjantem .   Prelekcję z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów klas pierwszych przeprowadził  Dzielnicowy Komendy w Kobiernicach pan Maciej Matusik
 Uczniowie    dowiedzieli się  dlaczego warto  stosować elementy odblaskowe, , jak bezpiecznie podróżować w samochodzie. Omówione zostały również zasady bezpiecznego poruszania się i przechodzenia przez ulicę. Poruszono również temat jak należy zachować się wobec osób nieznajomych , które nie zawsze mogą mieć dobre intencje. Większość
z omawianych zagadnień była dzieciom znana, co powinno świadczyć o umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Niemniej przekazywanie informacji w tym zakresie, zwłaszcza przez policjanta, na pewno pozwoli na utrwalanie bezpiecznych zachowań przez dzieci . Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, zadawali pytania, na które policjant chętnie odpowiadał. Spotkania z przedstawicielami Policji są jednym
z wielu działań realizowanych w ramach Programu Profilaktycznego naszej szkoły. We wrześniu uczniowie całej szkoły wzięli udział w próbnej ewakuacji szkoły ,przy udziale Komendy Głównej straży pożarnej  w Bielsku-Białej. Dzieci wykazały się dużą znajomością zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas ewakuacji.
 
 
 
Efekty
-przypomnienie zasad ruchu drogowego i obowiązujących norm i zasad bezpiecznego postępowania w środowisku szkolnym i domowym.
-uczniowie potrafią się zachować właściwie w warunkach ewakuacji szkoły, co wpływa
w znacznym stopniu na poprawę ich bezpieczeństwa.
 
Wnioski
-cyklicznie powtarzać zajęcia z zakresu bezpieczeństwa.
-zwracać uwagę w każdej sytuacji na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 Uczniowie przypomnieli i utrwalili wiadomości związane z bezpieczeństwem na co dzień. Przez cały rok uczą się zasad ,których przestrzeganie jest konieczne, aby dbać o to ,co jest najcenniejsze- własne życie i życie innych. Wzięli udział w spotkaniach z policjantem oraz wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami podczas ewakuacji szkoły.
Opis spotkań przesłano do jury pocztą: elektroniczną
 
Zadanie 4.
Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną
i dlaczego …” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
 
Wykonanie:
Liczba przeprowadzonych pogadanek 2 Liczba uczestników: uczniowie wszystkich klas 119 Przesłano do jury informację :tak Wnioski, ocena zadania, uwagi.
 
 
W dniach 03.11 oraz 05.11. 2015 r.  odbyły się warsztaty dla uczniów klas I – III oraz IV – VI, prowadzone przez Panią Edytę Sowę, wykładowcę wychowania do życia w rodzinie z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bielsku – Białej.
W klasach I – III oraz IV –VI zostały przeprowadzone pogadanki na temat prawnej ochrony dóbr osobistych człowieka, nietykalności cielesnej. Szczególną uwagę zwrócono na wulgaryzmy, kulturę osobistą, język uczniów, relacje między dziewczynkami a chłopcami. Pogadanki oraz forma realizacji zajęć zostały dostosowane do wieku uczniów.
Zajęcia "Moje ciało to mój zamek" dla uczniów klas I – III były prowadzone w formie zabawowej, a celem ich było rozpoznawanie sytuacji i zachowań naruszających godność i dobra osobiste człowieka.
Zajęcia przebiegały w 3 etapach:
zabawa w zamek, gdzie każdy realizował przypisaną sobie rolę,
rozmowa w kręgu dotycząca tego, co lubi, a czego nie lubi nasze ciało?,
rozmowa kierowa na podstawie wysłuchanej bajki.
 
 
 
Efekty
-uczniowie używają w mniejszym zakresie wulgaryzmów, rozumieją ,że to źle wpływa na ich wizerunek.
-częściej używają słowa ,przepraszam", co zmniejsza poziom agresji fizycznej.
 
Wnioski
-Należy kontynuować działania z zakresu ochrony dóbr osobistych człowieka, nagradzanie pozytywnych zachowań.
 
Uczniowie dowiedzieli się  wielu ciekawych rzeczy na temat praw człowieka , kultury osobistej i nietykalności cielesnej .W wyniku przeprowadzonych działań uczniowie potrafią podać przykłady naruszania dóbr osobistych i nietykalności cielesnej, a jednocześnie rozpoznają przykłady łamania prawa życia człowieka.
Zadanie 5.
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 
Wykonanie:
Liczba konwersatoriów 2 Liczba uczestników 119-uczniowie wszystkich klas .Czy przesłano do jury informację? tak Wnioski, ocena zadania, uwagi.
W ramach realizacji zadania w szkole podjęto następujące przedsięwzięcia:
We wrześniu 2015 r uczniowie klas: IV- VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!” organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania. Zadaniem konkursu było wykonanie komiksu, którego treścią była historia pod tytułem „Dopalacze kradną życie”. Uczniowie klas IV-VI wykonali prace, które zostały przesłane do Warszawy na ogólnopolskie eliminacje konkursu.
 
14.01.2016r odbyło się spotkanie z pedagogiem resocjalizacji, specjalistą od uzależnień – p. Piotrem Rychłym na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed nimi bronić?”  W zajęciach, które miały   formę  warsztatów (z prezentacją multimedialną oraz filmem) brały udział kasy IV- VI-( każda klasa osobno). Celem zajęć było przekazanie uczniom podstawowych informacji o uzależnieniach, sposobach walki z nimi, skutkach i miejscach szukania pomocy. Prowadzący podał sposoby asertywnego zachowania się wobec osób namawiających do stosowania różnego rodzaju używek.
 
Dnia  9 lutego 2016r odbyło się przedstawienie pt. „Sąd nad papierosem” przygotowane przez uczniów klasy V. Inscenizację obejrzeli wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami. Celem programu było ukazanie szkodliwości palenia papierosów, pokazanie skutków zdrowotnych i społecznych. Na ten temat przygotowana została również gazetka ścienna.
 
Klasy I-III biorą udział w programie „Nie pal przy mnie proszę”-   programie        edukacji antytytoniowej pod patronatem sanepidu. Na zajęciach poruszany jest temat zdrowia, co mu szkodzi , co robić gdy zdrowie jest zagrożone.
 
 
Efekty
-prozdrowotne postawy uczniów wskazały zagrożenia wynikające z kontaktu z używkami.
 
Wnioski
-dalsze prowadzenie pogadanek i konserwatoriów związanych z tematem.
 
 
Uczniowie dowiedzieli się o szkodliwym działaniu dopalaczy oraz kształtowano negatywna postawę wobec ich używania. Przekazano informację o uzależnieniach, sposobach walki z nimi skutkach zażywania substancji niedozwolonych oraz miejscach szukania pomocy. Poznano sposoby asertywnego zachowania wobec osób namawiających do stosowania różnego rodzaju używek.
 
Zadanie 6.
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 
Wykonanie:
Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 1 Liczba uczestników: 73 uczniów( klasy starsze)
 
Wnioski, ocena zadania, uwagi:
 
 
Część uczniów miała założone szale swoich ulubionych drużyn. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w dyskusji, prawidłowo precyzowała pojęcia: kibol, blokers, grupa podwórkowa. W dniu 23 marca 2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi odbyły się zajęcia z młodzieżą nt.„Kibole, blokersi ,grupy podwórkowe –co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki „ ?
W zajęciach wzięło udział 73 uczniów naszej szkoły. Każda klasa przygotowała swoją własną przyśpiewkę kibicowską, których odśpiewanie rozluźniło atmosferę  i wprowadziło odpowiedni klimat. Na bramce zawieszona została tablica, na której zapisywaliśmy cechy charakterystyczne dla poszczególnych grup. Uczniowie wypowiadali się bardzo aktywnie
i celnie. Na spotkaniu zostało omówione pojęcie asertywności oraz psychologii tłumu.      Policjant starszy aspirant  Maciej Matusiak dokonał analizy konkretnych przypadków oraz tłumaczył, jakie sankcje karne mogą spotkać winowajców. Policjanci przekazali wskazówki, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia i jak unikać problemów, gdy znajdziemy się przypadkiem w podobnej sytuacji. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze,a zaangażowanie młodzieży w trakcie zajęć było bardzo duże.
 
Efekty
-uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat grup nieformalnych.
- udoskonalili pracę grupową.
-dowiedzieli się, co to jest asertywność
- rozumieją negatywne aspekty w słowie ,,kibol"
- nauczyli sie być,, kibicem "a nie,, kibolem"
 
Wnioski
-należy ćwiczyć i rozwijać umiejętności asertywne uczniów.
-ostrzegać przed zagrożeniem
 
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pozytywnymi i negatywnymi przykładami zachowań kiboli. Dowiedzieli się jak się bronić przed wciąganiem do paczki. Poznali metody walki Policji z chuliganami. Uczniowie wyciągnęli wnioski z dyskusji ,,Czego się dowiedzieli
 i jak tę wiedzę wykorzystają w przyszłości" Cele spotkania zostały osiągnięte .Uczniowie również dowiedzieli się , gdzie mogą szukać pomocy w przypadku zagrożenia .Rozbudzono refleksje na temat właściwego sposobu kibicowania oraz uświadomiono, jakie mogą być sankcje w wyniku popełnienia wykroczenia czy przestępstwa.
Zadanie 7:
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
Wykonanie:
Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 2 Liczba uczestników uczniowie wszystkich klas 119 Czy przesłano do jury informację? tak. Wnioski, ocena zadania, uwagi:
Dnia 15 marca 2016 odbyło sie spotkanie ze znanym sportowcem Sławomirem Brakiem. Mimo wielu obowiązków przyjął zaproszenie Pani dyrektor Genowefy Lisewskiej. Znany tenisista przeprowadził z uczniami wszystkich klas niezwykle interesujące konserwatorium .Sławomir Brak to osoba niezwykle pogodna  i otwarta mimo wielu przeciwności losu. Gość opowiedział uczniom o swoich problemach związanych ze zdrowiem i sukcesach sportowych jakie odniósł mimo niepełnosprawności. Przyszedł na świat  z niepełnosprawnością po mózgowym porażeniu dziecięcym. Do tenisa stołowego trafił dzięki ojcu , który dał  mu paletkę do ręki. Od razu pokochał zabawy przy stole .Rehabilitacja ruchowa ,jaką miał przy okazji uprawiania tej dyscypliny sportu od początku dawała mu niesamowitą radość. Szybko znalazł towarzysza do zabawy, pełnosprawnego kolegę z klasy, z którym przez lata rywalizował na zawodach. Pierwsze mistrzostawa Polski nie były udane .Później historia znowu sie powtórzyła. Pingpongista nie dawał za wygraną. Rok w rok budował swoja formę na treningach. Wystartował w rozgrywkach miejskich ,gdzie uczestniczyli tylko zawodnicy pełnosprawni. Początkowo go lekceważyli. Szybko zmienili zdanie , gdy zaczął z nimi wygrywać. Przyznał ,że było to cudowne uczucie. Wiedzę i doświadczenie chciał przekazać swoim młodszym kolegom , dlatego został trenerem. Pracując z młodzieżą pełnosprawną, uczył się pracy z zawodnikami i spełniał jako trener. Sławomir pokazał uczniom wiele pucharów, które zdobył w turniejach. Stworzył team z Karolina Tokarczuk. Prawdopodobnie takiego integracyjnego duetu  grającego razem w tenisa stołowego w Polsce nie ma. Uwieńczeniem spotkania było pamiątkowe zdjęcie oraz autografy dla każdego ucznia .Z tego spotkania uczniowie wynieśli bardzo wiele. Dowiedzieli się że tenis stołowy jest znakomitą dyscypliną sportu. Ma wiele walorów prozdrowotnych. Dla osób z niepełnosprawnością sport  stwarza możliwość aktywnej i ciekawej rehabilitacji, pozwala spełniać marzenia i likwidować bariery między ludźmi. Sport łączy, uczy, jest znakomitą wizytówką i inspiracją dla innych. Sławomir Brak jest tego przykładem.
 
Efekty
-uczniowie rozumieją problemy ludzi niepełnosprawnych
Wnioski
-kontynuować działania dotyczące problemu ludzi niepełnosprawnych
-eliminować przejawy agresji i niechęci wobec niepełnosprawnych rówieśników, jeżeli by sie takie pojawiły.
 
Uczniowie spojrzeli inaczej na niepełnosprawność. Poznali osobę aktywną sportowo. Dowiedzieli się z jakimi trudnościami spotykają się osoby niepełnosprawne oraz jakich umiejętności musieli się nauczyć ,by móc funkcjonować w codziennym życiu., a także odnieść sukcesy np. sportowe. Zajęcia pozwoliły się także oswoić z pojęciem niepełnosprawności oraz wykształcić  pozytywną postawę wobec osób, które nie są w pełni sprawne. Sport to aktywna rehabilitacja, spełnia marzenia, likwiduje bariery między ludźmi. Sport łączy, uczy, jest inspiracją.

Zadanie 8
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się
 w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.
 
Wykonanie:
Liczba konwersatoriów 2 Liczba uczestników :uczniowie wszystkich klas 119
Uczestniczyli przedstawiciele
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.
 
 
Zajęcia konserwatoryjne pod hasłem „Nie jesteś sam” przeprowadzone zostały w Szkole Podstawowej im. Ks. kan. S. Wojtyłki w Starej Wsi w dniu 1 marca 2016 roku. Zajęcia zostały podzielone na dwie części. Najpierw odbyły się one dla klas I – III  a następnie dla uczniów klas IV – VI. W konserwatorium uczestniczyła pani Jolanta Wójcik – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach.
       Celem zajęć było zdobycie umiejętności monitorowania sytuacji osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „euro sieroctwa”. Uczniowie zostali uświadomieni , gdzie  powinni szukać pomocy w powyższych sytuacjach oraz w jaki sposób mogą taką pomoc nieść innym.
       Na początku prelekcji uczniowie wraz z panią Jolantą Wójcik wspólnie określili z jakimi trudnymi sytuacjami mogą się spotykać w swoim środowisku. Najczęściej wymieniane były: utrata pracy rodzica, wyjazd rodziców za granicę, choroba, bądź śmierć w rodzinie.
       Nauczyciel pan Szymon Załęski przedstawił konkretne przykłady, kiedy uczeń może czuć się osamotniony, niezrozumiany lub kiedy wycofuje się z życia klasy. Uczniowie odpowiadali na pytania: co w takich sytuacjach uczeń czuje, jak można mu pomóc, dlaczego
 i w jaki sposób zachowuje się w konkretnych przypadkach?
       Następnie pani Wójcik opowiedziała, na czym polega rola GOPS – u, określiła obowiązki pracowników socjalnych oraz podała przykłady informacji i porad jakich udzielają.
       Najważniejszym przesłaniem konserwatorium było zrozumienie przez uczniów tego, że aby pomóc kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, należy przede wszystkim uważnie, aczkolwiek dyskretnie i z życzliwością obserwować ich zachowanie. Wiele zależy od własnej wrażliwości na drugiego człowieka.
       W dalszej części prelekcji uczniowie obejrzeli film ukazujący sytuację osób żyjących w biedzie a następnie samodzielnie wskazywali niepokojące symptomy w zachowaniu swoich rówieśników, gdy dzieje się coś niepokojącego w ich życiu. Okazali dużą inwencję w zakresie udzielania pomocy z zachowaniem kultury osobistej i taktu, poruszyli problem odpowiedzialności za drugiego człowieka.
       Zaproszony pracownik GOPS- u musiał jednak przypomnieć, że uczniowie jako niepełnoletni posiadają ograniczone możliwości udzielania pomocy. Z tego powodu najlepiej zwrócić się do rodziców, nauczyciela, pedagoga lub wychowawcy. Można również skorzystać w telefonów zaufania. Ważnym elementem wykładu było przekazanie każdemu uczniowi książeczki z numerami telefonów zaufania, dzięki którym mogą uzyskać fachową pomoc w różnorodnych sprawach oraz problemach.
       Oprócz tego zostały omówione sytuacje euro sieroctwa, choroby, nałogi oraz związane
z tymi tematami konsekwencje.
       Pięknymi przykładami pomocy, której dzieci już udzielają, są: adopcja na odległość, pomoc sąsiedzka, odwiedziny chorych, zapraszanie samotnych lub biednych kolegów do domu, pomoc w zakupach oraz codziennych pracach ludziom starszym, chorym i samotnym.
       Zajęcia zakończono konkursem plastycznym pt. „Nie jesteś sam”. Uczniowie mieli za zadanie ukazać w formie pracy plastycznej omawiane podczas konserwatorium zagadnienia
i problemy wraz z formą pomocy świadczonej w konkretnej sytuacji. Prace konkursowe zostały umieszczone na szkolnej gazetce, a najlepsze spośród nich nagrodzono.
 
Uczniowie naszej szkoły nie są  obojętni na problemy innych ludzi. Nauczyciele starają się angażować dzieci w akcje charytatywne .W podsumowaniu zajęć uczniowie pokazali ,że potrafią określić problemy osób opuszczonych, rozumieją potrzebę udzielania pomocy. Znają podstawowe formy pomocy osobom chorym, biednym lub znajdującym się w innej trudnej sytuacji życiowej i społecznej.
 
Efekty
 
-uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzeby innych, szczególnie biednych,
 samotnych ,chorych.
-uczniowie angażują się w pomoc dla kolegów, co daje poczucie bezpieczeństwa psychicznego uczniom w trudnej sytuacji życiowej.
 
 
Wnioski
-należy kontynuować działania na rzecz uwrażliwienia uczniów na potrzeby innych.
-organizować spotkania z przedstawicielami GOPS i OPR
-zachęcać do wspomagania rówieśników w ich potrzebach.
 
Zadanie 9
Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia . Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego  
w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich
i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.
 
 
Wykonanie:
Liczba konwersatoriów 2 Liczba uczestników  klasy starsze 70
sierżant sztabowy Artur Prochownik
dzielnicowy Maciej Matusik
Realizując zadanie wykonaliśmy w szkole kilka działań.
W klasach I-VI we wrześniu nauczyciele wraz z uczniami opracowali regulamin dla uczniów – pomocny w utrzymaniu dyscypliny na lekcjach, przerwach i przestrzeganiu w klasie poprawnych relacji między dziećmi. Regulaminy w postaci kontraktów klasowych zostały podpisane przez uczniów  i powieszone na gazetkach klasowych.
 
 
Na zebraniach rodzice zostali o nich poinformowani i włączeni do współpracy z wychowawcą poprzez monitorowanie wyników.
 
Następnym etapem realizacji tego zadania było przeprowadzenie przez wychowawców klas konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.
 
 
Zakończeniem  realizacji  zadania było spotkanie z policjantem.
 
Jego celem było ukazanie uczniom, w jakich miejscach dzieci spotykają się z koniecznością przestrzegania prawa, uświadomienia potrzeby przestrzegania prawa, rozwijania umiejętności przewidywania skutków i następstw łamania ustalonych norm postępowania, zapoznania
 z podstawowymi regułami prawa cywilnego oraz karnego.
Spotkanie miało charakter profilaktyczny i informacyjny .
 Treści były dostosowane do wieku i rozwoju uczniów.
W trakcie spotkania dzieci miały możliwość zadawania pytań i rozszerzania wiedzy na interesujące ich tematy.
Uczniowie zostali uświadomieni, że nieznajomość prawa nie zwalnia ich od odpowiedzialności.
Funkcjonariusz policji, który przybliżył uczniom tematykę związaną z odpowiedzialnością karną nieletnich, sierżant sztabowy Artur Prochownik ,w przygotowanej prezentacji odniósł się do konkretnych artykułów Kodeksu Prawa Karnego i Cywilnego, które, uwzględniając kategorie wiekowe uczniów, informowały o ich odpowiedzialności cywilnej i prawnej. Podał autentyczne przykłady z własnej praktyki:
- młodocianego dilera narkotyków,
- wyłudzania pieniędzy od osób starszych „na wnuczka”
- kradzieży
- znieważania funkcjonariusza publicznego.
   Opowiedział jak, od strony prawnej traktuje się osoby, które zajmują się rozprowadzaniem narkotyków wśród osób nieletnich oraz jakie są kary za posiadanie takich substancji. Uświadomił młodzieży, że fakt, iż są niepełnoletni, nie zwalnia ich z odpowiedzialności za popełniane czyny.
Przedstawił etapy postępowania wobec nieletniego, który dopuścił się złamania prawa. Omówił instytucje, które zajmują się egzekwowaniem prawa wobec nieletnich. Wymienił tu między innymi: Ośrodek Opieki Społecznej, Policję, Sąd Rodzinny dla Nieletnich, Sąd Powszechny, Kurator, Pogotowie Opiekuńcze, Zakład Poprawczy, Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy.
Pan policjant obrazowo przedstawił konkretne przypadki niepełnoletnich, którzy znaleźli się pod opieką kuratora i przestrzegał przed lekkomyślnym postępowaniem.
        Spotkanie z funkcjonariuszem policji cieszyło się zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uczniowie mieli możliwość poznania sytuacji, które coraz częściej pojawiają się w ich najbliższym otoczeniu. W związku z tym pojawiły się pytania ze strony uczniów o kwestie prawne w przypadku konkretnych zachowań.
 
        Uwieńczeniem zajęć było przypomnienie uczniom najważniejszych aktów prawnych oraz upewnienie się czy uczniowie rozumieją obowiązek przestrzegania prawa i konsekwencje jego łamania.
Efekty
-uczniowie zdobyli podstawową wiedzę z zakresu reguł prawnych , skutków nieprzestrzegania prawa.
-są świadomi zagrożeń wynikających z łamania prawa.
Wnioski
-należy kontynuować współpracę z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem.
-w przypadku sygnałów zagrażających bezpieczeństwu podejmować działania zapobiegawcze.
-
Dzięki przeprowadzonym konserwatorium uczniowie naszej szkoły maja większą świadomość potrzeby przestrzegania prawa. Zdają sobie sprawę z konsekwencji łamania praw. Potrafią dokonać samooceny swojego zachowania. Wykłady i zadania związane z tematem doskonałą okazją do uświadomienia uczniom konsekwencji płynących z nieprzestrzegania prawa, zmusiły ich do refleksji oraz były doskonałą okazją do przypomnienia norm ,zasad, które obowiązują w naszej szkole i życiu codziennym.
 
 
Zadanie 10
Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.
Wykonanie:
Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.
W ramach projektu bezpieczna szkoła, na początku kwietnia b.r. ogłoszony został konkurs dla uczniów klas 1-6 pod tytułem "Miejsce, w którym czuję się bezpiecznie". Praca plastyczna mogła być wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie, z zaznaczeniem że najciekawsze techniki będą najważniejszym kryterium decydującym o wysokiej punktacji pracy.
            Niestety, konkurs nie cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów, mimo że termin składania prac został przedłużony. Zapewne przyczyniło się do tego kilka czynników związanych z wcześniejszymi, licznymi konkursami plastycznymi oraz egzaminem klas szóstych.
            W związku z tym, iż prac jest siedem, każda praca otrzymuje nagrodę. Wśród nich znajduje się jedna praca zasługująca na wyróżnienie: praca wykonana z kuleczek bibuły, która z pewnością była pracochłonna.
 Uczestnicy konkursu i ich prace:
1. Joanna Wójtowicz klasa II "Czuję się bezpiecznie w klasie z moją panią",
2. Karolina Kolasa klasa II "Będę czuła się bezpieczna na bezludnej wyspie!" praca wyróżniona,
3. Karolina Markiel klasa II "Czuję się bezpiecznie w szkole",
4. Zuzanna Nycz klasa II "Czuję się bezpiecznie w domu",
5. Monika Zdrowak klasa IA "Czuję się bezpiecznie w domu z moją rodziną",
6. Jakub Krysta klasa II "Czuję się bezpiecznie z moim psem",
7. Kacper Kozieł klasa II "Czuję się bezpiecznie w domu".
            Konkurs dowiódł tego, że także najmłodsi uczniowie doskonale zdają sobie sprawę czym jest bezpieczeństwo, jak bardzo jest istotne w naszym życiu i potrafią wskazać dla siebie miejsca zapewniające im tę potrzebę. Uczniowie czują się bezpieczni nie tylko
w swoich domach, wśród bliskich i dobrze znanych im osób, ale także w szkole, co dobrze świadczy o trosce naszej o  uczniów. Pies także okazał się strażnikiem bezpieczeństwa chroniącym nas od różnych niebezpieczeństw, a bezludna wyspa (która może być również metaforą) to przestrzeń, w której możemy czuć się całkowicie bezpieczni.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego