Aktualności - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

Zarządzenie Nr 154/2019
z dnia 11.III.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi

w sprawie wprowadzenia Procedury stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń
dotyczących poziomów zanieczyszczenia powietrza
obowiązującej w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi   oraz w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach

Na podstawie:
• uchwały nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi zarządza, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się do użytku "Procedurę stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń dotyczących poziomów zanieczyszczenia powietrza".
§ 2.
Wyznacza się Panią Edytę Drewniak na koordynatora działań podejmowanych w ramach stosowania procedury.
§ 3.
Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do  Zarządzenia nr 154/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi


PROCEDURA STOSOWANIA SIĘ DO OGŁASZANYCH OSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH POZIOMÓW ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA


1. Procedura zostaje wprowadzona w ramach Planu Działań Krótkoterminowych Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiącego część "Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych substancji    w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji" przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia18 grudnia 2017r.
2. W celu realizacji w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi oraz Przedszkolu Publicznym  w Dankowicach ogłaszanych ostrzeżeń dotyczących poziomu zanieczyszczenia powietrza Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wyznacza koordynatora.
3. W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi poziomu zanieczyszczenia powietrza koordynator szkolny każdego dnia nauki szkolnej, sprawdza wiadomości publikowane w zakładce JAKOŚĆ POWIETRZA na stronie https://gmina.wilamowice.pl lub http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/komunikaty.
4. Jeżeli na stronie ogłoszony zostanie poziom ostrzeżenia, koordynator szkolny niezwłocznie przekazuje tę informację podopiecznym i ich rodzicom poprzez umieszczenie jej na "Tablicy informacyjnej", dotyczącej jakości powietrza w gminie Wilamowice, która znajduje się na korytarzu na parterze w budynku szkoły i budynku przedszkola oraz w mobidzienniku w szkole i na stronie internetowej przedszkola.
5. W celu przeciwdziałaniu narażeniu podopiecznych na negatywne skutki złej jakości powietrza, dyrektor wprowadza zakaz przebywania wychowanków poza terenem budynku szkoły
i przedszkola zakaz obowiązuje w trakcie trwania ogłoszonego poziomu ostrzeżenia.
6. Na podstawie Planu Działań Krótkoterminowych, wprowadzone zostały 3 poziomy ostrzegania w ramach rożnych poziomów alarmów:

“Śniadanie daje moc”

to impreza klasowa klasy II,która odbyła się 8 listopada br. w naszej szkole. Poniżej znajdują się zdjęcia z tej imprezy.
Sesja wyjazdowa Sejmiku Uczniowskiego w Góry Świętokrzyskie

23 października, wczesnym rankiem, delegaci Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice wraz z opiekunami wyruszyli w niezwykłą podróż szlakiem literackim, historycznym oraz archeologicznym i przyrodniczym Województwa Świętokrzyskiego.
W Kielcach spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem wycieczki panem Kazimierzem Micorkiem, który w niezwykle ciekawy sposób przybliżał nam historię tego terenu, opowiadał tamtejsze legendy oraz różne ciekawostki. Następnie przybyliśmy do miejscowości Ciekoty w Gminie Masłów, aby zwiedzić dworek Stefana Żeromskiego, a także szklany dom będący Centrum Edukacyjno-Kulturalnym. Przewodnik oprowadził nas po pięknym domu rodziny pisarza. Potem udaliśmy się do klasztoru na Świętym Krzyżu. Zostaliśmy oprowadzeni po kaplicach bazyliki, muzeum misyjnym, krypcie Jeremiego Wiśniowieckiego, a z klasztornej wieży ujrzeliśmy piękny krajobraz Gór Świętokrzyskich i okolicznych miejscowości. Mieliśmy możliwość zobaczenia relikwii świętego krzyża podarowanych Benedyktynom przez Św. Emeryka króla Węgier. Po zejściu szlakiem turystycznym do Nowej Słupi zwiedziliśmy muzeum Starożytnego Hutnictwa Żelaza, gdzie swoje badania archeologiczne prowadził w latach 1950-2000 Prof. dr hab. Kazimierz Bielenin, który pochodził z Gminy Brzeszcze. Dowiedzieliśmy się, co to były dymarki i jak w dawnych czasach wytapiano rudę żelaza. Następnie zwiedziliśmy Centrum Archeologiczno-Edukacyjne, w którym paliła się dymarka, mogliśmy zobaczyć wytop rudy żelaza, jak również wypalanie ceramiki i wykorzystanie ziół i zbóż. Chociaż pogoda nas nie oszczędzała, to i tak bardzo mile i poznawczo spędziliśmy czas. Następnie udaliśmy się na nocleg do bardzo ładnie położonego hotelu Gołoborze we wsi Rudki w Gminie Nowa Słupia, gdzie odbyła się druga sesja sejmiku. W trakcie sesji mieliśmy możliwość poznać siebie nawzajem dzięki zabawie integracyjnej, podsumować zdobyte dotychczas wiadomości, a także dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania gminy jako jednej z jednostek samorządu terytorialnego. Następnego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do centrum nauki Leonardo Da Vinci w Chęcinach. Tam mogliśmy zobaczyć ciekawą ekspozycję interaktywnego centrum , a także samodzielnie wykonać wiele doświadczeń dotyczących ludzkiego ciała. Dowiedzieliśmy się o pracy naszych stawów, mięśni, mózgu, serca, a także na temat zawartości wody w naszym organizmie, szybkości reakcji na bodźce oraz naszej inteligencji. Następnie zwiedzaliśmy Chęciny, gdzie zobaczyliśmy klasztor zakonu Franciszkanów, dąb papieski, rynek starego miasta oraz zbrojownię mieszczącą się w Centrum Informacji Turystycznej. Obiad zjedliśmy u stóp Zamku Chęcińskiego, gdzie w latach 1320-1333 panował król Polski Władysław Łokietek. Na zakończenie zwiedziliśmy dworek Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Dla zainteresowanych przypominamy, że Henryk Sienkiewicz laureat nagrody Nobla jest Patronem Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach.
Wycieczka zakończyła się około godziny 16.30. Pożegnaliśmy Pana Kazimierza Micorka dziękując mu za profesjonalne usługi przewodnickie
i zapraszając do naszej gminy, gdzie przed laty mieszkał znany rzeźbiarz Kazimierz Danek - przyjaciel Pana Przewodnika. Wyruszyliśmy w drogę powrotną do Wilamowic pełni wrażeń oraz miłych wspomnień. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy przeżyć tak wspaniałe i niezapomniane chwile, a przede wszystkim: Panu Marianowi Treli Burmistrzowi Wilamowic oraz Radzie Miejskiej w Wilamowicach,  organizatorce Sejmiku Uczniowskiego i sesji wyjazdowej Pani Bożenie Sobocińskiej i naszym wspaniałym Opiekunkom: Agnieszce Zawronek, Annie Markiel, Aleksandrze Jasek, Barbarze Nawrockiej, kierownikowi wycieczki Pani Sylwii Matusiak i Pani Dyrektor Dorocie Foltan .

Tekst:
Delegatki Sejmiku Uczniowskiego
Katarzyna Markiel i Julia Wojtacha

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W SP W STAREJ WSI
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
Przekazane na zebraniu rodziców:
I . Ważne terminy:
1. Do 30 września 2018r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do trzeciej części egzaminu po klasie ósmej.
2. Do 15 października2018r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia, opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli dokument wcześniej nie był złożony.
3. Do 20 listopada 2018r. – szkoła przekazuje rodzicom pisemną informację o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji.
4. Do 23 listopada 2018r. – rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych  sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu.
5. Do ok. 15 stycznia 2019r. – 3 miesiące przed egzaminem złożenie pisemnej informacji o zmianie deklaracji wskazujących język obcy nowożytny, z którego uczeń do trzeciej części egzaminu po klasie ósmej.
6. Do ok. 30 marca 2019r. - nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów konkursów, olimpiad przedmiotowych/.
7. Druga połowa kwietnia  - termin główny egzaminu ósmoklasisty podany przez CKE
Pierwsza połowa czerwca – termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty
Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego – OKE  przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół
Dzień zakończenia roku szkolnego – wraz ze świadectwem ukończenia szkoły uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
TERNMIN DODATKOWY – jest dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym lub przerwali dany zakres egzaminu a także którym przerwano i unieważniono egzamin.

II. Struktura egzaminu
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony w formie pisemnej.
2. Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części i jest przeprowadzany przez 3 kolejne dni.
a) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego trwa 120 minut
b) drugiego dnia – egzamin z matematyki trwa 100 minut
c) trzeciego dnia -  egzamin z języka obcego nowożytnego – 90 minut
3. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia języka obcego nowożytnego w wersji II.1.

III. zasady przeprowadzania egzaminu
1. Każdy zdający powinien mieć na każdej części egzaminu ósmoklasisty długopis lub pióro            z czarnym tuszem atramentem przeznaczony do zapisywania rozwiązań i odpowiedzi.
2. Podczas egzaminu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE, a w przypadku uczniów chorych i niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość – legitymację szkolną          i zgłosić się na egzamin przynajmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem we wskazanym miejscu.
4. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do Sali egzaminacyjnej.
5. Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych – telefonów, odtwarzaczy mp3, smartwatchów lub korzystać z takich urządzeń w sali.
6. Uczniowie nie mogą komunikować się z rówieśnikami w trakcie egzaminu i są zobowiązani do samodzielnego rozwiazywania zadań w czasie egzaminu.
7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem, jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Uczeń zwolniony będzie miał na zaświadczeniu o szczególnych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio zwolniony lub zwolniona oraz maksymalny wynik 100% oraz 100 w skali centylowej.

IV. Po egzaminie.
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do właściwej OKE. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Na stronie internetowej CKE w zakładce www. cke. edu.pl w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są informatory o egzaminie Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.


WAŻNE INFORMACJE  DLA RODZICÓW

Zebranie w sprawie wyjazdu z rodzicami będzie 21.XI. 2018r. o godzinie 19.00 po zebraniu klasy VIII. Na poniedziałek 20 zł na dodatkowe ubezpieczenie na całą wycieczkę. Każdy uczestnik musi mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Jak najszybciej udać się do ZFZ w Bielsku-Białej, by wyrobić Kartę E-KUZ tj. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego -  dyskietka WF-12.


INFORMACJA DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
I. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
15 kwietnia 2019r. – poniedziałek godz. 9.00 język polski 120 minut
16 kwietnia 2019r. – wtorek godz. 9.00 matematyka 100 minut
17 kwietnia 2019r. – środa 9.00 język obcy nowożytny 90 minut
II. Charakterystyka egzaminu
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego  przystąpić. Jest to warunek ukończenia szkoły. Uzyskane wyniki mają ogromne znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. Wynik egzaminu nie jest odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły, nie ma on też wpływu na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem. Dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie, bądź przerwali go, wyznaczony jest  w czerwcu dodatkowy termin.
III. Wymagania egzaminacyjne
Egzamin jest pisemny i składa się z trzech części. Obejmuje wiadomości i umiejętności określone   w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej. Rodzice uczniów zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji wskazującej język obcy z którego będzie zdawał trzecią część egzaminu. Również rodzice uczniów nie później niż do 15 stycznia 2019r. składają dyrektorowi szkoły pisemną informacje o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad lub laureatów konkursów z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim pisemne informacje o wyżej wymienionych zmianach należy złożyć nie później niż do 1 kwietnia 2019r. Wyniki egzaminu z każdego przedmiotu wyrażone są w procentach i na skali centylowej.
IV. Zadania do wykonania na egzaminie
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Przykładowe zadania z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: www.cke.edu.pl
V. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię lub orzeczenie PPP należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2018 roku. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu jest odpowiedzialny dyrektor szkoły.
Dostosowanie polega miedzy innymi:
- Zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia.
- Zapewnienie uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
- Wykorzystanie sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
- Wydłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie danego zakresu egzaminu.
- Zapewnienie obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności.
Do 20 listopada 2018r. dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia o dostosowaniu i form przeprowadzenia egzaminu do jego dysfunkcji. Rodzice składają pisemne oświadczenie                  o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, ale nie później niż do 23 listopada 2018r. Dostosowanie warunków w przypadku pracy z arkuszem standardowym wiąże się z przedłużeniem czasu pracy:
Język polski do 180 minut
Matematyka do 150 minut
Język obcy nowożytny do 135 minut
Czas pracy z arkuszem dostosowanym do rodzaju niepełnosprawności zostanie wydrukowany na stronie tytułowej arkusza i uwzględnia on stosowne przedłużenie. Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu albo czytaniu i pisaniu, przebieg egzaminu musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.
VI. Zwolnienie z egzaminu
1. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej lub laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim z zakresu przedmiotów objętych egzaminem. Uczeń otrzymuje najwyższy wynik.
2. Zwolnienie w szczególnych przypadkach losowych i zdrowotnych orzeczone przez lekarza specjalistę.
VII. Przerywanie lub unieważnienie egzaminu
1 Stwierdzenia niesamodzielnego rozwiazywania zadań egzaminacyjnych.
2. Wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego.
3. Zakłócenia prze ucznia przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
Uczeń, któremu przerwano egzamin lub unieważniono go może przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE dla wszystkich uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych lub go przerwali.
VIII. Organizacja egzaminu
Każdy uczeń siedzi przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy. Uczniowie wchodzą do sali zgodnie z przygotowana listą i losują miejsce. Uczeń powinien mieć ze sobą legitymacje szkolną oraz przybory do pisania. Uczniowie mogą używać tylko długopisu lub pióra w kolorze czarnym. Dodatkowo na matematyce każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki wykonuje zdający długopisem, nie ołówkiem.
W czasie egzaminu nie można mieć dodatkowych kartek, nie wolno korzystać z  brudnopisów. Wszelkie zapisy nawet pomocnicze można wykonywać tylko na arkuszach egzaminacyjnych. Uczniowie, którzy dostarczą orzeczenie lekarskie w czasie egzaminu, mogą wziąć leki. Uczeń lub jego rodzice maja prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić dany zakres egzaminu. Wniosek składa się w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu egzaminu.
Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół  14 czerwca 2019r. Zaświadczenia te uczniowie otrzymują 21 czerwca 2019r.

,,Spektrum autyzmu”- spotkanie nauczycieli i rodziców z panią Angeliką Bassarą-Borowczyk.

Autyzm – termin coraz częściej pojawiający się w rzeczywistości rodzinnej, przedszkolnej oraz szkolnej. Nie rzadko niosący w podtekście strach, niepewność, obawę przed koniecznością zmierzenia się  z nim w codziennym życiu rodzica czy nauczyciela. Czym jest, jakie są jego przyczyny, w jaki sposób go zdiagnozować, wreszcie jak z nim sobie radzić? Na te pytania padła odpowiedź w czasie spotkania zorganizowanego w dniu
22 października 2018r. w Zespole Szkół w Wilamowicach z inicjatywy Kierownika  Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli  Bożeny Sobocińskiej. Gościem, a zarazem prelegentem była pani Angelika Bassara-Borowczyk – mama dziecka autystycznego. Prezentując własne doświadczenia związane z odkrywaniem tajników autyzmu od momentu diagnozy dziecka przez fazę jej akceptacji następnie poznania czym jest i jak można z nim żyć, dostarczyła licznie zgromadzonemu gronu nauczycieli i rodziców praktycznej wiedzy dotyczącej tego problemu. Autentyczność wypowiedzi, sposób jej przekazania, szeroki zasób doświadczeń pani Angeliki, pozwoliła na spojrzenie na zagadnienie autyzmu z wielkim optymizmem. Na przykładzie własnej rodziny dała ona nadzieję innym rodzicom na możliwość wypracowania u autystyka zachowań, które pozwolą na pełnoprawne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. W czasie spotkania padały liczne pytania, na które w wyczerpujący sposób poza prowadzącą odpowiadała Kierownik Bożena Sobocińska oraz Dyrektor Mariola Dylewska–Mitoraj. Uczestnicy zostali zapoznani z listą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych  wykonujących badania w kierunku autyzmu oraz możliwościami wsparcia osób, u których go zdiagnozowano. Po oficjalnym zakończeniu spotkania zainteresowane osoby miały możliwość indywidualnej rozmowy z panią Angeliką Bassarą-Borowczyk.
Warto pomyśleć o kontynuacji tej formy pomocy osobom mającym stawić czoła nie tylko autyzmowi, ale również innym zagadnieniom związanym  z pomocą dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Elżbieta Maciejczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach

 
Unia Europejska znowu doceniła i dofinansowała projekt edukacyjny
Gminy Wilamowice

Nauczyciele, dyrektorzy i ich zastępcy, administracja szkół i pracownicy ZOSIP pod kierunkiem Firmy IRP Inwestycje-Rozwój-Personel  na przełomie 2017 i 2018 roku opracowali projekt „Rozwój edukacji gimnazjalnej w Gminie Wilamowice”, który złożono w lutym 2018r. na konkurs
nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 ogłoszony przez Śląski Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 
TYTUŁ PROJEKTU: "ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE WILAMOWICE"
CEL PROJEKTU: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 316 uczniów i uczennic uczęszczających do szkół w Gminie Wilamowice, w tym wsparcie 265 uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli pracujących w placówkach, do których skierowany jest projekt, jak i doposażenie placówek oraz tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie
od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2020r.

Wartość projektu:  938 668,75 zł.
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 844 801,87 zł.
 
BENEFICJENT: GMINA WILAMOWICE
 
W dniu 28 sierpnia 2018r. Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Śląskiego Panem Wojciechem Saługą na realizację ww projektu.
Powołano Biuro Projektu. Rozpoczęto działania promocyjne i rekrutacyjne. Zapraszamy wszystkich uprawnionych uczniów wraz z rodzicami i nauczycieli do aktywnego udziału w różnych formach wsparcia. Cieszy nas fakt, że Pan Burmistrz Wilamowic oraz Rada Miejska Wilamowic każdego roku zapewnia uczniom bardzo bogatą ofertę edukacyjną, bo przecież dzięki realizacji zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje oraz umiejętności, zapobiegać niepowodzeniom, korygować wady postawy i zaspokajać specjalne potrzeby edukacyjne, a także w sposób znakomity i pod profesjonalnym przewodnictwem wysoko kwalifikowanych, poświęcających się i oddanych sprawie nauczycieli, przygotowywać się do kolejnych etapów edukacji, a także do samodzielnego życia. Ponadto za kwotę ok 280 000,00 zł. zostaną wzbogacone bazy pomocy dydaktycznych i sprzętu potrzebnego do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć.
W dniu 1 października 2018r. rozpoczynamy zajęcia, do udziału w których jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają szkolni koordynatorzy:
SP Dankowice Pani Dorota Foltan,
SP Hecznarowice Pan Maciej Żarski,
SP Pisarzowice Pani Lidia Dziubek,
SP Stara Wieś Pani Genowefa Lisewska,
SP Wilamowice Pani Maria Jonkisz
oraz Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice (ZOSIP) Bożena Sobocińska.
Dziękujemy
za przyłączenie się
do zbiórki!
ZEBRANIE

Dyrektor ZSP w Starej Wsi zaprasza wszystkich rodziców na zebranie w sprawie ubezpieczenia dzieci w nowym roku szkolnym. Na zebraniu będą obecni przedstawiciele trzech firm ubezpieczeniowych i przedstawią oferty tak jak proponowali rodzice - dla dzieci uprawiających sport inne i dla pozostałych  dzieci na dotychczasowych zasadach.
Zebranie odbędzie się w poniedziałek 10  września 2018 r. o godzinie 19.00 na sali gimnastycznej.


Zajęcia pozalekcyjne dla klas I -VIII

klasa I - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
klasa II - koło plastyczne
klasa IV A - koło informatyczne i koło sportowe SKS
klasa IV B - koło z j. angielskiego i koło sportowe SKS
klasa V - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, koło ekologiczne i koło biologiczne, zespół wokalny
klasa VI - koło plastyczne, koło teatralne, zespół wokalny
klasa VII - zespół wokalny, koło geograficzno-turystyczne,
klasa VIII - zespół wokalny zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, koło z j. angielskiego

Z projektu 4 godziny tygodniowo zajęcia sportowe dla klas V -VIII


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019:


godzina 8.00 - Msza Święta, godzina 9.00 - spotkanie na sali gimnastycznej,
a następnie w klasach z wychowawcami.


Tour de Polonge

W dniu 7 sierpnia 2018 r. na rynku w Wilamowicach odbędzie się lotna premia wyścigu Tour de Pologne.
Burmistrz Wilamowic zaprasza dzieci i młodzież oraz rodziców na godzinę 11.00 na Rynek - zorganizowana będzie 6 km trasa wyścigu młodzieżowego.
O godzinie 13.20 - przejazd kolumny wyścigu, zapraszamy do kibicowania.
Prosimy zgłaszać osoby chętne do wzięcia udziału w wyścigu młodzieżowym w sekretariacie szkoły w Starej Wsi w celu dodatkowego ubezpieczenia.
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego:
godz. 8:00 - Msza Święta,
godz. 9:00 - Spotkanie z Panią Dyrektor na sali gimnastycznej,
następnie spotkanie z wychowawcami w klasach

Zapraszamy
- dołącz do zbiórki
WAŻNE ZASADY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW NA BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2018 ROK

Na świeżym powietrzu.
1. Ubieraj się odpowiednio do pogody i temperatury powietrza.
2. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni.
3. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne.
4. Zachowaj rozsądek w sportach zimowych.
5. Bądź widoczny na jezdni, nie zapominaj odblasków idąc na spacer, do sklepu.

Higiena
1. Myj się codziennie.
2. Nie używaj wspólnych ręczników, przyborów toaletowych, kosmetyków.
3. Dbaj o czystość, porządki i codzienne wietrzenie swojego pokoju.
4. Ćwicz, bądź aktywny, uprawiaj sporty zimowe, jeśli warunki na to pozwolą.
5. Jedz zdrowo.
6. Myj ręce przed jedzeniem.
7. Kupując żywność sprawdzaj datę ważności.

W trakcie choroby
1. Lecz nawet lekkie przeziębienie.
2. Korzystaj z rady i pomocy lekarza – tylko on może Ci pomóc.


Uważaj
1. Nie ufaj obcym.
2. Nie podchodź do dzikich zwierząt.
3. Zapobiegaj wypadkom przestrzegając przepisy ruchu drogowego.
4. Nie oddalaj się od grupy na wycieczkach na stoku, na basenie oraz od rodziców na zakupach.

 


Ogłoszenie
27,28,29 XII (środa, czwartek, piątek) zorganizowany będzie dyżur w szkole na świetlicy dla uczniów potrzebujących opieki.
Zgłoszenie do wychowawcy  - czwartek - 21 XII.2017r.
Ferie świąteczne trwają od 23.XII do 1.I.2018r.
2 stycznia - poniedziałek wracamy do szkoły. 
Żywa lekcja historii

„Życie i kultura w średniowieczu”- to temat żywej lekcji historii, która odbyła się w naszej szkole  dnia  5 XII 2017r. Zajęcia poprowadziła Grupa Artystyczna Rekonstrukto, a uczestniczyły w nich  wszystkie klasy.  W programie było: pasowanie na rycerza, przegląd rycerskiego ekwipunku i uzbrojenia, pojedynek, zakładanie maski wstydu czy  zakuwanie w dyby. Wszystko przeplecione  interesującymi opowieściami. Przeżycia na długi czas  pozostaną w pamięci każdego uczestnika, dlatego dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie tego  pokazu.


Spotkanie z pracownikami Biblioteki Wojewódzkiej

Dnia 24 XI 2017r. po raz kolejny gościliśmy w szkole pracowników Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadań z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przybyłe panie prowadziły zajęcia w klasach I –VII. Uczniowie klas młodszych, na podstawie prezentacji multimedialnej, poznawały przyrodę afrykańską oraz warunki życia w Afryce. Następnie słuchały baśni afrykańskiej pt. „Czarownica Nonga” i odpowiadały na pytania związane z tekstem. Na zakończenie dzieci otrzymały w prezencie książeczki, w których mogły znaleźć krzyżówki, rebusy, diagramy.

Spotkanie z przygodą – Alfred Szklarski – to temat zajęć z klasami V – VI. Uczniowie poznawali sylwetkę pisarza oraz uczestniczyli w grze dydaktycznej związanej z treścią lektury „Tomek w krainie kangurów”. Zwycięzcy otrzymali nagrody - notesy, długopisy i zakładki do książek.

Z kolei klasa VII wysłuchała wykładu z zakresu historii sztuki pt. „Tu puka sztuka". W sposób ciekawy i zrozumiały uczniowie zapoznali się
z najbardziej znaczącymi zjawiskami i postaciami w sztuce, a głównym bohaterem był Vincent van Gogh.  

Mamy nadzieję, że współpraca bibliotek będzie kontynuowana.Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017   

Pachnie siano, koniczyna,
babie lato z wiatrem leci…
A ja, wrzesień, list zaczynam,
                          ciepły list do wszystkich dzieci.                                
Chcę wam życzyć na początek,
by nauka szła jak z płatka,
żeby było tyle piątek,
ile pszczół na polnych kwiatkach.
Żeby pochwał było tyle,
ile szyszek w gęstym borze,
żeby w szkole było milej
niż nad rzeką lub nad morzem…
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim Uczniom życzymy zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Niech nauka sprawia Wam dużo radości, a szkoła niech się stanie drugim domem, do którego będziecie przychodzić z ochotą. Niech się stanie prawdziwą krainą radości!

 

ZEBRANIE RODZICÓW
  
Pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie Rodziców z Dyrektorem szkoły  i Wychowawcami odbędzie się 10 października 2016r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły. Omówiony zostanie Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, a także zaprezentowany zostanie harmonogram imprez
i uroczystości szkolnych.  Po zebraniu ogólnym przewidziano spotkanie z wychowawcami. Serdecznie zapraszamy!


 
Drodzy Nauczyciele!

 
Dziękujemy za wszystkie starania, które
wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas
ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne
i mozolne budowanie naszych wnętrz.
Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej
pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie,
ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna.
Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy
i składamy najserdeczniejsze życzenia!
 

Szanowni Nauczyciele!

 
Z okazji Waszego święta pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.
 
Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładanie w nasze wychowanie i edukację.W Szkole Podstawowej w Starej Wsi odbędą się Przedmiotowe Konkursy z języka polskiego oraz matematyki. Regulaminy konkursów dostepne są pod adresem:

Regulamin Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego:
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Konkursy%20turnieje%20olimpiady/Konkursy%20przedmiotowe/Regulaminy_2016/J._Polski_SP.pdf

Regulamin Konkursu Przedmiotowego z Matematyki:
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Konkursy%20turnieje%20olimpiady/Konkursy%20przedmiotowe/Regulaminy_2016/Matematyka_SP.pdf

 
„WSZYSTKO MNIE DZIŚ ROZWESELA, BO JEST DZIEŃ NAUCZYCIELA”
 
 
     Święto Edukacji Narodowej przypadające corocznie 14 października jest okazją do złożenia przez uczniów podziękowań wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Tak też było w naszej szkole. W tym dniu nie było typowych lekcji, tylko ciekawe zajęcia i występy.
 
     Zaczęło się od spotkania p. Dyrektor Genowefy Lisewskiej z uczniami wszystkich klas. Miało ono charakter wspomnień na temat „Mój najśmieszniejszy dzień w szkole”. Humorystycznych epizodów było wiele, więc sala gimnastyczna raz po raz rozbrzmiewała wesołym śmiechem.
 
     Kolejnym miłym akcentem był występ artystyczny przygotowany przez uczniów kl. II „a” i II „b” wraz z wychowawczyniami p. Bogusława Kóską i p. Dorotą Markiel. Słowami poezji i pięknych piosenek dzieci wyraziły wdzięczność nauczycielom za troskę, miłość, serce, wiedzę i pomoc. Program był składanką wielu humorystycznych scenek. Gromkimi brawami nagrodzono pokaz mody nauczycielskiej zademonstrowany przez małych aktorów wspomaganych przez koleżanki z kl. VI. Wielkie rozbawienie wzbudziła mistrzowska gra uczniów kl. II „a” w skeczu „Dzień z życia szkoły” oraz żarty szkolne recytowane przez uczniów kl. II „b”.
 
     Na zakończenie uczniowie szkoły zaśpiewali gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły tradycyjne „Sto lat” oraz wręczyli wykonane na świetlicy z p. Martą Nikiel piękne wazoniki.
 
     Tak przeżyte rocznice wzruszają i utwierdzają nauczycieli w przekonaniu, że warto dawać  z siebie wszystko, realizując swe powołanie.
  

2016 rok – rokiem Henryka Sienkiewicza

 
Rok 2016 obfituje w wiele podniosłych rocznic. Wiosną w całym kraju obchodzono 1050. Rocznicę Chrztu Polski, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi zaprezentowali inscenizację tego historycznego wydarzenia podczas środowiskowego Rodzinnego Dnia Radości w czerwcu br. Ponadto Senat RP ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Inicjatywa ta została podjęta dla upamiętnienia 100. rocznicy śmierci wielkiego pisarza, działacza społecznego i patrioty. W związku z tym Parlamentarny Zespół ds. Dzieci oraz senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu wraz z Senatorami i Posłami na Sejm RP ogłosili konkurs literacko – plastyczny zatytułowany „Obrazki z Sienkiewicza”, którego celem jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza wśród dzieci i młodzieży, a dzięki temu pogłębienie świadomości narodowej i dumy z polskości, wzbogaconych o wartości uniwersalne obecne w twórczości pisarza.
 
Z naszej szkoły wysłano prace literackie: Hanny Zdrowak, Pauliny Bartnickiej i Julii Wojtachy - z klasy VI, a także prace plastyczne: Zofii Szlosarczyk, Nikoli Kruczek, Nikoli Głuchaczki, Dominika Wojtachy - z klasy IIa, Matldy Chrobak - z klasy IIb, Karoliny Zgud, Karoliny Markiel, Kornela Zelka, Antoniego Kymony, Magdaleny Markiel, Michała Mynarskiego – z klasy III, Bartłomieja Pokładnika, Zuzanny Pokładnik, Rafała Pieczki, Piotra Pieczki, Justyny Nycz, Joanny Sikory, Kacpra Ochmana – z klasy IV, Moniki Szłapy, Anny Ochman, Dominiki Zgud – z klasy V, Pauliny Bartnickiej, Katarzyny Markiel, Hanny Zdrowak i Julii Wojtachy – z klasy VI.
 
Końcem października został rozstrzygnięty  etap okręgowy konkursu. Jury powołane przez senatora Andrzeja Kamińskiego wyłoniło laureatów w trzech kategoriach: praca plastyczna, literacka, audiowizualna. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowała się Julia Wojtacha  z klasy VI - autorka pracy literackiej pt. „Obrazki z Sienkiewicza” oraz Katarzyna Markiel  z klasy VI – autorka pracy plastycznej. Obie uczennice 21 listopada w Warszawie wezmą udział w finale konkursu.

 


Narodowe Święto Niepodległości


 
Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w  roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.   
 
    W Starej Wsi uroczystości związane z tym świętem rozpoczęły się 12 listopada o godz. 13.00  Apelem Poległych pod krzyżem powstańczym z 1860 roku. Później w starowiejskim kościele została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie w Domu Strażaka odbyła się akademia przygotowana przez szkolną młodzież wraz z wychowawcami, by uszanować pamięć tych, którzy walczyli o naszą wolność i strzegli bezpieczeństwa granic. W słowach utworów lirycznych i muzycznych występujący ukazali historię naszego państwa od 1772 roku aż po XXI wiek.
 
    11 listopada to szczególny dzień dla tych, którzy czują się Polakami

 

 

 


 
 
                                                                      
 
 

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM

W Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu 21 listopada 2016 r. ogłoszono wyniki konkursu „Obrazki z Sienkiewicza”, zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci wspólnie z senacką Komisją Kultury i Środków Przekazu z okazji Roku Henryka Sienkiewicza. Konkurs był adresowany zarówno do przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także do podopiecznych placówek opiekuńczych. W jego przeprowadzenie zaangażowało się 13 senatorów i 3 posłów; łącznie nadesłano około 1300 prac z całej Polski. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano 174 prace. Naszą gminę reprezentowały: dwie finalistki konkursu z Wilamowic, jedna – z Hecznarowic i dwie ze Starej Wsi. Była to Katarzyna Markiel – autorka pracy plastycznej i Julia Wojtacha – autorka pracy literackiej. Do końca pozostawało tajemnicą, kto został laureatem konkursu. Emocje sięgnęły zenitu, gdy ogłoszono, że spośród tylu prac, laur zwycięzcy przyznany został 28 uczestnikom! I jedną z laureatek została Julia Wojtacha! Jakże musiał podobać się jurorom tekst Julii, skoro wyróżniono ją jako pierwszą laureatkę w kategorii prac literackich i odczytano fragmenty jej opowiadania.
Podczas uroczystości w parlamencie laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Później wszyscy zwiedzali budynek Sejmu, a nawet brali udział  w pokazowych obradach Senatu. Po obiedzie w sejmowej restauracji ruszyli w drogę powrotną do domów, ale jeszcze zachwycali się widokiem Warszawy rozświetlonej tysiącami świateł.
 
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
 
 
                Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wszystkim życzenia, by
              Święte Dziecię  błogosławiło w każdym dniu, by moc wigilijnego wieczoru
              przyniosła spokój i radość, a Nowy Rok obdarował pomyślnością i szczęściem.

 
Przy wigilijnym stole                                                         
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
 
W miłości jest poczęty;
 
 
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.
 
 
Sercem go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota —
Oto, co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.
 
 


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego